Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Crtica iz nedavnoga Gospi�a

P A P A

Zvali su ga Papa i jedva da ga je tko i znao po njegovom pravom imenu. Više su ga znali po njegovim šalama i zagonetnim pitalicama, kojima je vazda bio sklon i nosio ih u sebi kao osebujnu poputbinu. Bio je brija�, i to najstariji i najpopularniji u Gospi�u, a ime mu je bilo Ivo Kremeni�.


Ivo Kremeni� - Papa

Papa se godine 1895. rodio u Buda�koj ulici u Gospi�u, u kom je u�io zanat i radio do umirovljenja. Ljeti se kupao na omiljenom gospi�kom kupalištu “Veneciji” na bistroj gospi�koj teku�oj rijeci Nov�ici, a ljeti je ponekad znao skoknuti i do mora u Karlobag.

Gostiona “Šangaj” 1976., prije toga prva ljekarna u Gospi�u

Na janjetinu je navra�ao u stari “Šangaj”, ili  u birtiju k Marki, zimi je kidao snijeg pred brija�nicom i pred ku�om u kojoj je stanovao kod Pošte u Kaniškoj ulici, brinuo se za “posik”, a za Svisvete i Bo�i�ne i Uskrsne blagdane i za pozamašnoga purana. Hvalio se da je bio svjedok šest vladara i da je brija�nicu otvorio još za cara Franje Josipa, sje�ao se i nekadašnje gospi�ke gospode, i popularnih maskenbalova i blještavih, govorio je “hoch” zabava, i popularnoga vatrogasnog “autošprica” koji je svakoga ljetnog dana dva put ispirao gospi�ke ulice.


Poglajenova slasti�arna u središtu Gospi�a

Sje�ao se i promenadnih koncerata, i obligatnoga svakove�ernjeg korza, i stravi�nih detonacija u Gospi�u tijekom Drugoga svjetskog rata, i staroga profinjenog i opet “hoch” slasti�ara gospodina Poglajena, �iju su slasti�arnu u središtu Gospi�a, u glavnoj ulici koja se danas zove Dr. Franje Tu�mana, u ku�i preko puta zgrade u kojoj je za Nezavisne Dr�ave Hrvatske bilo zapovjedništvo Ustaškoga sto�era, a danas je u njoj �upanijska uprava, jedne nedjelje izjutra godine 1942. zapalili partizanski zrakoplovi kad su prvi put napali Gospi� iz zraka. Sje�ao se i onih danas ve� zaboravljenih gospi�kih osobenjaka i redikula: Ive Markovca, Dida Dragice, Ivice Krivice, Ro�e Prcke, Babe Šicke, cigana Lipog Jose, Drajmaloga, Nikole Tukca, Ive Šintara i Jure Tande, i prosjaka kojima je op�inski zakon dozvolio da samo subotom obilaze od praga do praga. Subotom, kad se u brija�nicama samo brijalo i kad je šišanje bilo skuplje. Bilo mu je za oprostiti kad bi se u pri�anju zanio, pa se hvalio da je tog i tog ve� punih 40 godina šišao i brijao, iako doti�ni ni 50 godina nije imao. Nije Papa to namjerno �inio, ta bilo mu je bli�e 80 godina. Dapa�e, bio nam je i simpati�an kad bi se u sje�anju zaboravio, ili nam nekoliko puta isto ponavljao. Malo je lošije �uo, pa je iz sveg grla pri�ao, i �esto je u razgovoru gromoglasno zahtijevao “Pustite me da govorim!”- iako mu nitko nije smetao. Kad bi u marijašu pobijedio bio bi kao dijete razdragan, iako se kartalo za ništa, a govorio je kroz nos, pa je i po tom bio nekako poseban. �ivio je sa sinovkom �arkom, k�erkom svoga pokojnog brata Ante, koji je tako�er bio brija�. Papa je bio najpoznatiji brija� u Gospi�u, a znamenovale su ga i šale i vicevi, i zagonetne pitalice, koje su njegovu malu brija�nicu pretvarale u osebujni salon za mnoge, pa je ponekad jedva bilo mjesta za one koji su znali do�i da se doista i ošišaju, ili obriju. O tom veselom Papinom salonu pisale su i novine: Nikola Bi�ani� u zagreba�koj “Areni”, i knji�evnik Julije Derossi u podlistku “Ljudikanja” u li�ko-senjskom tjedniku “List” i u knjizi “�ekulade nema”. Osobito su se kod Pape  okupljali stariji Gospi�ani, od kojih su se neki kod Pape desetlje�ima šišali i brijali.

