Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Portal objavljuje u nastavcima bilje�ke o knji�evnicima i njihovim djelima koje je pripremio Ante Ba�i�. Bilje�ke su objavljene u skripti nastaloj kao rezultat Ba�i�evog prou�avanja literature predvi�ene za polaganje ispita iz Novije hrvatske knji�evnosti na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
S obzirom da je prvotno bila predvi�ena tek za osobnu upotrebu, kao pomo� i orijentacija u snala�enju me�u veoma iscrpnom i opse�nom literaturom, u skripti primijenjena metodologija ne dr�i se uvijek znanstvenih kriterija, nego izbor obra�enih autora i djela podre�uje zahtjevima propisane ispitne literature iz spomenutog kolegija. Sa�etci pojedina�nih djela nisu interpretativnog karaktera, nego ukratko prezentiraju sadr�aj.

C Ante Ba�i� 2004.
ante_basic@yahoo.com

 

PREGLED NOVIJE HRVATSKE KNJI�EVNOSTI

 • MODERNA

  Knji�evnost 1952 - danas

  PJESNI�TVO

  Luko Paljetak (1943)

  antologijske pjesme: Izlazak iz ku�e, Licitarsko srce, Boravak u nama, Ljubav, Upute kako se gradi kula od karata (za po�etnike i one koji znaju, Vrtuljak, Kutija koja pokazuje kakvo �e biti vrijeme, �uta soba + Rasap mene, Evan�elje po Luki, Sva povijest, Koprena kornja�a, Heaven Co. Ltd., Sandosten forte, Ime, na kraju dana, Prognani, �afrani

 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Josip Sever (1938 - 1989)


 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Danijel Dragojevi� (1934)

antologijske pjesme: Trava, Jesen, Plan grada, Karta, Pod ki�obranom, Ako se jednom, Na padini, Pu�evi na splitskoj ribarnici, U novinama �itamo, Susret + Postanja, Bljesne prostor, Kornja�a, Nebeski bolesnik, �etvrta �ivotinja, �ivotinja od vremena, Ceremonijal, O ribama, Guljenje krumpira, Nenadana svjetlost, Predstoji nam, Umor rije�i, Ponekad, Zvijezda Mozartove godine, Zvijezda dvojna

 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Josip Pupa�i� (1928 - 1971)

antologijske pjesme: Nas sedam bra�e, Zaljubljen u ljubav, More, Tri moja brata, Nesagra�ena ku�a, Moj kri� svjedno gori + Otkad je zima pala u horizont, Jedno drugo more

 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Slavko Mihali� (1928 - 2007)

antologijske pjesme: Metamorfoza, Ina�e bi sve bilo besmisleno, Prolje�e bez namjere, Prognana balada, Na sagu, bulje�i u sebe, Na obali Kupe, Smrt li��a, Jesen, Pribli�avanje oluje, �ovjek koji je odlu�io, Majstore, ugasi svije�u, Hommage � J. S. Bach (1685 - 1985), Dje�ak s loptom, Podrijetlo �uda, S Guliverovih putovanja + Bih da se, Suzdr�ana balada, Put u nepostojanje, Otkri�e prostora, Sudbina pjesnika, �udotvorca, Jo� malo neka smo, Lubav za stvarnu zemlju, Atlantida, Divlji kesten, Urezujem znakove, Neodlu�ni Adam

 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Vesna Parun (1922)

antologijske pjesme: Balada prevarenog cvije�a, Mati �ovjekova, Konjanik, San, Ti koja ima� nevinije ruke, Dom na cesti, Usnuli mladi�, Otvorena vrata, Djevi�anstvo, Dje�aci popravljaju orgulje, Sonet o sre�i, Baklja + Bila sam dje�ak, Tijelo i prolje�e, Rujan, San o �isto�i, Kas opsjednutih, Ressurectio 1993.

