Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Spomenik Vladimiru Prelogu u Pragu

 

 

U Pragu je otkriven spomenik hrvatskom kemi�aru i nobelovcu Vladimiru Prelogu koji je studirao i doktorirao u glavnom �e�kom gradu.

Poprsje rad hrvatskog slikara i kipara Ivice Antol�i�a otkriveno je na Visokoj kemijskoj �koli u Pragu gdje je Prelog (1906.-1998.) studirao od 1924. do 1928. i doktorirao 1929. godine.

Postavljanje biste identi�ne onoj koja se nalazi na zagreba�kom Kemijsko-tehnolo�kom fakultetu iniciralo je Dru�tvo hrvatsko-�e�kog prijateljstva a financiralo Hrvatsko Ministarstvo kulture. Otkrio ga je u sklopu svojeg posjeta �e�koj premijer Ivo SanaderZahvaljuju�i ljudima poput Preloga odnosi Hrvatske i �e�ke razvili su se u istinsko prijateljstvo. �ivot hrvatskog nobelovca s pra�kog Sveu�ili�ta koji je sam sebe nazivao gra�aninom Europe mo�e poslu�iti kao podsjetnik za bolje shva�anje europske pro�losti i putokaz za shva�anje europske budu�nosti, rekao je Sanader.

Vladimir Prelog ro�en je u Sarajevu gdje je poha�ao osnovnu �kolu a 1915. seli u Zagreb te potom u Osijek. Nakon �to je maturirao u Zagrebu 1924. odlazi na studij kemije u Prag i u glavni hrvatski grad vra�a se 1934. gdje na Tehni�kom fakultetu predaje organsku kemiju. Zbog politi�ke situacije 1941. odlazi u Zurich na Visoku tehni�ku �kolu na kojoj ostaje do kraja profesionalne karijere.

Taj vrhunski svjetski znanstvenik koji je prvi znanstveni rad objavio kao 15-godi�njak, Nobelovu nagradu za kemiju dobio je 1975. godine za radove na podru�ju organskih prirodnih spojeva i stereokemije.

Izvor: hrt.hr

 

Vezani �lanci:

Sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga

Predstavljenje tri edicije o Vladimiru Prelogu


*****
Istovremeno Hrvatski internet portal u �vicarskoj www.arhiva.croatia.ch koristi priliku, svoje �itatelje jo� jednom podsjetiti na priloge posve�ene uspomeni na prof. Preloga, objavljene na ovom portalu:

01. travnja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070401a.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070401b.php

27. sije�nja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/tjedan/070127a.php

07. sije�nja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108b.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108c.php

22. studenoga 2006.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122.php
Uklju�uju�i 6 priloga:
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122b.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122c.php
http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122a.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2f.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/vladimir_prelog_100_godina.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/vladimir_prelog_100_godina_1.php

07. sije�nja 2006.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/060107.php

07. sije�nja 2005.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2.php
Uklju�uju�i 4 priloga:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2f.php 
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Gimnazija%20u%20Osijeku.pdf
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Prilozi%20veleposlanstva%201998.pdf
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Kruno%20Chimia%201999.pdf
--------
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_1.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/knjizevnost/050107.php

28. sije�nja 2002.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/vijesti/vijest090.php

19.rujna 2001.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/vijesti/vijest016.php

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.