Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


ZAVI�AJNI ROMAN

Nicol Ljubi�, ro�en 1971. u Zagrebu, a �ivi u Berlinu. Zbog o�eva posla, koji je bio tehni�ar na zrakoplovima Lufthanse, rastao je u �vedskoj, Gr�koj i Rusiji. Od svoje 16. godine �ivi stalno u Njema�koj. Nicol pi�e za tjednike "Die Zeit", "Der Spiegel", za �asopise "Merian", "Geo Saison" i "Brigitte". Za svoj knji�evni rad dobio je nagradu Theodor-Wolff-Preis. Dosad je objavio knjige "Mathildas Himmel (Matildino nebo, 2001), "Genosse Nachwuchs" (Drug nasljednik, 2004) i "Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde" (Zavi�ajni roman ili kako je moj otac postao Nijemcem, 2006).

Otac Dragutin, zvan Drago, Ljubi� je ro�en u Zagrebu 1939. godine. Zavr�io je zanat kod Eduarda Gluhaka, koji je usred Zagreba imao autoelekri�arsku radionicu. Nakon zavr�enog zanata, krajem pedesetih godina napu�ta zemlju i bje�i u Italiju. Na sjeveru Italije pronalazi privremene poslove, dok ga policija ne otkrije na radu na crno. Pje�ice bje�i u Francusku. Jedno vrijeme boravi u logoru na Korzici, a onda se zapo�ljava na jugu Francuske. Odatle odlazi u Pariz, upozna Njemicu, o�eni je i s njom dobije dvoje djece. Nakon nekog vremena obitelj se preseljava u Njema�ku. Drago se probija kroz �ivot, dok se ne smjesti kod Lufthanse kao mehani�ar. Brak se raspada i Drago se ponovno o�eni. Nicol je sin iz drugoga braka.

Nakon �to je otac zbog bolesti dospio u bolnicu i pre�ivio te�ku bolest, Nicol nagovara oca, koji nerado govori o svojoj pro�losti, da ponove put koji je oca od Hrvatske preko Italije i Francuske doveo do Njema�ke, gdje je postao boljim Nijemcem od samih Nijemaca. Jednoga dana sjednu u auto i dolaze u Zagreb. U Zagrebu stanuju kod Dragutinove sestre, gdje Nicol upoznaje sve tete, stri�eve i njihovu djecu. Po�to ne razumije hrvatski, otac mu ubla�ava boli prve pustolovine kao prevoditelj. Svi su o njemu saznali sve kao i on o svima. Upoznavanje je bilo pra�eno obilatim objedima s dosta mesa, �to Nicol nije poznavao u Njema�koj.

Nakon toga krenu na put prema Italiji i tra�e mjesta u kojima je otac boravio. Nicolu to nije dovoljno, pa �eli saznati kod koga je to�no radio, gdje se to�no nalazilo sjedi�te tvrtke, tko je to�no bio poslodavac. To �e se kasnije ponoviti i u ju�noj Francuskoj, pa i u samom Parizu. Me�utim, nakon �etrdesetak godina mjesta su izmijenila svoj izgled, tvrtke su nestale, imena poslodavaca kojih se otac tek po imenima i nejasnim opisima, a ne po prezimenima, sje�a, te�ko je rekonstruirati. Starije osobe poma�u, ali sve je to maglovito, nejasno, nezadovoljavaju�e. Nakon vi�etjednog istra�ivanja, vra�aju se ku�i u Bremen iscrpljeni i donekle zadovoljni. Otac jer je jo� jedanput obnovio izbjegli�ki put, sin jer je upoznao tragove o�eve nehoti�ne pustolovine.

Drago Ljubi� nije pobjegao iz Hrvatske zbog politi�kih razloga, jer ga prema svemu �to knjiga nudi politika nije zanimala. On je po�ao u potragu za starijim bratom koji se rijetko javljao ku�i i o kojemu uku�ani ni�ta nisu znali. Zbog nepoznavanja jezika, zamijenio je i gradove sa, za stranca, sli�nim imenima. Ipak nekako uspostavlja kontakt s njim, ali s vremenom mu postaje jasno da bratov svijet nije njegov svijet i usredoto�uje se na svoj �ivot. Ovdje smo kod jedne tipi�ne hrvatske pri�e. Atipi�an je samo roman i intrigantan.

Iz svega je vidljivo da se radi jednostavnim ljudima koji ne razlikuju dovoljno "jugoslavensko" od hrvatskoga, ali ipak znaju da su Hrvati. Pri�a o ocu je vrlo vje�to struktuirana, ali se u njoj skriva problem o identitetu. Traganje za bratom i traganje za o�evim stazama je zapravo traganje za vlastitim identitetom. Obe�ana nam je pri�a o ocu, a dobivamo pri�u o identitetu i njegovu smislu. Identitet budi u nama te�nju, o�ekivanja, slike, stvara iluzije. Premda znamo da je identitet razlika naspram drugih, ipak identitet mo�e biti razlika i od sebe samoga. U dvosmislenosti je privla�nost ove knjige. Otac postaje "savr�enim" Nijemcem, za sina to uop�e nije upitno. Identitet kao metafora -ni�ta vi�e!

Nicol Ljubi� je uspio svojom knjigom napraviti spomenik svome ocu kojega on nikada i nigdje ne bi dobio, jer se spomenici di�u samo nacionalnim veli�inama. Drago Ljubi� nije ni po �emu nacionalna veli�ina, ali je, ovom knjigom, postao jedan od simbola, bez svoje volje, hrvatskoga iseljeni�tva. Sinu nije dao materinski jezik, ali mu je ne�to dao �to ga s Hrvatskom ve�e. Mo�da i nehotice -svejedno!

Tihomir Nui�


 


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.