Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
    Preporuke, liste...

 


Hrvatski autori u �vicarskim knji�nicama

(tn) Na�im �itateljima �elimo ovdje ponuditi mali abecedni leksikon hrvatskih autora na stranim jezicima (poezija, proza, filozofske i znanstvene studije i sl.) koje se nalazi u �vicarskim knji�nicama. (Knjige na hrvatskom jeziku, koje se po logici tvari nalaze po slavisti�kim institutima, ovdje ne spominjemo iz dva razloga: 1. vi�e nema politi�kih emigranata, kojima bi komunikacija s domovinom bila onemogu�ena, i 2. domovinske ustanove vi�e nisu ni s �im sprije�ene hrvatskom knjigom opskribiti slavisti�ke institute diljem svijeta.) Ujedno molimo i pozivamo na�e �itatelje da nam svako svoje otkri�e novih autora i kvalitetnih djela po �vicarskim knj�nicama priop�e, kako bismo ih uvrstili u ovaj leksikon i tako ga postupno i trajno usavr�avali.

Adler,�Jasna je objavila svoju disertaciju na francuskom L'Union forc�e. La Croatie et la cr�ation de L'Etat Yugoslave. Edition Georg, Genève, 1997.

Andri�, Ivo (1892-1975), ro�en u Travniku, a umro u Beogradu, godine 1961. dobiva Nobelovu nagradu za svoje knji�evno stvarala�tvo. Na hrvatskom jeziku objavio knjige Ex Ponto (Ex ponto), Unruhen (Nemiri), Der Weg des Alija Djerzelez (Put Alije �erzeleza), te vi�e pjesama i �lanaka. Svoja diljem svijeta poznata djela Travni�ka hronika, Na Drini �uprija itd. nije pisao hrvatskim jezikom, a sva su mu djela prevedena na njema�ki. Pisac Ivo Andri� pripada po mi�ljenju jednoga dijela knji�evnih kriti�ara i hrvatskom knji�evnom korpusu: ne samo zbog svoga podrijetla, nego zbog tema koje obra�uje u svojim djelima.

Anderle, Marija: Die Loggia communis an der �stlichen Adria. Weimar 2002 - Op�irnije

Aralica, Ivan (1930) je zastupljen knjigom Das verbl�hte Imperium, Wettingen 1991. Na �alost, nakladnikov prilog na koncu knjige "Obja�njenja" nije znanstveno utemeljen.

Belaj, Vitomir (1937) Die Kunde vom kroatischen Volk. Gardez Verlag, St. Augustin, 1998.

Bauer, Ernest �(1910-1995), dugogodi�nji politi�ki emigrant u Njema�koj, objavio je na njema�kom Glanz und Tragik der Kroaten (Slava i tragika Hrvata), Wien, 1969., Zwischen Halbmond und Doppeladler (Austrijsko razdoblje Bosne), Wien, 1971., Drei Leopardenkoepfe in Gold (Povijest Dalmacije u austrijsko doba), Wien, 1973., Joseph Graf Jellachich - Banus von Kroatien (Josip grof Jela�i� - ban Hrvatske), Wien, 1975., Aloisius Kardinal Stepinac�(Alojzije kardinal Stepinac), Recklinghausen, 1979.

Bili�, Ana: Das kleine St�ck vom grossen Himmel, Hoffmann und Campe, Hamburg, 2002.

Bodro�i�, Marica: Tito ist tot, Suhrkamp, Frankfurt a/M 2002

Bodro�i�, Marica:NOVO!! Der Spieler der inneren Stunde, 227 stranica, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2005, EUR 16,90

Bo�kovi�, Rugjer�(1711-1787) je bio isusovac i dobar dio svoga �ivota proveo izvan rodnoga Dubrovnika i Hrvatske. Ubrajaju ga u najve�e mislioce i u�enjake Europe, a glavno mu je djelo Theoria philosophiae naturalis�redacta ad unicam legem virium in natura existentium (Teorija filozofije prirode svedena na jedan jedini zakon sila koje postoje u prirodi). Viennae, 1758, pretisak 1759, 2. izdanje Venezia, 1763.

