Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


SVEU�ILI�TE U ZAGREBU
FAKULTET KEMIJSKOG IN�ENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Zagreb, Maruli�ev trg 19

Sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga

Sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga, rad akademskoga kipara Ivice Antol�i�a, odr�ana je 1. velja�e 2008. u 12.30 sati u predvorju Fakulteta kemijskoga in�enjerstva i tehnologije pred velikim brojem uzvanika. Nazo�ili su i pozdravili okupljene prof. dr . sc. Aleksa Bjeli�, aktualni rektor Sveu�ili�ta u Zagrebu, professor emeritus Zvonimir �eparovi�, biv�i rektor te prof. dr. sc. Antun Glasnovi�, dekan Fakulteta kemijskoga in�enjerstva i tehnologije.

Me�u okupljenima bili su gospodin Jan Selak, izaslanik UNESCO-a za visoko obrazovanje, professor emeritus Antun Tucak i akademik Andrija Mutnjakovi�, autori Rondele velikana u Osijeku s bistama J. J. Strossmayera, L. Ru�i�ke i V. Preloga te predstavnici Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i �port koji je sponzorirao izradbu spomenika. Prisutnima se obratila prof. dr. sc. Marija Ka�telan-Macan, koordinatorica obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja nobelovca Vladimira Preloga rije�ima: "Vladimir se Prelog danas kona�no vratio na svoj fakultet na kojemu je stasao kao sveu�ili�ni nastavnik i znanstveno djelovao nepunih sedam godina (1935. - 41.), ali je u�inio jako mnogo. Njegov je duh stalno lebdio ovim prostorima. Organski laboratoriji u kojima je okupio svoju prvu �kolu organske kemije - iz koje su potekli mnogi istaknuti hrvatski sveu�ili�ni profesori i znanstvenici - i danas su rasadi�te novih znanstvenih nada. Predavaonica u kojoj je odu�evljavao slu�ateljstvo izvor je znanja i za dana�nje studente. Njegov legendarni ormari� (ovih dana posu�en Tehni�kom muzeju za izlo�bu Vladimir Prelog. Nobelovac u muzeju) krasi stalni postav izlo�be Vizionari kemijsko in�enjerskog studija. U ovoj je zgradi utirao i iz nje krenuo na svoj put prema Nobelovoj nagradi.

Prije pet smo mu godina postavili spomen plo�u, a ove godine otkrivanjem bron�anoga portreta koji je izradio akademski kipar Ivica Antol�i� privodimo kraju dvogodi�nje obilje�avanje 100. obljetnice njegova ro�enja. Od danas on �e nas smje�kom pozdravljati pri ulazu u ovu povjesnu zgradu. Ima li ljep�e dobrodo�lice?"

Spomenik je nakon toga otkrio dr. sc. Mladen �ini�, jedan od Prelogovih u�enika i dana�nji ravnatelj Instituta Rugjer Bo�kovi�. Muzejska savjetnica Gliptoteke gospo�a Vesna Ma�uran-Suboti� govorila je o umjetni�koj vrijednosti djela, nakon �ega je svima zahvalio ganuti autor Ivica Antol�i�.

U ugodnu ozra�ju sve�anost je nastavljena u obli�njem Obrtni�kom domu.

Fotozapis:


U predvorju Fakulteta kemijskoga in�enjerstva i tehnologije sve je spremno i sve�anost otkrivanja bron�anoga portreta Vladimira Preloga mo�e po�eti


Prisutnima se obratila prof. dr. sc. Marija Ka�telan-Macan,
koordinatorica obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja nobelovca Vladimira Preloga


Okupljene su pozdravili dekan Fakulteta, prof. dr. sc Antun Glasnovi�...


... prof. dr. sc. Aleksa Bjeli�, aktualni rektor Sveu�ili�ta u Zagrebu...


... i professor emeritus Zvonimir �eparovi�, biv�i rektor Sveu�ili�ta u Zagrebu, ...


... a nakon toga bistu je otkrio dr. sc. Mladen �ini�, jedan od Prelogovih u�enika i dana�nji ravnatelj Instituta Rugjer Bo�kovi�.


Dr. sc. Marija Ka�telan-Macan, predstavnici Gradskoga ureda za kulturu, gospodin Pala�ek i gospodin Mihali�,...

 


... dr. sc. Mladen �ini�, prof. M. Bravar i svi prisutni s interesom su pratili...


... izlaganje muzejske savjetnice Gliptoteke, gospo�e Vesna Ma�uran-Suboti�, koja je govorila je o umjetni�koj vrijednosti djela...


... nakon �ega je svima zahvalio ganuti autor Ivica Antol�i�.


Akademski kipar Ivica Antol�i�, sa svojim djelom, bron�anim portretom Vladimira Preloga,...


... koji �e smje�kom dobrodo�lice pri ulazu pozdravljati sve koji dolaze u zgradu Fakulteta kemijskoga in�enjerstva i tehnologije


U ugodnu ozra�ju sve�anost je nastavljena u obli�njem Obrtni�kom domu

 

Za portal:prof. dr. sc. Marija Ka�telan-Macan
Fotografije: Zrinka Ma�ek

 

*****

PS:
Obilje�avanje 100. obljetnice ro�enja hrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga medijski je pratio i na� portal, objavljuju�i niz priloga o prof. Prelogu i aktivitetima povodom 100. obljetnice njegova ro�enja:

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070714.php

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070925_prelog.php

Portal zahvaljuje svima autorima koji su nam poslali priloge o prof. Prelogu.

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 


Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.