Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
Od Egipta do Ju�noafri�ke Republike -
od Mojsijevog brda do planine Stol

Prijateljima Grizliju, D�oniju i Keliju s ljubavlju!
Milan Rajši� 

SJEVERNO OD EKVATORA
2. dio: U zemlji crnih faraona
/ Sudan /

 

Putovanje brodom preko umjetnog jezera Naser, koje se nalazi na granici Egipta i Sudana, mo�e se smatrati neslu�benim testiranjem fizi�ke i psihi�ke pripremljenosti za put po Crnom kontinentu, posebice ako �ovjek putuje zajedno sa afri�kim putnicima, a ne u nekoj od kabina ili na par kvadratnih metara palube izdvojenih za strance.

Ukcavanje na "Said el Naam" je otpo�elo još u jutarnjim satima i trajalo sve do zalaska sunca, kada se brod nakon kolektivne molitve otisnuo prema tropima. Prema slobodnoj procijeni, na brodu se nalazilo 600 do 800 ljudi, ve�inom Sudanaca, koji odlaze u povoljno kupovanje u Egipat.

Dvostruko ve�i broj putnika i ne bi bio velik problem, kada po glavi putuju�eg ne bi dolazilo najmanje pet, šest komada prtljaga, �itaj hladnjaka, perilice za rublje, televizora…Prepuna je paluba, prepuni su bili i �amci za spašavanje, i krov kapetanove kabine, i prostor za sigurnosne pojaseve. U unutrašnjosti broda ništa bolja situacija: u kabinama prve klase namijenjenim za dva putnika, bilo je najmanje �etvoro plus x prtljaga, a u drugoj klasi koju predstavlja prostorija za stotinu ljudi, nagurao se "milijun". Sedamnaest satno putovanje je unato� svemu proteklo bez i jedne sva�e ili incidenta, a klozeti �u�avci su poslije ovoliko ljudi i ovoliko vremena, bili uredniji nego oni u vlaku izme�u Beograda i Villacha.

No� zvjezdana, a mjesec pun. Usprkos prelasku Rakove obratnice i dolasku u trope, ledena no� na palubi, a u unutrašnjosti broda vru�e, prevru�e. 

U Wadi Hafa, sudanskoj luci pijem prvu kavu sa �umbirom. Ukus neobi�an ali ugodan. Asra, lijepa sredovje�na Nubijka, se zadovoljno smješka kada pohvalim njen posao. Pored mene u hladu od starih vre�a improviziranog šatora, sjedi desetak muškaraca u tradicionalnim i za Sudanca neizostavnim, kao snijeg bijelim, do zemlje duga�kim haljinama. Malo se govori a još manje pokre�e.

Sudan je najve�a afri�ka dr�ava i udaljenost od 500-600 kilometara izme�u rijetkih naselja je uobi�ajena. Ljudi su jednako kao i vegetacija veoma rijetki. Tu i tamo prolazimo pored kineskih radnika, koji posvuda u Africi grade ceste i �eljezni�ke pruge. Svuda naokolo najlju�a kamena i/ili pješ�ana pustinja, prema kojoj su naša Zagora i Hercegovina, sa njihovim ljutim kamenom, pravi raj na zemlji. Temperatura 40 stupnjeva Celzijusevih - u hladu. Nedostaje samo velika tabla na kojoj piše: "Dobrodošli u afri�ku pe�nicu - napustite nadu vi koji ulazite!"      

U Kartumu, jednome od onih velikih, ru�nih, glavnih gradova tre�ega svijeta, treba se zadr�ati samo toliko dugo, koliko je potrebno za sre�ivanje formalnosti: registracija kod policije, dozvola za kretanje, dozvola za fotografiranje… Na svu sre�u u Kartumu se to vrijeme �ekanja mo�e potrošiti na obilazak utoka Bijeloga u Plavi Nil (ili obrnuto?), koji odavde dalje teku kao Nil i �ine najdu�u rijeku na svijetu.

 

Petkom nave�er u Ondurman kvartu grada, pleše nekoliko stotina Derviša i tisu�e njihovih sljedbenika, fasciniraju�i ritualni ples. Još satima, dugo poslije kraja, ja sam se ljuljao u zanosnom ritmu.