 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Jure Ka�telan (1919 - 1990)

antologijske pjesme: Svijetli� u tmini, Tifusari, San u kamenu, Jezero na Zelengori, Rastanak, Jadikovka kamena, Konjanik, Krv i bura, Vra�da, Mrtvac u ku�i, Sebevido i snovido, Tkanje + Crveni konj, Konjic bez konjanika, Korijen


 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Viktor Vida (1913 - 1960)

antologijske pjesme: Su�anj vremena, Sarkofag II, Arkada, Ex voto, Staklena spirala, Svrgnuti car, Primorci nad hrastom, �ara + An�eo mrtvih, Tri kralja, Tijelo no�i, Proroci, Odlazak bogova

 • MODERNA

Knji�evnost 1952 - danas

PJESNI�TVO

Olinko Delorko (1910 - 2000)

antologijske pjesme: Zaboravljeno svjetlo, Zvuk, Pejza�, Za predaha

 • MODERNA

  Knji�evnost 1952 - danas

  PJESNI�TVO

  Drago Ivani�evi� (1907 - 1981)
  [pseudonimi (kao slikar!): Cadenas, Albert Jordan]

  antologijske pjesme: Plesa�ica, Panika u paysageu, Igre na evropskom maskenbalu, Pred stolicama sudaca, Pariz u grlu, Napokon prilazimo moru pomirljivo, To �to sam, Bez naslova, Poljubac, Moj did + Pjesnik, U spomen Vladimiru Vidri�u, Metafizika III., Ide� svojim putem, Druga sloboda

 

 • MODERNA

  PROZA

  Miroslav Krle�a (1893 - 1981)

 • antologijske pjesme: Jesenja pjesma, Plameni vjetar, Na�a ku�a, Nokturno u samotnoj sobi, Pjesma starinskog ormara, Pjesma mrtvom �ovjeku, Jeruzalemski dijalog, No� u provinciji, Pjesma toreadora, Bonaca u predve�erje, Ni med cvetjem ni pravice, Khevenhiller, Na mukah, Planetarijum

 • MODERNA

  PJESNI�TVO

  Antun Gustav Mato� (1873 - 1914)

  antologijske pjesme: Srodnost, 1909., Jesenje ve�e, Ma�uhica, Stara pjesma, Mora, Zvono, Gri�ki dijalog, Gnijezdo bez sokola, Notturno

 • MODERNA

  PJESNI�TVO 

  Vladimir Nazor (1876 - 1949)

  antologijske pjesme: Galiotova pesan, Seh-du�i dan, Turris eburnea, Cvr�ak, �uma spava, Maslina, Bunar, Nutarnje more, U trnjaku, �ikara, Zrikavac, �tap, Kasna godi�njica

 • MODERNA

PJESNI�TVO 

Dragutin Domjani� (1875 - 1933)

antologijske pjesme: Kap, U misti�ne no�i, Otmjena dosada, Kaprica, Starinska, Pauni

 • MODERNA

PJESNI�TVO 

Vladimir Vidri� (1875 - 1909)

Do 1895. studirao je pravo u Pragu, a nakon �to je odsjedio zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u paljenju mad�arske zastave pred Jela�i�evim spomenikom, nastavio je studij u Be�u, ali u modernisti�kim nastupima "mladih" nije sudjelovao.

 • MODERNA

PJESNI�TVO 

Fran Galovi� (1887 - 1914)

antologijske pjesme: Childe Harold, Proljetna pjesma, Kostanj, Crn-bel, Jesenski veter

 • MODERNA

PJESNI�TVO 

Ante Tresi� Pavi�i� (1867 - 1949)
pseudonim: Mosorski guslar

antologijske pjesme: �uk, �i�mi�

 • MODERNA

PJESNI�TVO 

Vladimir �erina (1891 - 1932)

antologijske pjesme: Samo�a i vino, Ardenza, Tuga nomada, Orcagna

 • MODERNA

PROZA

Janko Leskovar (1861 - 1949)

