Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Fra GRGO MARTI�
(24.1.1822.-30.8.1905.)
 

Bosanskohercegova�ki franjevac Grgo Marti� svoj �ivotni poziv nije ograni�io samo na sve�eni�ko djelovanje unutar samostanskih zidina ve� je aktivno sudjelovao na politi�kom, prosvjetnom i kulturnom podru�ju.


Fra Grgin spomenik ispred �upne crkve u Posušju

Ro�en je u mjestu Rastova�i blizu Posušja 24. sije�nja 1822. godine. Školovanje zapo�inje u Kreševu, a nastavlja u hrvatskim gradovima Po�egi i Zagrebu – gdje studira filozofiju – te u ma�arskom Székesfehérváru. Krajem 1844. postaje sve�enikom i idu�e tri godine provodi u Kreševu. Nakon toga odlazi u �ep�e i naposljetku u Sarajevo, te tamo u svojstvu �upnika djeluje do 1879. godine.


Fra Grgin rukopis tursko-latinskog rje�nika

Svoj pedesetogodišnji prosvjetni rad zapo�inje kao predava� u kreševskoj franjeva�koj obrazovnoj ustanovi. Osim podu�avanja u školi, na prosvjetnom je podru�ju bio vrlo aktivan i kao autor ud�benika, te tursko-hrvatsko-srpskog rje�nika, koji zbog odre�enih okolnosti nikada nije objavljen. Istovremeno je puno truda ulo�io i u sakupljanje narodnih pjesama i njihovo objavljivanje u zbirci izdanoj 1858. u Osijeku pod jedinstvenim naslovom Narodne pjesme bosanske i hercegova�ke.

Marti� je, osim kolekcionarstva, bio i izuzetno plodonosan autor pa je tako po uzoru na Ivana Ma�urani�a napisao zbirku epova koja je 1893. uobli�ena u knjigu pod nazivom Osvetnici. To je ujedno i najzna�ajnije njegovo djelo, a osim pjesama i epova pisao je i autobiografske putopise te memoare.

Fra Grgo Marti� bio je istinski pristaša Ilirskoga pokreta i preporoditeljskih ideja Iliraca op�enito. Godine 1856., dok je slu�bovao kao sarajevski �upnik, promoviran je u zastupnika svoje franjeva�ke provincije za odnose i veze s turskim konzularnim vlastima. Kao dobar poznavatelj prilika politi�ke naravi bio je predvodnik onih koji su se izri�ito protivili tadašnjim te�njama da se Bosna i Hercegovina pripoji Srbiji te se zalagao za zadr�avanje austro-ugarske vladarske ingerencije nad njenim prostorom. Kako je bio promicatelj Ilirskoga pokreta i njegov gorljivi pristaša, jedan je od rijetkih preporoditelja Hrvata u Bosni i Hercegovini i njihov istinski predstavnik. Marti� se, naime, nije zalagao samo za interese franjevaca nego i za kompletan katoli�ki korpus u toj zemlji, ali i za svakoga �itelja ponaosob, bez obzira na njegovu vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Grgo Marti� ve�inu je svoga �ivota proveo u Kreševu gdje je i umro 30. kolovoza 1905. godine, a svojim je knji�evnim, prosvjetnim, politi�kim i prosvjetiteljskim djelovanjem ostavio zamjetan i neizbrisiv trag u bosanskohercegova�koj, ali i u hrvatskoj povijesti.
 
Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.blogspot.com

 

*****


PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�  
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�

 

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.