Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Nobelovac Vladimir Prelog - uz 10. obljetnicu smrti
(7. sije�nja 1998. - 7. sije�nja 2008.)

 

Prigodom 10. obljetnice smrti hrvatsko-�vicarskog nobelovca Vladimira Preloga podsjetit� �emo na manifestaciju "Prelogova godina" kojom je obilje�ena 100. obljetnica njegova ro�enja.�

U Hrvatskoj je tijekom 2006. i 2007. obilje�ena 100. obljetnica ro�enja nobelovca Vladimira Preloga (Sarajevo 23. VII. 1906.- Z�rich 7. I. 1998.), koji je hrvatskoj i svjetskoj znanosti, struci i visokom �kolstvu dao nemjerljiv prinos, �to je i rezultiralo Nobelovom nagradom za kemiju 1975. godine. U okviru manifestacije "Prelogova godina" Organizacijski odbor je organizirao �niz programa kojima je hrvatskoj javnosti prikazao kemiju kao mo�nu prirodnu znanost koja mo�e utjecati na pobolj�avanje kvalitete okoli�a i ljudskog �ivota. Prof. Prelog je to pokazao i dokazao svojim izumima i znanstvenim radovima, a dana�nja generacija njegovih nasljednika to nastavlja, slijede�i znanstvene i eti�ke principe.

U okviru manifestacije "Prelogova godina" svojim su se sudjelovanjem pridru�ile i hrvatske udruge u �vicarskoj; �vicarsko-hrvatska udruga "Vladimir Prelog", Hrvatski humanitarni forum, Hrvatski kulturni klub i Hrvatsko in�enjersko dru�tvo, a Hrvatski internet portal �vicarske www.arhiva.croatia.ch prenosio je izvje��a o raznim projektima te manifestacije.

Zahvaljuju�i dr. sc. Miljenku Dumi�u, jednom od posljednjih Prelogovih postdoktoranada, mo�emo i danas �itatelje portala obavijestiti o jednom zna�ajnom doga�aju, koji se dogodio pred kraj 2007. godine. �

Znanstvena liga prvaka
U uglednom hrvatskom �asopisu "Kemija u industriji" upravo je objavljen dvojezi�ni �lanak "Znanstvena liga prvaka", dr. Miljenka Dumi�a, koji osvje�uje uspomene na taj doga�aj, na nedavno (3. 10. 2007.) potpisivanje Sporazuma o znanstvenoj i stru�noj suradnji izme�u PLIVE i Fakulteta kemijskog in�enjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Prirodoslovno-matemati�kog fakulteta te Prehrambeno-biotehnolo�kog fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu i otkrivanje biste nobelovca Vladimira Preloga (autor: akademski kipar prof. Kuzma Kova�i�) u predvorju PLIVINA instituta.

U �lanak su ukomponirana i oba govora, prof. Be�li�a o Kuzmi i Prelogovoj bisti i dr. Dumi�a o Prelogu. �lanak je oplemenjen s nekoliko fotografija s te sve�anosti, a posebno biste na postamentu, koja se vrlo dobro uklapa u prostor, tako da se dobiva cjelovitost do�ivljaja.
Izgled i materijal postolja stapaju se s bistom u jedinstvenu cjelinu, koja tako stopljena, dominira prostorom predvorja.

Zahvaljujemo dr. Miljenku Dumi�u za sve podatke koje nam je dostavio, za fotografije s otkrivanja biste s opisom istih i za njegov �lanak "Znanstvena liga prvaka" iz �asopisa "Kemija u industriji" koji u pdf-formatu donosimo ovdje.

 

Pogledajmo i dvije fotografije s otkrivanja biste profesora Preloga:


Prof. Kuzma Kova�i� kraj biste


Slijeva: Prof. Marin Hraste (straga), prof. Pavao Mildner, Prelogov diplomand, prof. Nikola Kujund�i�, dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, mr. sc. �eljko �ovi�, predsjednik Uprave i glavni operativni direktor PLIVE, prof. Petar Selem, predsjednik Odbora za obrazovanje znanost i kulturu Hrvatskog sabora, prof. Nenad Prelog, ne�ak, prof. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i �porta, prof. Zlatan Prelog, ne�ak, prof Milan Be�li�, voditelj galerije Forum, prof. Kuzma Kova�i�, autor biste, prof. Antun Glasnovi�, dekan Fakulteta kemijskog in�enjerstva i tehnologije, prof. Dra�en Viki�-Topi�, dr�avni tajnik za znanost i tehnologiju, prof. Miljenko Dumi�, Darko Manestar, dipl. arh., dizajner postolja biste i mr. sc. �eljko Ma�e�i�, direktor Ljevaonice umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

 

Prema podatcima dr. sc. Miljenka Dumi�a,
za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

*****

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pogledajmo jo� i nekoliko priloga, ranije objavljenih na portalu, �
o projektima u okviru manifestacije "Prelogova godina":

 

http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122.php

http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108b.php

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070925_prelog.php

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/071129_prelog.php

 

Govor Vladimira Preloga s jakom biografskom notom,
kojega je �asopis NZZ 28.12.1983. objavio u skra�enom obliku.
Ovdje donosimo prijevod Tihomira Nui�a:

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/prelog.php

 


Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.