Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
Od Egipta do Ju�noafri�ke Republike -
od Mojsijevog brda do planine Stol

Prijateljima Grizliju, D�oniju i Keliju s ljubavlju!
Milan Rajši� 

JU�NO OD EKVATORA
8. dio:
Nepodnošljiva lako�a mirno�e i sporosti
/ Malawi /

 

Malawi? Gdje je to? Što tamo još ima, osim da je popularna pjeva�ica Madona prije nekoga vremena odande dovela svoga adoptiranog sina Davida? Je li to negdje u Africi? Malawi je mala dr�ava na jugoistoku Crnoga kontinenta, �iju �etvrtinu površine �ini istoimeno jezero, u kojoj pliva preko 1000 razli�itih vrsta riba. Pravi raj za biologe predstavlja ovo tre�e po veli�ini afri�ko jezero.

Ono što mene i �itatelje više zanima su strme stijene planine Mulanje, �iji vrhovi se uzdi�u preko 3000 metara. U dolini, u podno�ju planine, se nalaze prostrane planta�e �aja, po kojemu je mali Malawi, drugi najve�i proizvo�a� �aja u Africi. Oko vrhova Mulanje, se neprekidno, za vrijeme kišnoga, ali i suhoga perioda, motaju brojni oblaci, zadu�eni za kišu i vlagu okolnih plodnih dolina. Planina je prepuna potoka, poto�i�a, rije�ica, vodopada i gustih šuma, a voda je posvuda pitka i dobre kvalitete. Ovo sve doprinosi brojnom i bogatom tropskom biljnom svijetu u kojemu dominiraju endemi�ne begonije, lobelije, gladiole… Malawijsko nacinalno drvo su dvije širom svijeta rijetke i zbog kvalitete drveta posebice vrijedne vrste cedra.

Na ulazu u Nacionalni rezervat Mulanje uobi�ajena pocedura; prve informacije, planiranje puta, registriranje, pla�anje… I prvi nesporazum: planinari se mogu sami bez vodi�a kretati po planini, ali kao i obi�no i ovdje postoji "ali". Grupa se mora sastojati od najmanje dvojice obilaznika, a ako je �ovjek sam, mora uzeti vodi�a ili nosa�a. Ja se odlu�ujem za nosa�a. Razlozi su pragmati�ni: nešto ga manje moram platiti, nosi moj ionako lagani ruksak i nema prava miješati se u planiranje puta. Slijedi novo iznena�enje. Na pitanje imam li dovoljno hrane za nosa�a, ja se na�em u problemima, jer nemam dovoljno ni za sebe. Trojica sa liste ne pristaju da samnom dijele "ništa" naredna tri dana, ali se na sre�u mladi Francis veseli prekorednom poslu i odgovara mu više nešto novca nego dobra bijela�ka kuhinja.                                                                           

 

U prostoru Rezervata su brojni planinarski putevi i staze kojima se mo�e �ovjek kretati nekoliko dana, a da ne prolazi istim krajem. Koliko je brdo Mulanje planinarski interesantno i posje�eno, najbolje pokazuje i postojanje �ak šest planinarskih domova (Lichenya, Chambe, Thuchila, Sombani, Madzeka i Chisepo) koji se nalaze na visini izme�u 1500 i 2247 metara. Idu�i kroz gustu vegetaciju prašumskoga tipa, sre�emo desetak miši�avih muškaraca, koji bosonogi, balansiraju�i uskim i strmim planinarskim putevima nose drvene grede, ili daske. To je jedini na�in transporta drveta iz planine u sela ispod, a istovremeno i jedini izvor zarade. Uspije li netko tijekom dana, dva puta oti�i u planinu i vratiti se sa pet-šest metara duga�kim, otesanim, debelim komadima drveta, mo�e ra�unati sa otprilike 35 kuna zarade. Za malawijske uvjete �ivota ovo predstavlja prosje�no dobar novac. Izišavši povremeno iz šume ugledamo vidike koji zaustavljaju dah. Strme, okomite stijene Chambe, 2556 metara visokog vrha, najviše u cijeloj Africi, se ruše u dolinu preko 1500 metara. Kišni je period i vrijeme nam ne ide na ruku. Pada kiša, pa slana i na kraju led. Desetak minuta se doslovno smrzavamo, a kada iza�e sunce sve je ponovo afri�ki, tridesetak i više stupnjeva. Posvuda brojni novonastali vodopadi i potoci, preko kojih na nekoliko mjesta gazimo vodu i do koljena.

