Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


DOMOVINSKI RAT ?

"Yugoslavian Gigolo" naslov je knjige koju je Drvenkar posvetio svome ocu, vjerojatno zbog toga �to ga ne shva�a. "Gigolo" (�igolo) zna�i mlad �ovjek koji �ivi od ljubavnih veza sa starijim imu�nijim damama. Junak romana Branko upravo tako �ivi.

Branko je napustio obrambene redove Hrvatske vojske jer je navodno ne�to jako neugodno do�ivio, a to opravdava nekom opasnom bole��u. Bje�i od ku�e, gdje ostavlja samu majku i mla�u sestru, i nastanjuje se u Kri�evcima. Radi povremeno kao �ofer, kao mesar, ali mu je glavno zanimanje po no�i - zadovoljavanje prvenstveno strankinja. U Kri�evcima upoznaje mu�ko dru�tvo koje mu ostaje vjernim u svakom trenutku, a koje ga u njegovom prostituiranju ne samo podupire nego mu se i divi. Osim opisa bijega, rat se pojavljuje jo� u jednoj sceni, kad se netko pod imenom Zdenko prijavi da radi u mesnici koja opskrbljuje i Hrvatsku vojsku. Ubrzo se ustanovi da je Zdenko uba�ena osoba koja je trebala potrovati hrvatske bojovnike.

Cijela je knjiga posve�ena Brankovoj prostituciji, koja niti je originalna niti literarna. Kad mu je dosadio posao u Kri�evcima, preseljava se u Njema�ku gdje ponovno tra�i svoje klijentice iz Kri�evaca i nastavlja s njima isti posao, dok ne nasjedne. �alosno je da jedan mladi pisac, ro�en 1967. u Kri�evcima i s tri godine dolazi k roditeljima u Njema�ku, koji je s vi�e knjiga jako uspje�an kao pisac za mlade�, svoju spisateljsku nadarenost podvrgne balkanskoj prostoti, koju on sam vjerojatno i nije mogao do�ivjeti. Posvetom knjige nije samo povrijedio svoga oca, nego i sve one koji su se iskreno borili za slobodu svoga naroda.

A, evo, kako on sam shva�a Domovinski rat u Pogovoru svojoj knjizi:

"Neki ka�u da je po�elo onoga dana 1989. kad je Slobodan Milo�evi� postao predsjednikom Srbije, drugi ka�u da je po�elo prije 600 godina velikim porazom protiv Osmanlija, a tre�i tvrde da jedno s drugim nema nikakve veze.

Za mene je uvijek bilo nemirno u biv�oj Jugoslaviji, samo �to se to doga�alo pritajeno, a eskaliralo je 1981. Nakon Titove smrti i gospodarskoga kaosa u biv�oj Jugoslaviji, 1989. godine napu�ta Slovenija slavenski savez; po�etak je tu. 1990. odr�avaju se prvi slobodni izbori u Hrvatskoj. Srpska vlada reagira na raspad njezinog saveza prijetnjama, sankcijama i uredbom o razoru�anju teritorijalne obrane u Hrvatskoj. U svibnju 1991. Srbi ubijaju 12 hrvatskih policajaca, mjesec dana kasnije Hrvatska i Slovenija progla�avaju svoju neovisnost.

Nisu pro�la ni tri mjeseca, savezna (jugoslavenska) vojska puca po hrvatskim selima kod Osijeka. Hrvatska reagira mobilizacijom. Gra�anski (sic.!) rat je otop�eo. �injenice stoje u povijesnim knjigama i svatko ih sam mo�e pro�itati.

Ja u svojoj knjizi ne opisujem gra�anski (sic.!) rat. Stalo mi je do karaktera koji bje�i pred svojom pro�lo��u. Rat je tamna glazba u pozadini, �injenice sam sve vi�e i vi�e izbacivao, jer nisam htio pisati knjigu suvremene povijesti. Stalo mi je do ljudi, radi se o izolaciji i poku�aju jednoga �ovjeka da se oslobodi kulturalnih pritisaka. Ovo je knjiga o zemlji u kojoj sam ro�en; ovo je povijest jednoga �ovjeka koji �ivi svoj vlastiti unutarnji rat."

Ovaj Pogovor ponajbolje oslikava neznanje pisca koji pi�e o gra�anskom ratu, �to nije to�no, i o zemlji kao balkanskoj kr�mi, �to tako�er nije to�no, premda je ideologijom jugoslavenstva donekle uvu�ena u nju. Hrvatska sloboda je stajala tisu�e �ivota i nije izborena u gra�anskom nego u ratu protiv srpskoga agresora. Nakon Novakovi�eva proma�aja u opisivanju Domovinskoga rata u romanu "Die schwierige Sache mit dem Gl�ck", moramo, na op�u �alost, konstatirati da �emo se po svoj prilici na�ekati dok dobijemo na stranom jeziku istinski roman o hrvatskoj borbi za slobodu, �iji �e autor biti Hrvat.


 

Tihomir Nui�


Zoran Drvenkar: Yugoslavian Gigolo, 278 stranica,
Klett Cotta Verlag, Stuttgart 2005, EUR 18,50 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.