Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Najava afri�kog putopisa svjetskog putnika
Milana Rajši�a - prvo javljanje portalu

Krajem sije�nja 2013. na adresu portala stigao je interesantan e-mail Milana Rajši�a, kojeg do tada nisam poznavao. Osobno ga ne poznam ni sada, ali sam ga preko mailova upoznao kao vrlo interesantnog svjetskog putnika i do sada sam na portalu objavio njegove putopise iz Meksika i sa Islanda, a slijedi veliki putopis s puno fotografija iz Afrike "Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…" koji �emo na portalu objaviti u desetak nastavaka.

Prvo javljanje portalu:

Datum: 1/28/2013
Von: "Rajsic Milan" <Milan52@gmx.de>
Betreff: OD EGIPTA DO JAR

Cijenjeni dame i gospodo,

slobodan sam Vam poslati ovu informaciju, vjeruju�i da mo�e �itateljima Vaših stranica, u ovim hladnim, zimskim danima donijeti toplinu i duh dalekih svjetova. Vašu adresu i "stranicu" mi je preporu�io gosp. Djordje Bali� iz Osijeka

Kratko o meni: Milan Rajši�, šezdeset godišnji in�injer šumarstva, koji trenutno �ivi i radi u Njema�koj, piše ponekada za Hrvatski planinar, Meridijane, putuje po svijetu (107 zemalja - 23 u Africi), ro�eni Baranjac, višegodišnji �itelj Osijeka, višegodišnji predsjednik PD Jankovac-Bršljan - jednog od najstarijih planinarskih društava u Hrvatskoj...

Narednih dana se vra�am u Europu, pa dolazim u Krško-Slovenija, a onda u posjet prijateljima u Hrvatskoj, izme�u ostaloga predavanje u Vara�dinu, Bjelovaru, �ur�evcu i Osijeku.

Smatrate li ovo moje "putovanje" zanimljivo za Vaše �itatelje, ev. i slušatelje predavanja, stojim Vam na raspolaganju.

Ugodan radni tjedan Vam �elim uz tople afri�ke pozdrave

Milan

*****

SVIMA KOJI ME VOLE I KOJE JA VOLIM,
SVIMA PRIJATELJIMA, POZNANICIMA, RO�ACIMA, SUSJEDIMA,..
POŠTARIMA, PLANINARIMA, PEKARIMA, PUTNICIMA...

sa radoš�u javljam da sam nakon ukupno 103 dana putovanja i 19 800 kilometara stigao na jug Afrike i tako završio moj �eljeni put "Od Egipta do Ju�no Afri�ke Republike" ili "Od Kaira do Cape Towna", a za poklonike planinarenja: "Od Mojsijevog brda do Stola"

Posebno mi je drago ovo putovanje i zbog toga što sam prvi Hrvat koji je prošao ovaj dugi put proputovavši kroz petnaest afri�kih dr�ava.

Itinerer putovanja je išao od Crvenog mora u Egiptu kroz cijeli Egipat i njegove brojne posebice arheološke ljepote, uklju�uju�i i Libijsku pustinju, sve do Naser jezera.

Kroz Sudan sam putovao do Kartuma, pa zatim do Indijskog oceana i onda u pravcu istoka do etiopske granice obišavši dolinu Nila, uš�e Bijelog u Plavi Nil - ili obrnuto, piramide crnih faraona.

Kroz Etiopiju je put išao preko Gondora, Aksuma i Lalibele - poznatih etiopskih pravoslavnih svetišta pa do juga gdje �ive brojni animisti i animalisti.

Keniju sam prošao dva puta poprijeko jer sam �elio biti na jedinom kenijskom otoku Pemba, posjetiti Mombasu, ali i planinu Mt Kenija i nekoliko nacionalnih parkova.

Iz Kenije sam prešao u Ugandu i preko Kampale došao do Viktorijinog jezera i jednog od dva izvora Bijelog Nila, ...

... pa prešao u Ruandu u kojoj sam se zadr�ao najkra�e na putu - samo dva dana - jer me se
jednostavno nije dojmila.

U Burundi jednako kao u Eritreju, Djibouti i Somaliju nisam išao prema preporuci Ministarstva vanjskih poslova, jer je sigurnosna situacija nepovoljna, a u novoosnovanu dr�avu Ju�ni Sudan, zbog komplicirane procedure dobivanja vize i slabe i nepostoje�e mogu�nosti za transport i no�enje.

Kroz Tanzaniju sam prošao preko NP Serengeti i Ngoro Ngoro sve do Indijskog oceana, gdje sam vidio (i jeo) najviše šarenih lijepih riba - najviše u �ivotu, ...

... pa sam produ�io u sjeverni Mozambik - veoma slabe prometnice, jer je zemlja bila 20 godina u gra�anskom ratu, ...

... a odatle prešao u malu uspavanu šarmantnu dr�avicu Malavi, posjetivši istoimeno jezero i planinu Mulanje, visoku tri tisu�e metara.

Put kroz ju�ne dr�ave Afrike nije bio tako �ivopisan kao kroz one sjeverne, a djelomi�no je za to kriv i po�etak kišnoga perioda u kojemu je ve�ina puteva neprohodnih, a ve�ina NP zatvorena.

U Zambiji sam vidio veli�anstvene vodopade - mogu se isto dobro vidjeti i iz Zimbabve, ...

