Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

IVAN GUNDULI�
(9.1.1589.-8.12.1638.)

Potomak jedne od najuglednijih dubrova�kih plemi�kih obitelji, hrvatski barokni pjesnik i dramatik Ivan Gunduli�, ro�en je 9. sije�nja 1589. godine. Roditelji Frano i D�iva pru�ili su mu najbolje školovanje, pretpostavlja se u gradskoj školi, gdje su mu u�itelji bili isusovci. Kod njih je studirao filozofiju i humanisti�ke znanosti, a nakon toga rimsko pravo i pravne znanosti.

U devetnaestoj godini postao je �lan Velikoga vije�a u Dubrovniku, nastavljaju�i tako tradiciju svojih predaka. Njegov otac Frano, primjerice, bio je pet puta biran za kneza, a vjerojatno bi i Ivan to postao da je uspio navršiti pedesetu godinu �ivota, što je bio jedan od uvjeta za izbor na kne�evsku �ast. Iako nije do�ivio biti knezom Dubrova�ke Republike, osim �lana Velikoga vije�a bio je senator, sudac i �lan Maloga vije�a.

Obitelj je zasnovao 1628. godine kada se o�enio Nikom Sorko�evi� i s njom imao tri sina, prvo Franu, a zatim Matu i Šiška.

Ivan Gunduli� ipak je najpoznatiji po svojim djelima. Njegov literarni opus obuhva�a kako ljubavne pjesme s po�etka bavljenja pisanjem, tako i poeme, drame, melodrame, sve do impozantnog povijesnog epa Osman, koji uz Suze sina razmetnoga spada u njegova najzna�ajnija djela. Inspiraciju za Osmana crpio je iz stoljetne borbe krš�ana protiv Turaka i onodobnim razlikama izme�u Istoka i Zapada, tj. krš�anstva i Islama.


Sloboda – jedan od 4 reljefa na Gunduli�evom spomeniku
akademskog kipara Ivana Rendi�a (prema motivima iz Osmana)

Isto je tako nemogu�e bilo što napisati o Gunduli�u, a ne spomenuti Dubravku, napisanu 1628. godine i stihove koji su ušli u antologiju ne samo hrvatske ve� i svjetske literature:

O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je dô,
uzro�e istini od naše sve slave,
uresu jedini od ove Dubrave,
sva srebra, sva zlata, svi ljudcki �ivoti
ne mogu bit plata tvôj �istoj lipoti.

English:
Oh beautiful, oh dear, oh sweet liberty,
the gift that Almighty God gave us,
the cause of truth and all our glory,
the only adornment of Dubrava;
Neither all the silver and gold,
nor the human lives
can match your pure beauty!


Vlaho Bukovac: Gunduli�ev san

Ivan Gunduli� se rodio, �ivio i umro u Dubrovniku 8. prosinca 1638. godine. Jedna je od zna�ajnijih povijesnih osoba toga grada i nezaobilazan u bilo kakvom ozbiljnijem razgovoru ili raspravi o hrvatskoj knji�evnosti. Njegova su djela istinsko kulturno blago, a fascinantno bogatstvo rije�i u njima stavlja ga u sam vrh baroknog pjesništva, lirike i dramatike, pa samim time i me�u velikane pisane rije�i u svjetskim razmjerima.
 
Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.blogspot.com

 

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�  
Janko Draškovi�  
Selja�ka buna  
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin  
Fran Krsto Frankopan 
Urota Zrinsko-Frankopanska  
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska  
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�  
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius) 
Bitka kod Sigeta 
Bitka na Krbavskom polju 
Josip Jela�i� 
Eugen Kvaternik 
Maksimilijan Vrhovac 
Franjo Ra�ki

 

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.