Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Predstavljenje tri edicije o Vladimiru Prelogu

U ponedjeljak 16. srpnja 2007., u predavaonici Fakulteta kemijskog in�enjerstva i tehnologije u Zagrebu, predstavljeno je hrvatsko izdanje Prelogove autobiografije pod naslovom "Moja 132. semestra studija kemije". Tom je prilikom predstavljen i Zbornik radova koji su nakon skupa "Prelog i hrvatska kemija" objavljeni u �asopisu "Kemija u industriji". Kao poseban dodatak ovoj sve�anosti prikazan je DVD film mr. Tihonija Br�i�a "Vladimir Prelog - znati�eljom do istine". Sve�ano predstavljanje ove tri edicije okupilo je vi�e od stotinu znanstvenika, studenata i drugih �tovatelja na�eg nobelovca, koje su na po�etku pozdravili dekan fakulteta prof. dr. sc. Antun Glasnovi�, zatim g�a Jagoda Martin�evi�, zastupnica u Saboru RH u ime pokrovitelja, Sabora RH, te prof. dr. sc. Marija Ka�telan - Macan, predsjednica Odbora za obilje�avanje 100. obljetnice Prelogva ro�enja. Na kraju ove lijepe sve�anosti nazo�ni su dobili sva tri predstavljena izdanja.


Naslovnica knjige

Predstavljanje autobiografije Vladimira Preloga
" Moja 132 semestra studija kemije"

O knjizi, hrvatskom prijevodu engleskog originala iz 1991. godine, u ime uredni�tva (Marija Ka�telan-Macan, Miljenko Dumi� i Krunoslav Kova�evi�) i prevoditelja (Helena Ceri�) najprije je govorio dr. sc. Miljenko Dumi�, jedan od posljednjih Prelogovih postdoktoranada. U vrlo lijepom izlaganju o Prelogovom �ivotu i doprinosu svjetskoj i hrvatskoj kemiji, prikazao je i vi�e fotografija i drugog dokumentacijskog materijala, kako iz knjige, tako i iz drugih izvora. O knjizi je zatim govorio dr. sc. Vitomir �unji�, jedan od recenzenata, tako�er jedan od Prelogovih doktoranada.

Iz oba izlaganja proiza�ao je zaklju�ak da je ovaj prijevod dobrodo�ao u Hrvatsku, jer �e �itatelji iz prve ruke mo�i do�ivjeti Vladimira Preloga kao jednostavna �ovjeka, ali i kao vrhunskog svjetskog znanstvenika, koji je obilje�io sredinu 20. stolje�a svojim radovima u podru�ju stereokemije. Prelog je za sebe rekao da je bio sretan �ovjek, a �itaju�i knjigu, u to �e se mo�i uvjeriti i �itatelji. Osim upoznavanja detalja iz Prelogova �ivota, mnogi �e za�eljeti, kao i on, nove spoznaje prenositi drugima.


Skup pozdravlja g�a Jagoda Martin�evi�, zastupnica u Saboru RH

Predstavljanje Zbornika radova znanstveno-stru�noga skupa
" Vladimir Prelog i hrvatska kemija"

O Skupu je govorila prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamola, predsjednica Programskoga odbora Skupa, a o Zborniku dr. sc. Danko �kare, urednik. Istaknuli su veliki zna�aj koji je Skup imao za hrvatsku znanstvenu javnost u prigodi obilje�avanja 100. obljetnice Prelogova ro�enja. Na Skupu su odr�ana brojna predavanja o Prelogu i njegovu utjecaju na razvoj kemijske znanosti u Hrvatskoj. Tako�er, predstavnici najja�ih istra�iva�kih grupa iz podru�ja organske kemije u Hrvatskoj predstavili su rezultate svojih radova. Ve�ina izlaganja objavljena je u �asopisu "Kemija u industriji", te u posebno otisnutom Zborniku koji je ovom prilikom predstavljen javnosti. Popis autora u Zborniku: D. Sunko, K. Jakop�i�, K. Kova�evi�, �. Horvat, I. Butula i B. Zorc, I. �kori� i M. �indler-Kulyk, K. Majerski i I. Vujasinovi�, S. Mutak, G. Karminski-Zamola i K. Star�evi�.


Prof. Marija Ka�telan-Macan govori na predstavljanju knjige

Predstavljanje DVD-a
" Vladimir Prelog - znati�eljom do istine"

O stvaranju DVD-a govorio je autor mr. Tihoni Br�i� s Akademije dramskih umjetnosti, iza �ega je prikazan sa�etak filma. U ovom modernom mediju, kombinacijom slike i filma, ispri�ana je �ivotna pri�a o na�em nobelovcu Prelogu. Kori�teni su mnogi originalni isje�ci njegovih TV-intreviewa, izjave njegovih suvremenika, te mno�tvo fotografija. Sinopsis za ovaj DVD napisala je Marija Ka�telan - Macan, tekst je �itala Vesna Spin�i�-Prelog, tonska obrada Silvio �op, a monta�u, re�iju i design potpisuje Tihoni Br�i�. Osim 15 minutnog filma, na ovom se DVD-u nalazi i bogata foto galerija i pdf-dokumentacija, �to daje posebnu vrijednost ovom izdanju.


mr. Tihoni Br�i�, prof. Nenad Prelog i dr. sc. Snje�ka Kne�evi�
prate prikazivanje DVD-a o Prelogu


Nenad Prelog, ne�ak nobelovca Preloga i dr. sc. Miljenko Dumi�


Knjige �ekaju svoje �itatelje *)


Za portal: dr. Krunoslav Kova�evi�


PS:
*) Na �alost knjiga se ne�e mo�i kupiti, jer je tiskana sponzorskim sredstvima i uglavnom razdijeljena istaknutim organskim kemi�arima u Hrvatskoj; zatim, dobili su je svi fakulteti gdje se predaje organska kemija, znanstveni instituti i knji�nice (Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica itd...), no zainteresirani �itatelji mogu je na�i u spomenutim institucijama.

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.