Chisepo planinarska ku�a, je ishodište za uspon na najvišlji vrh planine Sapitwa, koji mjeri 3002 metra. Ime Mulanje, zna�i "Otok na nebu", a najvišlji vrh Sapitwa, u "chichewa", bantu jeziku koji se govori u Malawiju (djelomi�no i u Zambiji), nosi doslovno ime "Ne idi tamo gore". Ovo ime nije dato planini bez razloga, jer se vrh sastoji od brojnih strmih granitnih blokova, na koje se mo�e penjati samo ako su suhi, a suhi su ako nije posljednjih 12 sati padala kiša, nije bilo oblaka, ili magle. Po pitanju kiše imam sre�e, jer je kiša koja je padala proteklih sati zaobišla najvišlji vrh. Trosatni uspon od planinarske ku�e je nakoliko mjesta pravi alpinisti�ki uspon te�ine III/IV, pravi put je rijedak i bez Francisove pomo�i, teško da bih sam bez ve�ih teško�a pronašao put. Va�no je isto tako da �ovjek ne pati od vrtoglavice.

U povratku sa vrha, posljednjih stotinjak metara sam se i sam uvjerio da ime planine nije šala i izmišljotina. Po�elo je lagano kišiti i nema toga Vibram �ona, koji se na Mulanje stijenama ne bi poskliznuo. U nekoliko navrata sam odsklizao i destak metara, bez i najmanje mogu�nosti da se zaustavim.

�itelji Malawija su u brojnim istra�ivanjima ocijenjeni u svijetu kao najljubaznija, najgostoljubivija, najmirnija, najdostojanstvenija, afri�ka dr�ava. Malawi ima jedan zanimljiv obi�aj i naviku, da u podne skoro cijela nacija uzme desetak minuta za kolektivno spavanje. U školama si �aci podmetnu ruke pod glavu i na škplskoj klupi kratko odrijemaju. Ja osobno nemam naviku podnevnog spavanja pa prije odlaska prema jugu idem do "brice". Nakon kratkog �ekanja po�inje brijanje sa najve�im brojem publike. Više od dva razreda obli�nje škole se okupilo oko brija�nice, za�u�eno gledaju�i moje brijanje. "Zikomo" -hvala Malawi! Pokušat �u još jednom u �ivotu navratiti u mali raj na afri�kom Kontinentu. 

Foto galerija
Tekst i fotografije: Milan Rajši�, Milan52@gmx.de
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

Najava afri�kog putopisa svjetskog putnika
Milana Rajši�a - prvo javljanje portalu

1. dio: U zemlji faraona, biblije, revolucije… / Egipat /

2. dio: U zemlji crnih faraona / Sudan /

3. dio: U zemlji kraljice od Sabe
�ovjek nema šanse biti sam! / Etiopija /

4. dio: Kaleidoskop grandiozne,
fascinantne prirode / Kenija /

5. dio: Zeleno srce Afrike / Uganda i Ruanda /

6. dio: U zemlji Kilimand�ara, Zanzibara , Ngoro Ngoro… / Tanzanija /

7. dio: U zemlji koja ima jedan Nacinalni park, jedan spomenik svjetske prirodne baštine
i jednog Eusebia / Mozambik /

Sutra na portalu:

Putopis svjetskog putnika Milana Rajši�a:
Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
U zemljama afri�kih kontrasta, sretnih slonova, dijamanata, AIDS-a i bijelaca koji idu na spavanje s napunjenom puškom 
/ Zambija, Bocvana i Zimbabve /

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.