 • MODERNA
PROZA

Ivan Kozarac (1885 - 1910)
(pseudonimi: Ivan K. Kerepov, Vanja Kosan, I. K. Olgin)

 • MODERNA

PROZA


Janko Poli� Kamov (1886 - 1910)

antologijske pjesme: Pjesma nad pjesmama, Ledeni blud, Kad izmi�e ljeto, Post scriptum

 • MODERNA

PROZA


Milutin Cihlar Nehajev (1880 - 1931)
pseudonimi: Milutin, M. Bori�ev, -�ev, Hajev, H-v, M.H-v, Alpha, Sincerus, Nehajev (i skra�eno Nv)

 • MODERNA

PROZA


Dinko �imunovi� (1873 - 1933)

Jedan dio svoga knji�evnog rada (od 1914. nadalje) �imunovi� je pisao iz potrebe za novcem pa je umjetni�ka vrijednost takvih radova �esto promjenljiva.

 • MODERNA

PROZA


Marija Juri� Zagorka (1873 - 1957)
pseudonimi: Zagorka ; Z; Petrica Kerempuh

 • MODERNA

PROZA


Branimir Livadi� (1871 - 1949)
(vidi bilje�ku o Livadi�u: MODERNA - KNJI�EVNA KRITIKA)

 • MODERNA

DRAMA


Sr�an Tuci� (1873 - 1940)

Dijelovi te trilogije (Amerikanka, Niz strminu i Pred no�) me�usobno nisu uop�e povezani. Jedino �to ih ve�e donekle je bliski ugo�aj.

 • MODERNA

DRAMA


Ivo Vojnovi� (1857 - 1929)
pseudonim: Sergij P. (Pustjerna

 • MODERNA

DRAMA


Andrija Mil�inovi� (1877 - 1937) &
Milan Ogrizovi� (1877 - 1923)

 • MODERNA

DRAMA


Josip Kosor (1876 - 1961)

 • MODERNA

KNJI�EVNA KRITIKA


Moderna - Knji�evna kritika

 • Knji�evnost 1914 - 1952
 • PJESNI�TVO
 • Antun Branko �imi� (1898 - 1925)
  pseudonimi: Slav�e, Antun �imi�, Ante �imi�, Antun B. �imi�, A.B. �imi�, Hercegovac, Branko Zvonkovi�, Drinovci
 
 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Tin Ujevi� (1891 - 1954)

 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Ljubo Wiesner (1885 - 1951)

antologijske pjesme: Tihi �ivot, Pjesma, Odrazi, �etnja u samo�i, Blago ve�e, Avantire, Kupac �arobnih krijesnica, Ikarov odgovor
 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Gustav Krklec (1899 - 1977)

antologijske pjesme: Srebrna cesta, Izlet u nebo, Jezero, Pepeo strasti, Samotni zlatar, Bezimenoj, Strah, Pismo, Klju�evi, List na vjetru

 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Dobri�a Cesari� (1902 - 1980)
(pravo ime: Dobroslav)

antologijske pjesme: Kad budem trava, Mrtva luka, Mrtva�nica najbjednijih, Oblak, U suton, Povratak, Pukotina ima svaki �ivot, Pjesma gorka, Poludjela ptica, Slap, Vo�ka poslije ki�e, Balada iz predgra�a, Tiho, o tiho govori mi jesen, Pjesma mrtvog pjesnika, Moje jutro u Maksimiru

 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Dragutin Tadijanovi� (1905 - 2007)

 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Nikola �op (1904 - 1982)

 • Knji�evnost 1914 - 1952

PJESNI�TVO

Vladimir Kova�i� (1907 - 1959)¨

 • Knji�evnost 1914 - 1952

Dijalektalno pjesni�tvo
Nikola Pavi� (1898 - 1976)
Mate Balota (1898 - 1963)
Pere Ljubi� (1901 - 1952)
Drago Gervais (1904 - 1957)


 

 

Nastavak slijedi!

 

 


 

 

 


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.