Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Predavanja o bosanskim piramidama

Promotivna turneja o projektu istra�ivanja Bosanske doline piramida ruši rekorde po prisustvu jednom nau�nom predavanju. Osniva� Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca" dr. Semir Osmanagi� je u posljednja tri mjeseca gostovao pred punim dvoranama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.

Hiljade posjetilaca u Sarajevu, Ljubljani, Osijeku, Zenici, Slavonskom Brodu, Tuzli i drugim gradovima prisustvovalo je uzbudljivim predavanjima na kojima dr. Osmanagi� govori o otkri�ima novih piramida na Mauricijusu, Peruu, Kanarima, Kambod�i, Guatemali, Kini, ali i istra�ivanjima ovih struktura u Meksiku, Salvadoru, Boliviji, Belizeu, Egiptu, Sudanu, Gr�koj i drugim zemljama. Istra�ivanje piramida u XXI. stolje�u potpuno �e promjeniti shva�anje o starosti i nivou razvijenosti drevnih civilizacija.

Uz brojne ilustracije i slajdove, Osmanagi� u dvosatnim predavanjima govori i o petogodišnjem nau�no-istra�iva�kom putu na otkrivanju prvog evropskog piramidalnog kompleksa u Visokom. Otkri�e bosanskih piramida je izbacilo teritorij BiH na svjetsku arheološku mapu kao jednu od kolijevki civilizacija i time potvrdilo najnovije nalaze geneti�ara o starosti inteligentnog �ovjeka na Balkanu. Otkrivene su najve�e i potencijalno najstarije piramide na svijetu, najkvalitetniji drevni beton te jedna od najve�ih podzemnih mre�a tunelskih prolaza i prostorija s višetonskim kerami�kim skulpturama.

Egiptolozi, arheolozi, geofizi�ari i geolozi iz Egipta su istra�ivali u Visokom, kao i ugledni stru�njaci iz Rusije, Poljske, Njema�ke, Srbije, Hrvatske, BiH i drugih zemalja. Analize uzoraka i radiokarbonska datiranja su obavile znanstvene i obrazovne institucije iz Francuske, Švedske, Italije, Poljske, BiH, Hrvatske... Visoko je postalo istra�iva�ka meka, ali i mjesto gdje se skupljaju volonteri sa svih kontinenata. Zahvaljuju�i tome, desetine hiljada turista godišnje dolazi u ovaj grad i u BiH se po�eo razvijati arheološki turizam.

Usprkos verbalnoj podršci projektu lokalne zajednice, kantonalne i federalne Vlade, stav dijela kulturnog establišmenta BiH redovno izaziva negodovanje javnosti. Naime, uskra�uje se izdavanje dozvola Fondaciji bez ikakve argumentacije, onemogu�ava priliv donacija, vrši pritisak na medije da ne informiraju širu javnost zainteresiranu za ovaj projekt te onemogu�avaju pristup UNESCO-u pišu�i neosnovane peticije.

Najava odr�avanja Me�unarodne radne akcije volontera „MRAV Bosanske piramide 2010" do�ekuje se s oduševljenjem. I mladi i stari s nestrpljenjem o�ekuju po�etak radova 1. lipnja kako bi se pridru�ili ovom projektu koji je jedan od rijetkih koji Bosnu i Hercegovinu predstavlja svijetu u pozitivnom svijetlu.

U drugoj polovini o�ujka slijede predavanja dr. Osmanagi�a u teksaškom Galvestonu, Parizu i Amsterdamu.


Dvoiposatno predavanje o Bosanskoj dolini piramida je �esto prekidano aplauzom
pet stotina posjetilaca koji su se okupili 23. velja�e u sarajevskom Domu armije


�etiri stotine pedeset Tuzlaka u dvorani BKC-a ovacijama ispra�a dr. Osmanagi�a (www.semirosmanagic.com) nakon prezentacije projekta 17. velja�e 2010...


Promotivna turneja dr. Semira Osmanagi�a po regiji ruši rekorde po prisustvu jednom nau�nom predavanju: osje�ko kino „Europa" je bilo tijesno da primi 400 posjetilaca koji su došli da �uju novosti iz Bosanske doline piramida


Prepuni amfiteatar Kazališno-koncertne dvorane „Ivana Brli�-Ma�urani�" u Slavonskom Brodu ugostio je osniva�a Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca"  12. velja�e 2010. (www.piramidasunca.ba)


Ovacije u punoj dvorani kulturnog hrama Slovenije, Cankarjevog doma u Ljubljani, na kraju predavanja dr. Osmanagi�a, bile su najbolji pokazatelj šta Slovenci misle o otkri�u prvih evropskih piramida.


Akademik Osmanagi�, nakon odr�anog predavanja o piramidama na Univerzitetu u Aleksandriji 10. o�ujka 2010, u razgovoru s osniva�em moderne Aleksandrijske biblioteke i jednim od najuglednijih histori�ara današnjice dr. Mostafom Abbadijem (www.icbp.ba) i glavnim savjetnikom dr. Zahi Hawassa, dr. Ahmad Abdil Fatzahom.

 

Izvor: Bosnian Pyramid of the Sun [info@piramidasunca.org] 

PS:
Pogledajte i interesantne video priloge, po�evši od Bosnian Pyramid, a kada otvorite taj prilog, desno su linkovi na daljnje priloge o bosanskim piramidama!

Za portal pripremio: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.