Milina je bilo prije pola stolje�a slušati kako se kod Pape suprotstavljaju�i se jedan drugom prepiru stari gospi�ki dimnja�ar, gospodin Bravar, zvani Keta i od njega još stariji umirovljeni lugar, gospodin Oreškovi�, koga su, radi u�estaloga �mirkanja, zvali �mirkalica. Obojica su bili ugledni gospi�ki gra�ani i premda su imali osamdeset i više godina, znali su se i te kako zauzeto i sr�ano hvatati u koštac s problemima istine u svezi sa svemirskim letovima, i osobito s pitanjem što je istina u informacijama koje su novine s vremena na vrijeme donosile o putovanju �ovjeka k zvijezdama. U tim duelima pridru�ivao bi im se i hrvatskim rodoljubljem nadahnuti stari gospodin Babi�, voza� teretnjaka, koji je, za razliku od gospodina �mirkalice, vjerovao u svemirske letove i što o njima piše u novinama. Stari gospodin �mirkalica nikad nije odstupao od uvjerenja da je sve što u novinama piše prava, pravcata obmana, a vrištao je od bijesa kad bi mu se suprotstavio netko od prisutnih, što su �esto �inili gimnazijski profesori Julije i Nikica, i uz njih gospodin Babi� i ugledni dimnja�ar, gospodin Keta. Uzbudljivo je bilo u Papinom salonu i pred onu potpunu pomr�inu Sunca 15. velja�e 1961., o kojoj su danima prije pisale novine i vrapci pjevali po krovovima, i zbog koje su u pojedinim našim krajevima, kao na otoku Hvaru, bile instalirane meteorološke promatra�nice. �mirkalica je i što se toga ticalo ostajao dosljedan, pa je nakon pomr�ine, koju su milijuni promatrali, ostao uporan u uvjerenju da je i to bila patka iz novina, a za to mu je glavni argument bio izra�en pitanjem: ”A tko ju je video, molim vas?!” On je vjerovao u onu poznatu njema�ku “ziher je ziher!”, pa je dobrano zamra�io svoje prozore i onoga glasovitog dana kad je bila pomr�ina sunca nije izlazio nikuda!!!


Vesela brija�nica Ive Kremeni�a - Pape

Tako su u Papinoj brija�nici prolazili dani, okupljali se mla�i i stariji, prepri�avale se zgode i nezgode, kartalo se i zbijalo šale. Ponekad bi se mušterija u �urbi i sam obrijao, da ne prekida Papu u zanosu pri�anja nekog novog vica, ili u igranju marijaša. I tako, velim, odmicali su dani i jurile godine, sve dok popularni Papa nije nakon 57 godina radnog sta�a otišao u mirovinu godine 1968. A potom je nestala i njegova mala trošna brija�nica u temeljima novog zdanja, koje podigoše tamo gdje je bio stari popularni gospi�ki hotel “Europa”. U ulici koja se u vrijeme komunisti�koga poretka zvala Nikole Tesle, a od godine 1990. ime joj je Šetalište Vile Velebita, u ku�i br. 2 prije Drugoga svjetskog rata bila je Halupova mesnica, pa brija�nica Jo�e Kriškovi�a, koga su nevina ubili partizani nakon rata, pa brija�nica Pape Kremeni�a, a danas je na toj adresi knji�ara. Kao umirovljenik Papa je, usprkos pozamašnijim godinama, uporno prevaljivao dnevno i po desetak kilometara, pješice sa svojim malim štapi�em u rukama. Od Milana Rampinog u Kaniškoj ulici blizu vojarne, pa do Buda�koga mosta, od prijatelja do prijatelja, na crnu kavu i na partiju marijaša, hvale�i se usput kako njegovu najnoviju zagonetku nisu odgonetnuli �ak ni uva�eni profesor i ravnatelj, pa ni sam glavom dr. Katona, najomiljeniji doktor ondašnjega Gospi�a. Nedjeljom je bio u crkvi, a nije mu promakao nijedan gospi�ki sprovod, koji je onda po starinski išao od ku�e umrloga, pa kroz sav grad do groblja, i u kom bi Papa više puta prokrstario od po�etka do kraja. Naj�eš�e je, ipak, bio Papa na gospi�kom katoli�kom groblju, u kom je še�u�i od groba do groba prebirao uspomene i sje�ao se svojih starih mušterija i prijatelja.

Kao dijete bio je razdragan kad sam jednom �ive�i nakon Gospi�a u Zagrebu posjetio zavi�aj i sreo ga u Gospi�u. To je bio naš posljednji susret, koji mi je zauvijek ostao u dragom sje�anju. U obli�njem hotelu “Lika” prili�no sam ga po�astio i na rastanku mu kupio nekoliko kutija cigareta, a on mi na ulici pred hotelom iz sveg grla zahvaljivao s povicima da mu je dra�e što me je nakon du�ega vremena opet sreo, nego da mu je tko dao sto dinara. Znao sam da je tako osje�ao i da je to iskreno rekao, a da se pri tom u razdraganom ushi�enju nije sjetio da sam ja tom prilikom potrošio više od tisu�u dinara. Takav je bio naš Papa, u mnogo �emu kao pravo, pravcato i nepokvareno dijete...

Jednog dana dok je u redovitom obilasku Gospi�em cestom uz plo�nik hodao udario ga je auto. U  bolnici  je dan, dva �ivio, i na bolesni�kom krevetu je izdahnuo dok je iz sveg grla pjevao Lijepa naša domovino. Bilo je to još u doba debeloga komunizma, pa se tako i u zadnjim �asovima svoga �ivota svojim domoljubnim pjevanjem Papa u gospi�ku hrvatsku povijest upisao krupnim slovima...


Za portal: Mr. sc. Nikola Bi�ani�, prof.

Od istog autora - Crtice iz Gospi�a:

Jela
(i na kraju toga �lanka linkovi na daljnjih 10 Crtica iz Gospi�a)

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.