Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Nova otkri�a na Bosanskoj piramidi Mjeseca

Druga najviša piramidalna gra�evina na svijetu, Bosanska piramida Mjeseca, bila je središte arheoloških istra�ivanja ove sezone u Visokom. Mnogobroji volonteri, arheolozi i geolozi, imali su prilike otvarati nove sonde i proširivati postoje�e.

Od ranije je poznato da ova trostrana piramida ima unikatan terasasti dizajn. Pravljena je kombinacijom majstorski slaganih plo�a pješ�ara i gline koja je korištena i kao vezivni i kao gra�evinski materijal. Sli�na kombinacija se u svijetu mo�e na�i kod ve�eg broja kineskih piramida.

Na tre�ini visine zapadne strane piramide, volonteri su tijekom tromjese�nog rada otkrili sjajno o�uvanu terasu. Sastavljena je od blokova pješ�ara. Za sada su otkrivena tri vertikalna reda slagani jedan na drugi, te �etiri horizontalna niza blokova slaganih jedan do drugog.

Talijanski i španjolski arheolozi su otkrili postojanje odvodnih kanala za vodu. Na polovini terase nalazi se stepenica �ija je vanjska strana obra�ena pod istim uglom. Karakteristi�an je i poluradijus ove terase koji je postignut elegantnim polukru�nim završecima na spoju blokova.
Ova arheološka sonda, nosi oznaku „20” i postala je najatraktivnija na Bosanskoj piramidi Mjeseca, privla�e�i veliku pa�nju hiljada posjetilaca ove godine u Visokom.


U�esnici Me�unarodne radne akcije volontera „MRAV Bosanske piramide 2010’
otkrivaju dokaze zidane gradnje na Bosanskoj piramidi Mjeseca


Volonteri iz Italije, Hrvatske, Bangladeša, Srbije, Egipta, Danske, Kanade i Velike Britanije, predvo�eni talijanskim arheologom Riccardom, tijekom proširivanja arheološke sonde


Intenzivna, ali pa�ljiva iskopavanja proizvela su �itav niz dokaza o vješta�kom karakteru Bosanske piramide Mjeseca


Talijanski arheolozi Francesco i Sara


Me�ured manjih plo�a postavljen je vertikalno


Elegantno riješen poluradijus terase s dva polukru�na završetka blokova


Stepenica, odnosno gornji nivo terase


Arheološka sonda br. 20 na Bosanskoj piramidi Mjeseca bila je jedno od najposje�enijih arheoloških lokacija Bosanske doline piramida u 2010. godini

*****

Niz priloga o svim piramidama svijeta na�i �ete na slu�benoj web stranici Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“:

http://www.piramidasunca.ba/ba/

 

Vezani �lanci:

Knjiga o svim piramidama svijeta

Predavanja o bosanskim piramidama

Susret Osmanagi�a i Davidovitsa u Edinburghu
Arheološki park: Bosanska piramida Sunca

Centralni Balkan - druga najstarija kulturna oaza u Europi Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.