Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Sve�ano otvorenje trideset sedmog seminara Zagreba�ke slavisti�ke �kole


U Poslijediplomskom sredi�tu u Dubrovniku 25. kolovoza 2008., sve�ano je otvoren trideset sedmi seminar Zagreba�ke slavisti�ke �kole.

Uvodni govor odr�ao je voditelj �kole prof. dr. sc. Kre�imir Bagi� koji je za�elio dobrodo�licu svim kroatistima i slavistima, sudionicima �kole.

Voditelj je naglasio kako je Zagreba�ka slavisti�ka �kola institucija koja nastoji sustavno i relevantno posredovati sve va�ne informacije i znanja o povijesti i suvremenosti hrvatskoga jezika, knji�evnosti i kulture stranim studentima, nastavnicima, stru�njacima, znanstvenicima i prevoditeljima kojih je do sada bilo dvije i pol tisu�e i to sa svih kontinenata na�eg Planeta.

Prof. dr. sc Kre�imir Bagi� s rado��u je istaknuo da na ovogodi�njem XXXVII. seminaru sudjeluje 98 polaznika iz 28 zemalja koje o�ekuje bogat programski sadr�aj.

Okosnicu seminara �init �e lektorati, problemski postavljeni proseminari (knji�evni, lingvisti�ki, historiografski i filmolo�ki) te dva predava�ka ciklusa - jezikoslovni koji �e biti posve�en temi Prostor u jeziku i knji�evnoznanstveni �ija je tema Knji�evnost i kultura �ezdesetih.
Kulturolo�ka doga�anja ponudit �e, izme�u ostaloga, pri�u o Dubrovniku kao i o neizostavnom Dubrov�aninu, na�em najve�em komediografu Marinu Dr�i�u i to u obliku dvije kazali�ne predstave, Skup i Dum Marinu u pohode te dokumentarnog filma Od tartare do urote autorice Slavice Stojan. Polaznici �e mo�i vidjeti i predstavu Bez tre�ega Milana Begovi�a.

U programu je predvi�ena i prevoditeljska radionica u kojoj �e skupina frankofonih prevoditelja uz stru�no vodstvo raditi na prijevodu antologije hrvatske drame Odbrojavanje Lea Rafolta na francuski.

Polaznici �e mo�i u�ivati i u izlo�bi Hrvatska knjiga u Gutembergovoj galaksiji koju je osmislila Ivana Vidovi�-Bolt. Na izlo�bi �e biti predstavljeni prijevodi hrvatske knji�evnosti i kroatisti�ke literature na strane jezike od 1991. do danas.

Voditelj je zahvalio pokroviteljima Zagreba�ke slavisti�ke �kole: Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Gradskom uredu za kulturu - Zagreb, Gradu Dubrovniku i Dubrova�ko-neretvanskoj �upaniji kao i sponzorima: Sveu�ili�tu u Zagrebu, Coca Coli te Jutarnjem listu.

Rije�i dobrodo�lice polaznicima je uputio i pro�elnik Odsjeka za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te �ovjek koji je niz godina uspje�no vodio �kolu, prof. dr. sc. Stipe Botica. S nekoliko rije�i obratila se i prorektorica Sveu�ili�ta u Zagrebu te rektorica za nastavu i osiguranje kvalitete Ljiljana Pintar naglasiv�i kako iza Slavisti�ke �kole stoji tradicija, svrhovitost i kvaliteta. Predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta gospodin Milan Bo�njak istaknuo je kako je postojanje Zagreba�ke slavisti�ke �kole od neprocjenjive va�nosti, a do�upan Dubrova�ko-neretvanske �upanije gospodin Mi�e Galjuf tako�er je polaznicima �kole za�elio dobrodo�licu u gradu u kojem su hrvatski jezik i kultura odavno ukorijenjeni.

Detaljnije informacije o Slavisti�koj �koli te tijeku XXXVII. seminara dostupni su na portalu �kole www.hrvatskiplus.org

Izvor: Zagreba�ka slavisti�ka �kola, Filozofski fakultet, Aida Korajac


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.