�ekanje se mo�e prikratiti i posjetom jednog od lokaliteta sa brojnim piramidama iz vremena crnih faraona. Još iz 12. stolje�a prije Krista datiraju ostatci ovih spomenika kušitsko-meroetskog  kraljevstva. Neizostavni motiv srcedrapateljnih fotografija zalaska sunca, ne propušta ni jedan putnik namjernik. Za one manje romanti�ne i bez velike ljubavi za ki�, na raspolaganju je realni i svakodnevni �ivot provincijalnih gradi�a Karima i Shendi. Pravi oporavak nakon višemilijunskog Kartuma.

Još bolje se �ovjek osje�a u Port Sudanu, jedinoj sudanskoj luci na Crvenom moru. Grad i njegova liberalna, tolerantna atmosfera oduševljavaju me jednako kao i cijeli Sudan. Ovdje kao i posvuda na putu po Zemlji crnih faraona �ovjek se osje�a sigurno i mo�e se u bilo koje doba dana ili no�i kretati sam po mjestu. Preko 1500 kilometara sam prešao u Sudanu autostopom. Alkohol, prostitucija i svinjetina su u ovoj muslimanskoj zemlji "haram" - strogo zabranjeni  

Jedan od rijetkih turisti�kih prospekata, u rubrici turisti�ke atrakcije i zanimljivosti, izme�u ostaloga spominje i Jabel Marra, 3079 metara visoki vrh i drugi po visini u Sudanu. Nakon nabrajanja svega što se tamo mo�e vidjeti, na kraju teksta piše da se ovaj "na�alost ovih dana" ne mo�e posjetiti. Ovo "na�alost" vrijedi za posljednjih deset godina koliko traje oru�ani konflikt u pokrajini Dafur, gdje se nalazi ova planina. Dosadašnji najviši vrh Sudana, Kinyeti (3187 metara), je više od jedne godine u prostoru novoosnovane i najmla�e dr�ave na svijetu, Ju�nog Sudana.     

Na jugoistoku, nedaleko granice Eritreje, u koju ne odlazim jednako kao i u Somaliju i D�ibuti, zbog opasnosti od oru�anog napada i kidnapiranja, pronalazim jedinstvenu planinu Jebel Taka. Kao nestvarna doima se 1390 metara visoka granitna stijena usred plodne doline rijeke Gash. Skoro tisu�u metara visinske razlike, i strme, �ak i kod najmanje jutarnje izmaglice i vlage, klizave stijene i kameni blokovi su veliki izazov i zahtijevaju veoma veliki napor i pa�nju prilikom uspona, a penjanje ote�ava i paklena vru�ina, pa je potrebno krenuti na planinu rano prije izlaska sunca. Planina se nalazi na rubu grada Kasala, a cijelo vrijeme uspona ne nedostaje društvo, desetci djece iz sela su dobrodošli supenja�i.    

Nave�er dok pijem odli�nu arapsku kavu, jedan od gostiju "kafi�a" me upita odakle dolazim i nakon moga odgovora, te�no i sa potpuno ispravnim naglaskom ka�e: "Dobro ve�e. Kako si!".U nastavku razgovora, koji slijedi nakon moga velikog iznena�enja, Jasin mi objašnjava kako je godinama radio kao kuhar, radnicima "Vladimira Gortana" širom svijeta. Razgovaramo o "onim" vremenima, a njegova gostoljubivost završava mojim odlaskom na ve�eru u njegovu ku�u. Novoosnovano društvo sudansko-hrvatskog prijateljstva završava svoj rad kasno u no�.

Posljednji dio puta do etiopske granice je netipi�an za Sudan: plodna i bogata zemlja, brojna velika stada deva, krava, koza, magaraca… Sudanske vlasti mi uskra�uju dozvolu za odlazak u nacionalni park Dinder, pa se ja, razo�aran, predajem dra�ima pe�ene kozetine. Slijedi ritualno brijanje, prilikom kojega brija� dr�i britvicu sa dva prsta, usput me pitaju�i: "Jesi li ti Musliman?"

Foto galerija

Tekst i fotografije: Milan Rajši�, Milan52@gmx.de
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanak:

Najava afri�kog putopisa svjetskog putnika
Milana Rajši�a - prvo javljanje portalu

1. dio: U zemlji faraona, biblije, revolucije… / Egipat /

Sutra na portalu:

Putopis svjetskog putnika Milana Rajši�a:
Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
U zemlji kraljice od Sabe, �ovjek nema šanse biti sam!
/ Etiopija /

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.