Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

BALTAZAR ADAM KR�ELI�
(5.2.1715.-29.3.1778.)

Osamnaesto stolje�e bilo je razdoblje u kojemu je prosvije�eni apsolutizam bio u punom zamahu i neprestano generirao sve više pristaša. Jedan od njih bio je i hrvatski teolog i povjesni�ar Baltazar Adam Kr�eli�, ro�en u malenom mjestu Šenkovec pokraj Zapreši�a, nedaleko od Zagreba, 5. velja�e 1715. godine.

Školovao se u Zagrebu, prvo kod isusovaca, a potom u biskupskoj gimnaziji, nakon �ega odlazi u Be� pa u talijansku Bolognu, gdje je proveo �etiri godine i doktorirao teologiju i filozofiju. Naobrazbu je upotpunio pravnim znanostima, te bio uspješan i u crkvenom i u lai�kom pravu.

Napredovanje u crkvenoj hijerarhiji zapo�eo je kao kapelan, zatim je postao �upnik, pa prelat sjemeništa u Zagrebu i zagreba�ki kanonik, a vrhunac je bilo njegovo imenovanje rektorom Hrvatskoga kolegija u Be�u 1747. godine. Kroz �itavo to vrijeme Kr�eli� se bavio i znanstvenim radom, konkretno prou�avanjem povijesti i pisanjem knjiga na tu temu, slu�e�i se hrvatskim i latinskim jezikom.

Godine 1770. napisao je Povijest Stolne crkve zagreba�ke u dva dijela, �iji je drugi dio neobjavljen ostao u formi rukopisa. Njegovo svakako najpoznatije i najzna�ajnije djelo je Annuae ili Ljetopis, knjiga koja je zapravo Kr�eli�evo memoarsko iznošenje podataka o doga�ajima u Hrvatskoj izme�u 1748. i 1767. godine. Djelo je objavljeno na latinskom jeziku tek 1901., a mnogi segmenti iz originalnog rukopisa su izba�eni, jer je autor navodno napisao pojedine stvari koje u ono doba nisu bile pogodne za široku �itala�ku publiku. O �emu se to�no radilo ni danas se ne mo�e znati, ali je knjiga u takvom manjkavom izdanju ipak prevedena na hrvatski i objavljena 1952. godine.

Iako je Kr�eli� bio �ovjek Crkve, kao uvjereni pristaša i zagovaratelj prosvije�enog apsolutizma i reformi koje je taj oblik vladanja donio, došao je u sukob s Kaptolom, smatraju�i da prevelika uloga crkvenih elemenata nije dobra za politiku i društvo u cjelini. Zbog takvog je stava i mišljenja u neposrednoj okolini stekao brojne protivnike i neprijatelje, prije svega me�u feudalcima i redovništvom.

Baltazar Adam Kr�eli�, zagreba�ki kanonik, povjesni�ar i pravnik umro je u Zagrebu 29. o�ujka 1778. godine. Zajedno sa svojim uzorom Pavlom Ritterom Vitezovi�em obilje�io je osamnaesto stolje�e svojim velikim doprinosom hrvatskoj povijesti i kulturi op�enito.

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.blogspot.com

 

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�  
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.