Brli�-Ma�urani�, Ivana(1874-1938) je najpoznatija hrvatska dje�ja knji�evnica �ija je pri�a Clapitsch. Die wunderbare Reise eines Schusterjungen (�udnovate zgode �egrta Hlapi�a). M�nchen, 1983, prevedena najprije na retoromanski, zatim na njema�ki.

�ori�, �imun �ito (1949): H�re Iris, K�nig Verlag, Hemmingen, 1992.

Ci�i�, Zvonimir �(1931) je bio petnaestak godina hrvatski delegat kod Saveznog savjetnog povjerenstva za strance (Eidgen�ssische Konsultativkommission f�r das Ausl�nderproblem - EKA u Bernu). Napisao je knjigu Die Kroaten in der Schweiz, Z�rich, 1982.

Dominis, Marko Antun de (1560-1624) vjerojatno je najpoznatiji hrvatski emigrantski pisac spaljen na Campo dei Fiori u Rimu. Bio je primas Dalmacije i Hrvatske. De Republica Ecclesiastica libri X (Deset knjiga o Crkvenoj dr�avi", djelo prvi put tiskano u Londonu 1617., a kasnije u vi�e navrata, izazvalo je u svijetu veliku senzaciju i prevedeno na vi�e jezika.

Drvenkar, Zoran Pobjednici svjetskoga prvenstva u nogometu su ve� unaprijed poznati.To tvrde Zoran Drvenkar i Gregor Tessnow u svojoj knjizi za mlade "Wenn die Kugel zur Sonne wird

Drakuli�, Slavenka (1949) je objavila na njema�kom Sterben in Kroatien. Reinbek bei Hamburg, 1992; Das Liebesopfer. Berlin, 1997. Als g�be es mich nicht. Berlin, 1999.

Duda, Bonaventura�(1928) je hrvatski franjevac koji je 1958. godine doktorirao u Rimu na Ivanu Stojkovicu. Njegova se disertacija Doctrina de cognoscibilitate ecclesiae v. Johannes Stojkovic, Roma, Pontif. Afberaeuar Antonianum 1958 (= Studion Antonianio 3) 8'XI + 166 S. �uva u U.B. Basel: f c 3067.

Drvenkar, Zoran: Niemand so stark wie wir, Carlsen Verlag, Hamburg, 1999 Die Alte Stadt, Carlsen Verlag, Hamburg, 1999 Im Regen stehen, Carlsen Verlag, Hamburg, 2001 touch the flame, Carlsen Verlag Hamburg, 2001.Du bist zu schnell (Ti si prebrz). Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2003.

Drvenkar, Zoran: "Yugoslavian Gigolo" naslov je knjige koju je Drvenkar posvetio svome ocu, vjerojatno zbog toga �to ga ne shva�a. "Gigolo" (�igolo) zna�i mlad �ovjek koji �ivi od ljubavnih veza sa starijim imu�nijim damama. Junak romana Branko upravo tako �ivi ... Yugoslavian Gigolo, 278 stranica, Klett Cotta Verlag, Stuttgart 2005, EUR 18,50

D�aja, Sre�ko M.(1936), znanstvenik na Institutu za isto�noeuropske studije u M�nchenu, napisao je izme�u ostaloga knjigu Konfessionalit�t und Nationalit�t Bosniens und der Herzegowina. M�nchen, 1984. (Knjiga je u me�uvremenu prevedena i na hrvatski.) Bosnien-Herzegowina in der �sterreichisch-ungarishen Epoche (1878-1918). Die Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie.�M�nchen, 1994.

Felice, Nidija�je zajedno s Regulom Imhof napisala knjigu Mit offenen Augen durch Liechtenstein, �Schaan, 2000.

Feri�, Zoran Engel im Abseits. Neun Erz�hlungen. Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof. Folio-verlag, Wien-Bozen 2000.

