Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

BITKA KOD KLISA
(12.3.1537.)

Prva polovica XVI. stolje�a u Hrvatskoj je uglavnom bila obilje�ena �estim turskim napadima na utvrde i gradove što se posebno intenziviralo nakon teškog poraza vojske hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II. Jagelovi�a na Moha�kom polju 1526. godine. Turcima ništa nije zna�ila ni promjena vladarske dinastije na prijestolju kada su umjesto, na Moha�u poginulog posljednjeg Jagelovi�a, 1527. Hrvatskom zavladali pripadnici ku�e Habsburg, konkretno Ferdinand I.

Sudbinu ve�ine hrvatskih gradova u to vrijeme dijelila je i tvr�ava Klis, smještena na izuzetno nezahvalnoj lokaciji u potpunosti okru�ena turskim i mleta�kim teritorijem. Bez obzira na tu, zemljopisno gledano tešku poziciju, Klis je dugo odolijevao turskim napadima, što oru�jem, što pokušajima da se izdajom pojedinaca slomi otpor branitelja utvrde.

Klisom je zapovijedao Petar Kru�i�, hrabar ratnik sa gotovo dvadesetogodišnjim iskustvom obrane grada, kojega je na du�nost kapetana postavio hrvatski ban Petar Berislavi�. Kroz tih dvadesetak godina Kru�i� je zajedno sa svojim vojnicima vodio teške borbe brane�i Klis i njegove �itelje. Gubio je tvr�avu pa je opet vra�ao, trudio se na razne na�ine dopremiti osnovne potrebe za pre�ivljavanje, a da pritom nije imao gotovo nikakve pomo�i ni od bivšeg kralja Ludovika II. niti od aktualnog Ferdinanda I. Habsburškog. Jedine osobe koje su Kru�i�u i gradu pru�ale materijalnu i vojnu potporu kroz to vrijeme bili su papa Klement VII. i njegov nasljednik na Papinskoj stolici Pavao III. Uz takvu, prakti�ki jedinu pomo�, grad se uspješno branio sve do ljeta 1536. kada pod utvrdu dolaze bosanski i hercegova�ki sand�aci, te zapo�inju opsadu. Tek se tada Ferdinand I. odlu�io nešto poduzeti i Klišanima poslati tri tisu�e vojnika, hranu i oru�je uz još nekoliko stotina ljudi koje je u pomo� uputio papa Pavao III.

Petar Kru�i� je, ohrabren tolikom vojskom i vjeruju�i u njihovu hrabrost i iskustvo, napao Turke. U me�uvremenu i neprijatelju sti�e poja�anje od oko dvije tisu�e ljudi, koje vodi Murat-beg i koji odmah �estoko napada branitelje. Svi Ferdinandovi vojnici što su došli pomo�i posadi Klisa, vidjevši nove turske snage, jednostavno su se razbje�ali. Turci, me�utim, nisu posustali znaju�i da je obrana ostala opet samo na onima koji su Klis �uvali i prije. Malobrojni i ve� iscrpljeni hrvatski branitelji, vidjevši kako oni koji su trebali biti pomo� i podrška bje�e, i sami su se odlu�ili na povla�enje. Petar Kru�i� je shvatio da više ništa ne mo�e u�initi, pa se i on povukao prema moru. U tom sveop�em mete�u turski su vojnici prepoznali kliškoga kapetana, ubili ga i odrubili mu glavu. Onima koji su pre�ivjeli nije preostalo ništa drugo nego nakon višemjese�nih borbi predati i sebe i grad Turcima.

Opsada Klisa trajala je od 31. kolovoza 1536., pa sve do tog kobnog 12. o�ujka 1537., kada je grad u potpunosti pao pod tursku vlast. Idu�ih više od sto godina Klis je uglavnom bio pod Osmanlijama, iako su ga Hrvati u nekoliko navrata s više ili manje uspjeha ponovno vra�ali. Kona�no oslobo�enje od Turaka grad je do�ekao tek krajem prve polovice XVII. stolje�a, to�nije 1648. godine.

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.personallog.org

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�
Baltazar Adam Kr�eli�
Silvije Strahimir Kranj�evi�
Krvavi Kri�eva�ki sabor
Matija Vla�i� Ilirik

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.