Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

"MRAV 2011"
NAJAKTIVNIJA ARHEOLO�KA LOKACIJA NA SVIJETU

Koja je najaktivnija arheolo�ka lokacija na svijetu?

Vi�e od 500 volontera i 45 arheologa iz 30 zemalja sa �est kontinenata radili su zajedno na jugu Europe od lipnja do po�etka listopada 2010. Premijer ih je posjetio nekoliko puta, ministri, ambasadori, umjetnici, duhovne vo�e i desetine hiljada turista, tako�er.

Volonterima je data �ansa da budu u�esnici u uzbudljivom, novom projektu i da u stvarnosti otkrivaju arheolo�ke artifakte koji �e zauvijek promjeniti dosada�nje shva�anje svjetske historije. Od svih zemalja, ovo se de�avalo u maloj Bosni i Hercegovini.

Umjesto pri�a o ratu, nasilju, korupciji i nemogu�nosti politi�kih dogovora, stotine volontera su iskusili prelijepu zemlju, gostoprimstvo doma�ina i nedirnute prahistorijske arheolo�ke lokacije. Oni su postali dio projekta istra�ivanja Bosanske doline piramida koji je jedinstvena kombinacija nauke, kulture i arheolo�kog turizma.

Neprofitna fondacija "Arheolo�ki park: Bosanska piramida Sunca" je, u suradnji s Op�inom Visoko, omogu�ila besplatan smje�taj i ishranu volonterima u viso�kom motelu "Piramida sunca". Zauzvrat, oni su postali ambasadori dobre volje kada su se vratili u Budimpe�tu, Miami, Kairo, Amsterdam, Leeds, Milano, Zagreb, Novi Sad, Kuala Lumpur, Daku, Sydney i druge gradove.

Talijanski arheolozi s volonterima otkrivaju betonske blokove na Bosanskoj piramidi Sunca

Volonteri su radili na gradnji stepenica koje vode ka arheolo�kim lokacijama

Posebno je bio uzbudljiv rad u podzemnom labirintu "Ravne" odakle su �istili nanose �ljunka

Tri podzemne prostorije i prvo podzemno jezero su otkriveni zahvaljuju�i volonterima u ljeto 2010.Arheolozi iz Italije, �panjolske, Hrvatske, Malezije i Ma�arske su nadgledali i usmjeravali rad volontera koji su otkrivali i �istili poplo�ane terase na Bosanskoj piramidi Mjeseca

�ansa da koriste �etkice je data i najmla�im u pratnji roditelja

Vode�i arheolog dr. Sara Acconci iz Italije dogovara plan akcije s voditeljem projekta dr. Semirom Osmanagi�em (www.semirosmanagic.com)

Zaintersirani za volontiranje na projektu u ljeto 2011. se mogu prijaviti ispunjavanjem prijave sa web stranice: www.piramidasunca.ba koju �alju na e-mail adresu: mrav@piramidasunca.ba. Za one koji ne znaju kako i gdje iskoristiti dio godi�njeg odmora, evo jedinstvene �anse.

P.S.
Za desetak dana, od objavljivanja javnog poziva za Me�unarodnu radnu akciju volontera "MRAV Bosanske piramide 2011", prijavili su se zainteresirani iz 21 zemlje svijeta! Bosna i Hercegovina �e u budu�nosti biti poznata po bosanskim piramidama, arheolo�kom turizmu i dru�enju volontera iz �itavog svijeta.

Izvor: "Bosnian Pyramid of the Sun Foundation"

PS: - Dr. Semir Osmanagi� u�estvovat �e na konferencijama "Otkrivanje drevnih civilizacija" 5. o�ujka 2011. u Houstonu (Texas) s istra�iva�ima Andrewom Collinsom i Chrisom Dunnom te 5. studenoga 2011. u Phoenixu (Arizona) u dru�tvu s autorom "Zabranjene arheologije" Michaelom Cremom. Prijave za konferencije: rita.mills@tnetimes.com

- Gostovanja dr. Osmanagi�a u Hrvatskoj: danas, u subotu 8. sije�nja u 20 sati u Dubrovniku i sutra, u nedjelju 9. sije�nja u 14 sati u Metkovi�u. Ulaz besplatan, informacije na: info@piramidasunca.ba

*****

Pogledajmo i video s letom iznad Bosanskih piramida, a zatim, desno uz taj video, i nekoliko daljnjih video priloga o Bosanskim piramidama:

Flying Over The Bosnian Pyramids

Do sada na portalu objavljeni �lanci o Bosanskim piramidama:

Nova otkri�a na Bosanskoj piramidi Mjeseca

Knjiga o svim piramidama svijeta

Predavanja o bosanskim piramidama

Susret Osmanagi�a i Davidovitsa u Edinburghu

Arheolo�ki park: Bosanska piramida Sunca

Centralni Balkan - druga najstarija kulturna oaza u Europi

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.