Filipovi�, Zlata (1980) pisala je u vrijeme srpske opsade Sarajeva dnevnik koji je tiskan pod naslovom Ich bin ein M�dchen aus Sarajevo. Gustav L�bbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1994.

Glava�evi�, Sini�a (1960-1991) jedna od tragi�nih vukovarskih �rtava srpskog nasilja. Njegov na radiju izgovorene pri�e tiskane su pod naslovom Geschichten aus Vukovar, Trier, 1994.

Illich, Ivan (1926) studirao je povijest, filozofiju i teologiju, djelovao kao du�obri�nik u New Yorku te kao rektor Sveu�ili�ta Puerto Rico (dok ga kardinal Seper nije suspendirao). Utemeljitelj je CIDOC-a (Center of Intercultural Documentation) u Cuernavaca u Mexiku. Napisao je velik broj knjiga od kojih su slijede�e prevedene na njema�ki: Entschuldung der Gesellschaft (1972), Die sogenannte Energiekrise oder Die L�hmung der Gesellschaft (1974), Die Nemeseis der Medizin (1977), Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik (1979), Genus - Zu einer historischen Kritik der Gleichheit (1983), H2O und die Wasser des Vergessens (1987), Im Weinberg des Textes (1991).

Jakir Aleksandar (1966) napisao je doktorsku disertaciju Dalmatien zwischen den Wltkriegen, M�nchen, 1999.

Jel�i�, Zdenko objavio je na hrvatskom i na njema�kom Ma�ak. Eine wahre Katzen-Ballade. Baden-Verlag 2008.

Jergovi�, Miljenko (1966), Hrvat iz Sarajeva, koji �ivi i radi u Zagrebu, objavio je na njema�kom prijevodu Sarajevo Marlboro, Wien-Bozen, 1966; Mama Leone, Wien, 2000.

Job-Vida�i�, Stefanie�(1909) je zavr�ila gimnaziju u Zagrebu, bila "miss-Europe" i supruga filmskog glazbenika Willya Schmidt-Gentnera, novinara Maxa Joba, �ivotna suputnica Waltera Lehnera. Napisala je knjige Das Geschenk, 1979, Frau sein im Alter - Lust oder Frust , roman Im Vorhof, te sje�anja na prvi brak Die vernachl�ssigte Muse, Berlin 1995.

Jovi�, Nikola Ivan (1935) je psihijatar i dopisni �lan HAZU koji je zajedno s Ambrosom Uchtenhagenom izdao slijede�e knjige: Psychogeriatrie, Z�rich, 1988, Psychische St�rungen im Alter, Z�rich, 1990, Ambulante Psycho-Geriatrie, Z�rich, 1992, Psychotherapie und Altern, Z�rich, 1995.

Jur�evi�, Josip:�Bleibrug. Jugoslavenski poratni zlo�ini nad Hrvatima . Zagreb 2005

Jureti�, Augustin �(1890-1954) je kao katoli�ki sve�enik ve� 1942. imenovan hrvatskim predstavnikom kod Me�unarodnog Crvenog kri�a. U �vicarskoj ostaje do svoje zagonetne smrti, a pod pseudonimom Bruno Mlinari� objavljuje knjigu Tito, der rote Rebell, Z�rich, 1948.

Ka�i�, Bartol (Bartholomaeus Cassius): (Institutiones linquae Illyricae - Osnove hrvatskoga jezika, edidit - priredio Zvonko Pand�i�, Zagreb & Mostar: Tusculanae editiones 2005.

Kordi�, Lucijan (1914-1993) je jedan od pre�ivjelih pod Bleiburgom. Bio je hercegova�ki franjevac i pastoralno djelovao od ranih pedesetih godina me�u hrvatskim iseljenicima u �vicarskoj. Napisao je vi�e knjiga poezije i proze, a jedna mu je prevedena na njema�ki Fremde Blumen, Z�rich, 1987.

