Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Objavljeno kriti�ko izdanje prve hrvatske gramatike

Prvu gramatiku hrvatskoga jezika tiskao je u Rimu 1604. isusovac Bartul Ka�i� pod naslovom Institutiones linguae Illyricae (Osnove hrvatskoga jezika). Iako je to prvo izdanje bilo ve� tri puta preslikom umno�eno do danas nije bilo kriti�koga izdanja. Stoga je povodom 400. obljetnice prvotiska na projektu "Kriti�ko izdanje prve hrvatske gramatike" godinama radio njema�ki profesor Zvonko Pand�i� iz W�rzburga. Projekt je zavr�en ovih dana izlaskom iz tiska prve gramatike hrvatskoga jezika u kriti�kom izdanju kod Naklade Tusculum iz Zagreba i Mostara (www.tusculanae-editiones.com). Dvojezi�ni naslov glasi: Bartholomaeus Cassius - Bartul Ka�i�, Institutiones linguae Illyricae - Osnove hrvatskoga jezika, edidit - priredio Zvonko Pand�i�, Zagreb & Mostar: Tusculanae editiones 2005. Knjiga na 580 str. velikoga formata sadr�i novo i kriti�ko latinsko izdanje, hrvatski komentirani prijevod, op�irne rasprave na hrvatskom i engleskom jeziku, te rje�nike (indices), hrvatski, latinski i gramati�ki. Osim �to su u ovom izdanju prvi put uop�e identificirani svi gramati�ki uzori koje je u svoje vrijeme koristio Bartul Ka�i�, prof. Pand�i� je u iscrpnim idejno-povijesnim i jezi�no-filozofijskim raspravama razotkrio danas zaboravljeni kontekst prve hrvatske gramatike, smjestiv�i istu u tradiciju aleksandrijske kasnoanti�ke gr�ke i latinske, te renesansne latinske i talijanske gramatike (Apolonije Diskol, Priscijan, Aldo Manucije, Thomas Linacer, Emanuel Alvares, Pierfrancesco Giambullari). Za �iru javnost je svakako znimljivo saznati, da je Ka�i�, izme�u ostaloga, prvi uveo pade�e instrumental i lokativ (tzv. sedmi i osmi pade�) u neku slavensku gramatiku, i to upravo stoga jer je poznavao anti�ke raspre o broju latinskih i gr�kih pade�a.

Ovo temeljno djelo hrvatske jezi�ne kulture javnosti je predstavljeno u subotu, 5. studenoga 2005. u 11 sati u Nacionalnoj i sveu�ili�noj knji�nici u Zagrebu.

Knjiga trajne vrijednosti, za svaku bolju ku�nu i znanstvenu knji�nicu!

Tusculanae editiones, d.o.o.
Nova�ka 86
10000 Zagreb

http://www.tusculanae-editiones.com
 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.