Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

SILVIJE STRAHIMIR KRANJ�EVI�
(17.2.1865.-29.10.1908.)

Silvije Strahimir Kranj�evi� bio je �ovjek koji, iako je završio gimnaziju, nikada nije maturirao, ali se zato svojim pjesni�kim darom i poetskim izri�ajem svrstao me�u najcjenjenije hrvatske autore na polju knji�evnosti.

Ro�en je 17. velja�e 1865. godine u Senju. U rodnom je gradu zapo�eo školovanje, a kako je htio postati sve�enikom, 1883. odlazi na teološki studij u Rim, od kojega brzo odustaje te napušta Italiju, dolazi u Zagreb, upisuje te�aj i nakon godinu dana postaje u�itelj. Kako u Hrvatskoj nije mogao na�i posao odlu�io je oti�i u Bosnu i nakon što je kao u�itelj radio u nekoliko bosanskih gradova, stalno je prebivalište kona�no našao 1893. godine u Sarajevu.

Svoju prvu pjesmu Zavjet objavio je kao osamnaestogodišnjak u Hrvatskoj vili, koju je ure�ivao Eugen Kumi�i�. Kranj�evi�ev po�etak pisanja poezije obilje�ile su uglavnom domoljubne i pjesme ljubavne tematike, da bi, kako je sazrijevao i kao �ovjek i kao pjesnik sve više prelazio na podru�je humanizma i kozmi�kih vizionarskih trenutaka u svojim djelima.

Prvu zbirku pjesama Bugarkinja objavljuje 1884., gdje kroz istan�anu, ali i naglašenu poeti�nost potvr�uje svoje pravaško i hrvatsko politi�ko uvjerenje. Kranj�evi� se, naime, nije samo deklarirao kao Hrvat i domoljub, on je to zaista bio i u njegovim se pjesmama vehementno osje�a tuga zbog ispa�ene Hrvatske i njenog zarobljenog, degradiranog naroda pod tu�inskom vlaš�u odnosno hrvatske realnosti devetnaestoga stolje�a.

Godine 1895. po�inje ure�ivati Nadu, �asopis u kojemu su pisali mnogi ugledni knji�evnici, a 1898. objavljuje i svoju drugu zbirku jednostavno nazvanu Izabrane pjesme. U razdoblju od 1902. do 1908. izdao je još dvije zbirke, Trzaji i Pjesme, dok su Pjesni�ka proza i Izabrana djela objavljena nakon njegove smrti.


Iz ostavštine S. S. Kranj�evi�a

Silvije Strahimir Kranj�evi�, pjesnik i istinska hrvatska domoljubna veli�ina, umro je izvan svoje mati�ne domovine, u Sarajevu 29. listopada 1908., nakon teške bolesti ne navršivši �etrdeset �etvrtu godinu �ivota.

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.blogspot.com

 

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�  
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�
Baltazar Adam Kr�eli� 

 

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.