Kri�ani�, Juraj (1617-1683) je kao sve�enik godinama djelovao u Rusiji, a za vrijeme prognanstva u Sibir napisao je knjigu Politika ili Razgowori ob wladatelystwu (The Politika of Iurii Krizhanich. Oxford/New York, 1985), koja je prvi spomenik ruske povijesne misli.

Krle�a, Miroslav (1893-1981) je najistaknutiji hrvatski pisac 20. stolje�a. Gotovo sva djela su mu prevedena na njema�ki Bankett in Blitwien, Berlin, 1970; Die R�ckkehr des Filip Latinovicz, Berlin, 1971; Tausendundein Tod, K�nigstein/TS, 1984, Dramen: Galizien, Die Wolfsschlucht, Die Glembays, Leda, in Agonie, K�nigstein/TS, 1985; Eine Kindheit in Agram, K�nigstein/TS, 1986; Geschichten gegen den Krieg, Frankfurt a/M, 1988.

Mandi�, Dominik (1889-1973) je kao franjevac proveo ve�inu svoga �ivota izvan domovine. U emigraciji se bavio povije��u svoje domovine i napisao velik broj knjiga i rasprava. Na njema�ki mu je prevedena knjiga Kroaten und Serben - zwei alte verschiedene V�lker, Heiligenhof Bad-Kissingen, 1989.

Lorkovic, Hrvoje;

Ljubi�, Nicol: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde. DVA M�nchen, 2006

Marini�, Jagoda ro�ena 1977. godine u Waiblingenu, SR Njema�ka. �ivi u Heidelbergu. Jagoda je dijete hrvatskih roditelja-gastarbeitera, koja je o�ito veoma rano po�ela zrelo pisati na njema�kom, tako da je 1999. godine dobila stipendiju zaklade Hermann-Lenz-Stiftung. Knjiga pri�a Eigentlich Heiratsantrag pojavila se kod Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/Main, 2001. godine i dobila nevjerojatno pozitivne kritike na njema�kom govornom podru�ju.

Marini�, Jagoda- Nakon senzacionalnog uspjeha s prvijencem "Eigentlich Heiratsantrag" (2001.), Jagoda Marini� se, nakon �etvorogodi�nje stanke, pojavila na tr�i�tu njema�ke literature s drugom knjigom pod naslovom "Russische B�cher" (Ruske knjige).

Maruli�, Marko�(1450-1524) je prozvan ocem hrvatske knji�evnosti. Pisao je dvojezi�no: na latinskom i hrvatskom. Najpoznatije mu je djelo De institutione bene beateque vivendi (Pouke za �estit i bla�en zivot), Venetiis, 1506. Djelo je do�ivjelo 20 izdanja, od toga tri u Baselu, te je bilo prevedeno na sve va�nije europske jezike. Miroslav Markovich je tiskao 1901. u rukopisu prona�eni ep Davidias libri XIV, Merida, Venezuela, 1957.

Matvejevi�, Predrag�(1932) dobitnik je europske nagrade za esej "Charles Veillon" za godinu 1932. Njegov je Mediteranski brevijar 1993. godine objavljen na njema�kom pod naslovom Mittelmeer-Brevier, a preveden je na sve poznatije europske jezike.

Ma�uranic, Fran (1859-1928) je potomak slavne hrvatske obitelji koji se kao austrijski �asnik nije mogao pomiriti s ulaskom Hrvatske u dr�avnu tvorevinu SHS, te se odlu�uje na emigraciju. Sasvim napu�ten i nepoznat umire u Berlinu. Napisao je jedno od dragulja hrvatske knji�evnosti Li��e koje je prevedeno na njema�ki i pod naslovom Schattenbilder tiskano u Berlinu 1893.

Matanovi�, Julijana (1959) �ivi i radi u Zagrebu. Na njema�ki joj je prevedena knjiga Warum ich euch belogen habe (Za�to sam vam lagala), Frankfurt a/M, 2000.

Mulja�i�, �arko ( ? ) Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache, B�hlau Verlag, K�ln, 2000.

