Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


April Fool's Day - Roman

 

Autor: Josip Novakovi�
Naslov knjige: Die schwierige Sache mit dem Gl�ck
Roman. Kein & Aber AG, Z�rich 2004


Najnovija Novakovi�eva knjiga se pojavila na njema�kom jeziku iste godine kad je objavljena na engelskom, �to je velika rijetkost i �to ukazuje na zanimljivost knjige. Originalni naslov knjige glasi "April Fool's Day", a prijevod na njema�ki glasi "Die schwierige Sache mit dem Gl�ck". O �emu se zapravo radi?

Ivan Dolinar, tako se zove glavni junak knjige, ro�en je 1948. godine i to 1. travnja, u Daruvaru kao �lan protestantske manjine. Gubi rano oca koji se odaje alkoholu da ne bi morao pro�ivljavati komunisti�ku "sre�u". �kola ga posebno ne privla�i, te je �esto izlo�en batinama bilo u�itelja bilo ustra�ene majke. U Ivanu se ve� u djetinjoj dobi pojavila neka �elja da postane slavan, sna�an, da postane nedodirljivim vladarom kakv je bio sam Tito. Kad u �koli u�iteljica najavi natjecanje tko �e napisati najbolji �lanak za "Dan mladosti" (25. svibnja), Ivan se odlu�i za prilagodbu O�ena�a, kojega je molio u crkvi: "Predsjedni�e na� najvi�i, sveti se Ime Tvoje, budi volja Tvoja kako u inozemstvu tako i u tuzemstvu, daj nam kruh na� svagdanji i ko�ne nogemetne lopte...." Ne treba ni spominjati, kakvu je nagradu Ivan dobio za ove druge retke.

Nakon zavr�ene gimnazije, Ivan zapo�inje studij medicine u Novom Sadu, budu�i da su tamo va�ili daleko bla�i propisi za upis na studij nego u Zagrebu. Ta epizoda, me�utim, nije dugo trajala. Njegov idol Tito je dolazio u posjet Novom Sadu, a jedan kolega, �lan KP, se zakleo da �e ga iz svog potkrovnoga stana ubiti jer nije dobio studensku stipendiju. Policija ih uhiti, a sud osudi na robijanje na Golom otoku. Tamo ga posje�uje Tito s Indirom Gandhi i prisiljava da s njim popu�i jednu skupocjenu kubansku cigaru. Napu�tanjem Gologa otoka, Ivana Dolinara ne napu�ta misao da postane velikim. Odlazi u Zagreb i upisuje studij filozofije. Kasnije nalazi posao u �koli, ali se ne snalazi najbolje s djecom. San o velikom filozofu prekidaju mu ratna zbivanja. Jugoslavenska ga vojska regrutira i uvla�i u borbu protiv Vukovara. U Bosni �e biti ranjen i ostavljen. Nekako se dokopa Hrvatske. Pridru�uje se Hrvatskoj vojsci, ali ga nakon kra�ega vremena ponovno zarobljavaju Srbi. U jednoj razmjeni �e se ponovno dokapti Hrvatske, sresti prijateljicu jo� iz novosadskih dana i osnovati ne ba� uzorni brak. Iz osvete prema �eni, po�ini brakolomstvo i, nakon �to ga je ljubavni�in mu� pretukao, umire u vlastitiom krevetu. To, me�utim, nije kraj romana.

Zanimljiva knjiga, jednostavne konstrukcije i privla�noga stila. Ne nedostaje u njoj ni napetosti niti stvarala�ke imaginacije. Osebujnim narativnim kazivanjem autor uspjeva pobrisati granice izme�u stvarnosti i fikcije, ispreplesti ono �to se doga�a s onim �to je izmislio. I vic je jedno od rabljenih sredstava kojim se poja�ava ironi�nost i izaziva burleskonst. Autoru nije ni brutalnost koja grani�i s perverzno��u strana. U ovoj je knjizi sve tako poredano da bi se za nju moglo re�i da je do sada jedno od najboljih objavljenih knji�evnih djela o biv�oj komunisti�koj dr�avi i o ratnim zbivanjima u Hrvatskoj i BiH.

Me�utim, da bi jedno djelo bilo tako veliko, mora ipak vi�e ponuditi od negativne stvarnosti. U knjizi su sva lica tako nabijena negativnim osobinama da uop�e ne postoji netko za koga bi se moglo re�i da je njegov �ivot vrijedan po�tovanja. Daleko od toga da bismo tra�ili uzore, ali nije mogu�e da smo u svojoj svakodnevici okru�eni samo prevarantima, lopovima, seksualnim i�ivljavateljima, ubojicama, tipovima s raznim nastranostima... Stvarnost je sigurno u poratnoj Hrvatskoj jako brutalna, ali je na�a domovina zaslu�ila zbog onih nevinih (m�u kojima ima i Hercegovaca!) u njoj da ju se barem malo odmakne od "balkanske kr�me". Bit �e zanimljivo vidjeti osvrte knji�evnih kriti�ara i kulturnih radnika na njema�kom jeziku.

"Ne poznajem nikoga tko tako dojmljivo opisuje groteksno ludilo �ivljenja i umiranja na Balkanu kao Josip Novakovich. Novakovich je napisao jednu neizmjerno uznemiruju�u i istodobno na bizarni na�in veselu knjigu" - stoji na omotu knjige.

Tihomir Nui�

 

Josip Novakovich: Die schwierige Sache mit dem Gl�ck. Kein & Aber AG, Z�rich 2004, str. 338, Fr. 36.--

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.