... te produ�io kroz Bocvanu, koja me je blago re�eno razo�arala, jer je sve napravljeno prema ekstra bogatim turistima, ali na svu sre�u se putem mogu besplatno vidjeti brojna krda slonova, koji najnormalnije prelaze ceste.

Zimbabve nije toliko loš koliko je to bio posljednjih godina u medijima zbog pokušaja protjerivanja bijelaca, ali se malo mo�e vidjeti, posebice u ovo vrijeme.

JAR me do�ekala sa natpisima "Podru�je visokog kriminaliteta - ni u kojem slu�aju ne zaustavljati auto!" ali poslije toga sve je bilo skoro normalno, puno visokih zidova, bodljikave �ice, elektri�nih vodova oko ku�e... i prekrasnih planina i prirode, što se mo�e re�i i za Svaziland, malu kraljevinu na granici Mozambika i JAR.

Lesoto me je posebice šarmirao - kao "krov ju�ne Afrike", "afri�ki Nepal", ali i kao jedan od najugodnijih naroda na putovanju.

Penjao sam se na Mojsijevo brdo i Mt Katerina u Egiptu, Jebel Taka u Sudanu, Etiopska visoravan i Ras Dashem u Etiopiji, Mt Kenia u Keniji, Usambara planine u Tanzaniji, Mulanje brda u Malaviju, Molotja brda u Svazilandu, Farafara u Lesotu, Drakensberg i Stol u JAR.

Ove planine su visoke izme�u 1088 metara (Stol u JAR) i 5000 metara (Mt. Kenia), a planine u Malaviju, JAR, Lesoto su visoke preko 3000 metara.

"Najplaninarskije" je bilo u Etiopiji, jer se cijela sjeverna Etiopija nalazi na visini izme�u 2000 i 4500 metara.

Najneobi�niji je bio uspon na Jebel Taka, ogromnu granitnu stijenu visoku 1400 metara.
Na planine u Ruandi se nisam penjao iz sigurnosnih razloga.

Proputovao sam prostor nešto ve�i od 10 milijuna kvadratnih kilometara, (kao 180 Hrvatska), a na kojemu �ivi skoro pola milijarde ljudi. Putovao sam cijelo vrijeme javnim prijevoznim sredstvima - izuzev aviona, (autobusi, kombiji, taksiji, motorkota�i, bicikl, �amac, brod, u kamionu, na kamionu, pješice...) i stopiraju�i - više od 5000 kilometara, od �ega najviše po Mozambiku, Sudanu i JAR.

Moram napomenuti da niti u jednom momentu nisam sreo u nekom od ovih transportnih sredstava namijenjenih lokalnom stanovništvu, niti jednoga jedinoga bijelca, ali isto tako moram naglasiti
da na putovanju kroz ju�ne afri�ke dr�ave niti jedan bijelac nije zaustavio svoj (ogroman i prazan) auto i povezao me.

No�io sam u hostelima, jeftinim hotelima, skupim lodgevima, pod šatorom, u planinarskom domu, privatno, u kamionu...

Na cijelom putovanju nisam imao nikakvih neugodnosti ili problema, a najsigurnije sam se osje�ao na putu kroz Sudan, Etiopiju, Malavi i Egipat.

Najneugodnije sam se osje�ao u JAR, ali je tome djelomi�no doprinijela i paranoidna slika koju su stranci stvorili- dr�e�i se pravila da se nave�er ne kre�e po gradovima, da se ne posje�uje prostore gdje �ive milijuni siromašnih Afrikanaca, ovaj rizik se mo�e svesti na minimum, jednak onome da se �ovjek u dva no�u kre�e oko �eljezni�ke stanice u Zagrebu.

Zdravstvene probleme sam imao samo u obliku prehlade i prolijeva, i trajali su razli�ito dugo, od 1 do 6 dana, a zbog višemjese�nog hodanja u japankama i planinarskim cipelama su mi pomalo ispucale pete na stopalima.

Prije puta sam se cijepio protiv �ute groznice, hepatitisa, tifusa, tetanusa, polia i difterije, a za zaštitu od malarije sam koristio zaštitne mre�e prilikom spavanja, kao i duga�ke rukave i nogavice i standardni sprej protiv uboda komaraca.

Sve grani�ne prelaze sam prešao pješice, a za ve�inu zemalja sam trebao vizu - neke sam morao prethodno pribaviti, a neke su se izdavale na granici - i ukupan trošak samo za vize je bio oko 200 dolara.

O tome koliki su bili ukupni troškovi još nemam pravu sliku, ali je sigurno da se lakše diše jer se pojas oko struka u kojem nosim dokumente i novac-gotovinu, prili�no stanjio.

SVIMA KOJI SU MI S VREMENA NA VRIJEME POSLALI KAKOVU PORUKU ILI MAIL ZAHVALJUJEM I KADA POSLA�EM SLIKE JAVIT �U IM SE JOŠ JEDNOM

p.s.
putovanje ne bih rado ponovio, ali bih išao dalje kada bih imao još cipela i kada ne bi bilo more ispred mene!

UMOR PROLAZI ZADOVOLJSTVO OSTAJE ! 

Tekst: Milan Rajši�, Milan52@gmx.de
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch 

U ponedjeljak na portalu:

Putopis svjetskog putnika Milana Rajši�a:
Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
U zemlji faraona, biblije, revolucije… / Egipat /

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.