Novakovi�, Josip(1956) �ivi i radi u USA. Najnovija Novakovi�eva knjiga se pojavila na njema�kom jeziku iste godine kad je objavljena na engelskom, �to je velika rijetkost i �to ukazuje na zanimljivost knjige. Die schwierige Sache mit dem Gl�ck Roman. Kein & Aber AG, Z�rich 2004

Nui�, Tihomir (1949) �ivi i radi u �vicarskoj. U promid�bene je svrhe napisao na njema�kom jeziku bro�uru Auf der Suche nach Freiheit und Brot. Spuren der Kroaten
in der Schweiz
, St. Gallen 2003. "Auf der Suche nach Freiheit und Brot" (U potrazi za slobodom i kruhom)

Petri�evi�, Jure (1912-1997) je od svr�etka Drugog svjetskog rata �ivio kao politi�ki emigrant u �vicarskoj. Bavio se znanstveno agroekonomijom pri �vicarskom selja�kom savezu. Pored toga se bavio politi�kom publicistikom te je tiskao vi�e knjiga na hrvatskom i njema�kom jeziku u vlastitoj nakladi, Verlag Adria, u Bruggu. Na njema�kom su se pojavile�Selbstbestimmung f�r Mitteleuropa (1979), Selbstbestimmung f�r Mittel- und Osteuropa (1988), G�rung in Mittel- und Osteuropa (1989), Neue Epoche (1990) Hat der dritte Weltkrieg bereits begonnen, Z�rich, 1994.

Pilar, Ivo (= S�dland, L.v. 1874-1933) pravnik koji je dobar dio �ivota proveo u Bosni i za vrijeme raspada Austro-ugarske Monarhije se o�tro suprotstavljao osnivanju zajedni�ke dr�ave sa Srbijom. Plod tih ideja je i djelo, koje se prvi put tiskalo u Be�u 1918. godine, a u skra�enom obliku tiskano 1995. godine kao Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens. Bearb. von Michael Ackermann, hrsg. von Rudolf Grulich. Heiligenhof Bad-Kissingen.�

Pinterovic, Antun;

Pu�ek, Dubravko (1956) je �vicarski pjesnik talijanskoga jezika koji �ivi i radi u Luganu. Objavio je vi�e knjiga poezije i proze, koje zasad jo� nisu prevedene na hrvatski jezik: Arpa serafica (1975), Morfologia della viola (1977), Parade 76 (1978), Amore impossibile (1978), Il senso oscuro dell' AmorTe (1979), Carni trasparenti (1980), Le stanze dei morti (1986), Pietra di labbra (1988), Polvere di Novak (1990), Effetto Raman, Armando Dado Editore, Locarno, (2001). Vi�e je puta nagra�ivan knji�evnim nagradama.

Raj�i� Dragica (1959) �ivi i radi, s manjim prekidom, od 1979. godine u �vicarskoj. Pi�e pjesme i prozu na specifi�nom, "gastarbeiterskom" ili krnjem njema�kom. Pored �lanaka i pjesama po razli�itim novinama i �asopisima, Dragica Raj�i� objavljuje i priloge s gastarbeiterskom problematikom u posebnim zbornicima, tako u Blickwechsel. Die multi-kulturelle Schweiz an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. �Hrsg. Simone Prodilliet. Caritas-Verlag, Luzern 1999; Halbgedichte einer Frau (1986), Lebednigkeit Ihre zur�ck (1992), Nur Gute kommt ins Himmel (1994), Post bellum (2000). Kazali�ni komad Ein St�ck Sauberkeit (1994) izvo�en je na razli�itim pozornicama. Dobila je vi�e �vicarskih i njema�kih nagrada za svoje stvarala�tvo.

Sanader, Mirjana: (Hrsg.): Kroatien in der Antike. Mainz am Rhein, 2007.NOVO!!

