Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


RUSKE KNJIGE

Nakon senzacionalnog uspjeha s prvijencem "Eigentlich Heiratsantrag" (2001.), Jagoda Marini� se, nakon �etvorogodi�nje stanke, pojavila na tr�i�tu njema�ke literature s drugom knjigom pod naslovom �Russische B�cher� (Ruske knjige). Stanku valja pripisati intenzivnom studiju u Heidelbergu kojemu se autorica posvetila i zavr�ila ga. To ne zna�i, me�utim, da se autorica u ovom vremenu povukla i �utjela. Njezino povremeno javljanje u njema�kom tisku o stanju u hrvatskoj dr�avi i narodu iz kojega potje�e, nije pro�lo nezapa�eno. Dapa�e, sa zahvalo��u smo to primali na znanje.
Mo�da �e naslov nove knjige hrvatskim �itateljima zvu�ati �udno glede povijesnih hrvatsko-ruskih nesporazuma o odnosu prema katoli�anstvu odn. pravoslavlju, a osobito njegovoj srpskoj ina�ici. Za autoricu, koja nije optere�ena hrvatskim povijesnim kontekstima, ruska je knjiga metafora za daljine i �irine u kojima nisu najva�nije ovovremene vrijednosti brzine i produktivnosti. U svijetu daljine i �irine putovi su toliko duga�ki da se na�e vremena za razmi�ljanje i snove, za pojedinca koji se mora suo�iti sa samim sobom i prona�i vlastiti put.
Knjiga se sastoji od tri pripovijesti "Der Andere", "Lara" i "Russische B�cher". U sve tri su �ene u sredi�tu pozornosti, �ene koje u�e �ivjeti s gubitkom. A ne radi se o bilo kakvom gubitku, nego o gubitku bitnoga za ljudsko bi�e: ljubavi, samopouzdanja, bra�noga druga, oca... Nije samo gubitak te�ak, nego i njegove posljedice od kojih je strah jedna od najte�ih. Tek �to pomisli da se oslobodila vanjskih stega, suo�ava se s novim unutarnjim problemima. I to je ono �to autorica vrhunski obra�uje. Nutarnji �ivot je tema svih lica pa bio on siroma�an ili bogat, ali je uvijek jedincat i neponovljiv.
Dvije prve pripovijesti se odigravaju u Njema�koj. Tre�a "Russische B�cher" je smje�tena u Dalmatinsku zagoru, mo�da u selo Crvice kod Drni�a odakle Jagoda Marini� potje�e. Otac pogiba na radu u tu�ini. U ku�i ostaje majka s dvoje maloljetne djece. Tu su jo� djed i baka. Majka je nemo�na ili nesposobna djeci objasniti �ivot s ocem. Djeca joj to uzimlju za zlo, jer njima upravo nedostaju podatci o ocu kako bi u sebi zaokru�ili njegovu sliku. Na koncu svi napu�taju selo i odlaze na studije u Rijeku i Zagreb, a mama se preseljava tako�er u Zagreb. U selu nije bilo lako opstati udovici s dvoje djece koja su i tako predodre�ena za daljnje �kolovanje.
Autorica opisuje prezicno hrvatske predjele, dobre i lo�e navike ljudi i dokazuje da, premda odrasla daleko od Hrvatske, i te kako dobro pozna domovinu svojih roditelja. Naravno da je i ovdje u igri odre�ena dje�ja perspektiva iz koje autorica promatra hrvatsko podneblje i �ivot ljudi. To ne umanjuje ozbiljnost knjige, dapa�e.
Neki su joj kriti�ari zamjerili tiskanje ove knjige, jer da se navodno sastoji od tri "nedovr�ena" uratka, a da je od svakoga trebao postati posebni roman. Mi�ljenja smo, me�utim, da literatura nije isto �to i filozofska rasprava koja se ima napisati po ve� unaprijed odre�enoj �emi. U knji�evnosti, kao uostalom i u umjetnosti uop�e, mo�e biti dra� stvarala�tva u nedovr�enom umjetni�kom uratku. Jagodi Marini� po�elimo jo� puno dobrih tekstova, a Hrvatima preporu�ujemo njezine knjige na �itanje.

Tihomir Nui�

Jagoda Marini�: Russische B�cher, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2005, str. 131
 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.