Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

KNJIGA O SVIM PIRAMIDAMA SVIJETA

Po prvi put u svjetskoj literaturi u jednoj knjizi su opisane sve piramide svijeta. Dvije stotine pedeset misterioznih kineskih piramida, novootkrivene piramide na Mauricijusu i Kanarima, stotine piramida u šumama Hondurasa, Guatemale i Meksika, kolosalne piramidalne strukture u Boliviji i Peruu, opisuje autor nakon svojih putovanja i istra�ivanja. 

Knjiga dr. Semira Osmanagi�a (www.semirosmanagic.com) „Piramide s pet kontinenata zauvijek mijenjaju sliku prošlosti... a time i budu�nosti" predstavlja prvi kompletan ud�benik o piramidama u svijetu. Ruše se postoje�e zablude o piramidama, njihovoj rasprostranjenosti i svrsi. Autor argumentirano dokazuje da ve�inu od 138 piramida u Egiptu nisu gradili faraoni niti su bile grobnice.

Nepoznate piramide na tlu Sicilije i Sardinije, Kambod�e i Ju�ne Koreje, Tahitija i Gr�ke, kao i brojne piramide Nubije i ameri�kog Ohaja upotpunjuju sliku o svijetu drevne prošlosti u kojem je postojao op�eprihva�eni koncept piramida i njihove astronomske orijentacije.

U svojoj recenziji publicist Slobodan Staji� isti�e:
„Kao jedan od najboljih ovovremenih poznavalaca piramida u svijetu autor nas vodi kroz lelujave odaje bezvremenosti, tokom koje upoznajemo ne samo vje�ne egipatske piramide ve� i one koje su izronile u bajkovitim dekorima Ju�ne i Centralne Amerike, Kanarskih otoka, Mauricijusa, Sudana, Sicilije, Sardinije, Rima, Gr�ke, Mezopotamije, Indije, Kambod�e, Indonezije, Koreje, Kine,  pa sve do dalekog Pacifika, da bi nas na kraju doveo i do Bosanske doline piramida, u �ijem arkadijskom okru�enju upravo sada predstavljamo knjigu, u �emu vidim i divnu simboliku.

Sve te piramidalne gra�evine koje pominju, od magije piramida civilizacije Maja do onih kineskih, nedaleko od drevnog grada Siana, kao da je vajala neka bo�anska ruka i potom spustila u ovozemaljski ambijent, ostavljaju�i nas zadivljene pred zagonetnim vrtlogom brojinih drevnih civilizacija, uz istovremeno tra�enje novih odgovora i hiljadama godina poslije njihovog nastanka... Jer, kako navodi autor, „naša daleka prošlost je (�esto) druga�ija od one kako nas u�e i kakvu nam dogmatski name�u".

 Povijest naprednih ljudskih društava mnogo je du�a nego što je zvani�no prihva�eno. Stoga, bar sada, imamo šansu da „nau�imo više o našim superiornim precima koji su �ivjeli u balansu i harmoniji sa prirodom".

Kupovina knjige:

  • Direktno u Fondaciji (Zmaja od Bosne 4/X, hotel Holiday Inn, Sarajevo) za 15 KM
  • Na prodajnim punktovima Fondacije u Visokom: 15 KM
  • U knji�arama u Sarajevu i Zenici: 20 KM
  • Narud�ba za sve gradove u BiH (uklju�ena poštarina, pla�anje pouze�em ili na �iro ra�un Fondacije 1610000052240040 kod Raiffeisen Bank d.d.): 20 KM
  • Narud�ba za sve zemlje svijeta (uklju�ena poštarina, pla�anje Western Union): 15 eura ili US $ 20

Primalac: Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca"
Adresa: Zmaja od Bosne 4/X, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kontrolni broj poslati na e-mail info@piramidasunca.ba

 

Niz priloga o svim piramidama svijeta na�i �ete na slu�benoj web stranici Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“:

http://www.piramidasunca.ba/ba/

Vezani �lanci:

Predavanja o bosanskim piramidama

Susret Osmanagi�a i Davidovitsa u Edinburghu
Arheološki park: Bosanska piramida Sunca

Centralni Balkan - druga najstarija kulturna oaza u Europi

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.