Schwartz, Mladen: Das kroatische Trauma. kulturpsychologisches �ber ein Volk am Rande der Vernichtung. Verlag Bublies S. 1991

Skarmeta, Antonio: Der Dieb und die T�nzerin. Roman. Aus dem chilenischen Spanisch von Willi Zurbr�ggen. Piper-Verlag. M�nchen 2005. 399 S. Fr. 40.10.

Stoji�, Mile (1955) hrvatski pjesnik rodom iz Hercegovine, a �ivi i radi u Sarajevu. Objelodanjena mu je na njema�kom knjiga politi�kih zapisa FensterWorte. Ein bosnisches Alphabet. Drava-Verlag, Klagenfurt, 2000.

Ton�i�-Sorinj, Lujo (1915) je bio austrijski ministar vanjskih poslova i parlamentarac u Europskom parlamentu u Strassbourgu. Napisao je knjigu Erf�llte Tr�ume. Kroatien - Oesterreich - Europa. Erinnerung und Ausblick. Amalthea Verlag, Wien-M�nchen, 1982.

Tu�man, Franjo (1922-1999) je umro kao prvi predsjednik 1991. progla�ene i 1992. od svijeta priznate dr�ave Republike Hrvatske. Na njema�ki su mu prevedena Die Nationalit�tenfrage im heutige Europa (1986) i Irrwege der Geschichtswirklichkeit� (1993).

Ugre�i�, Dubravka (1949) je za vrijeme Domovinskog rata napustila Hrvatsku. Na njema�ki su joj prevedene knjige Der goldene Finger, Frankfurt a/M, 1993; Die Kultur der L�ge, Frankfurt a/M, 1995. Dobitnica je vi�e nagrada za knji�evno stvarala�tvo, me�u ostalim, i Europsku nagradu za esej "Charles Veillon" 1996. godine.

Vla�i� Ilirik, Matija (1520-1575) je jedna od najslavnijih li�nosti hrvatske povijesti. Bio je zanosnim zagavornikom reformacije pa su ga nazvali "Ahilom cistoga luteranstva".�Najznamenitije mu je djelo Catalogus testium veritatis (Katalog svjedoka istine), Basileae, 1556; Centuriae Magdeburgienses (Magdeburske centurije), Basel 1559-1574; Clavis scripturae sacrae (Kljuc svetoga pisma), Strassbourg, 1674.

Vojnovi�, Lujo�je tiskao vi�e knjiga na francuskom jeziku. 1917. godine mu je objavljena La Dalmatie, L'Italie et l'unit� yougoslave (1797-1917). Genève-B�le-Lyon. Knjiga se pojavila i na talijanskom.

Voss, Ursula: Dora Maar und Pablo Picasso. Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2007 (Insel-B�cherei Nr. 1298).

Vouk, Valentin (1886-1962) poznati hrvatski botani�ar �ije je znanstveno djelo tiskano u Baselu 1950. g. pod naslovom Grundriss zu einer Balneobiologie der Thermen.

Vran�i�, Faust �(1551-1617). Ovaj vrlo u�eni �iben�anin je u svojoj knjizi Machinae novae (Novi strojevi), Venezia, 1595., anticipirao niz kasnijih tehni�kih izuma. Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae (Rje�nik pet najuglednijih europskih jezika, latinskog, talijanskog, njema�kog, dalmatinskog, tj. hrvatskog, i mad�arskog), Venecija 1595. Dikcionar Fausta Vran�i�a, prvi pravi i samostalni tiskom objavljeni rje�nik u Hrvata, na ukupno 128 stranica donosi oko 5000 rije�i od svakog jezika, ukupno otprilike 25 000 rije�i. Ilustracija se nalazi u online-ponu�iva�u: http://www.wikipedia.org/

Vrkljan, Irena (1930) �ivi i radi u Berlinu. Objavila je knjige Marin, im Gegenlicht, Graz, 1988; Schattenberlin. Aufzeichnung einer Fremden, Graz, 1990; Buch �ber Dora, Graz, 1992.

Po�etak

 

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.