Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Velika pobjeda hrvatskoga jezika

U dugoj, vi�estoljetnoj borbi hrvatskoga naroda za priznanje vlastitosti, samobitnosti i samostojnosti hrvatskoga jezika ovih se dana dogodila jo� jedna povijesna pobjeda!
Gotovo bi se moglo, bez bojazni da nas proglase pateti�nima, uskliknuti parafrazom izreke koju je izgovorio prvi �ovjek �to se pro�etao Mjesecom. Ovo je mali korak za jednog �ovjeka, a veliki za �ovje�anstvo, re�e Armstrong.

Svi hrvatski jezikoslovci, kulturni entuzijasti, politi�ari i drugi pregaoci nepreglednoga povijesnog niza nastojanja da se o�uva hrvatski nacionalni identitet, kojemu je jezi�ni integritet temelj, mogli bi sad skromno, ali s ponosom re�i: ovo je mali korak za nas kao pojedince, a veliki za hrvatsku kulturu u cjelini.

Danas �e, naime, u Nacionalnoj i sveu�ili�noj knji�nici u Zagrebu javnosti prvi put biti predo�en rezultat inicijative te sredi�nje hrvatske biblioteke (ostvaren uza suradnju Hrvatskoga zavoda za norme) da se u svjetskim bibliografskim bazama podataka napokon odredi nacionalna oznaka za hrvatski jezik.

Ubudu�e �e, prema odluci me�unarodnoga tijela ISO 639-2 Registration Authority i njegova savjetodavnog tijela Joint Advisory Committee, oznaka "hrv" biti obvezatna u bibliografskoj i terminolo�koj uporabi (umjesto dosada�nje "scr").

Za �iru javnost ta se slu�bena promjena koda, koja prakti�no zna�i puno me�unarodno priznanje hrvatskoga jezika, mo�e �initi bitnom samo za stru�ne bibliografske, znanstvene ili nakladni�ke krugove. No, u�inci te male troslovne oznake bit �e kudikamo dalekose�niji.

U bibliografijama i katalozima svih knji�nica svijeta, od Library of Congress u Washingtonu, s najve�om bazom podataka, do svake biblioteke i u najzabitijem kutku planeta, znat �e se da se neko izdanje, neka knjiga, neka publikacija s oznakom "hrv" odnosi upravo na Hrvatsku ili dolazi iz Hrvatske, da potje�e iz hrvatske kulture, knji�evnosti i jezika ili se njima bavi.

Ulazak u me�unarodne baze podataka s ta tri dragocjena slovca za hrvatski jezik zna�i isto �to i za pojedinca osobna iskaznica ili JMBG. To je identifikacijski znak koji hrvatski jezik �ini osobom! Prepoznatljivom, posebnom i, koliko god sli�nom nekoj drugoj "jezi�noj osobi", ipak jedinstvenom i samo svojom! "Bratski zagrljaj" sa srpskim, silom nametan i politikom i uskogrudno��u me�unarodne slavistike, ovime je znatno izgubio na svojoj, za Hrvate, neugodnoj �vrstini.

Da �e taj prisilni zagrljaj definitivno popustiti, potvr�uje �injenica da su i srpske institucije napokon napustile integralisti�ku jezi�nu politiku. Jer, istodobno s me�unarodnim priznanjem oznake "hrv", uvedena je, na tra�enje Narodne biblioteke Srbije (i Instituta za standardizaciju), oznaka "srp" za srpski jezik. Srpskohrvatski jezi�ni sklop pospremljen je u ropotarnicu povijesti!

Izvor: Ve�ernji list, autor Mirjana Juri�i�

*****

Rezultat inicijative Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice u Zagrebu ostvaren uza suradnju Hrvatskoga zavoda za norme:

 

Me�unarodno priznanje hrvatskoga jezika
- prihva�ena nova bibliografska oznaka za hrvatski jezik "hrv"
- izmjena u normi ISO 639-2 (B)

Temeljem zajedni�ke inicijative za izmjenu troslovne oznake za hrvatski jezik, me�unarodno tijelo ISO 639-2 Registration Authority i njegovo savjetodavno tijelo Joint Advisory Committee donijelo je odluku kojom se odbacuje daljnja upotreba oznaka "scr" za hrvatski i "scc" za srpski jezik, te odre�uju oznake hrv za hrvatski i srp za srpski jezik kao jedine preporu�ene oznake i za bibliografsku i za terminolo�ku primjenu.

Inicijativu su po�etkom ove godine zajedni�ki pokrenule Nacionalna i sveu�ili�na knji�nica u Zagrebu, Hrvatski zavod za norme, Narodna biblioteka Srbije i Institut za standardizaciju Srbije, tra�e�i da se troslovne oznake hrvatskoga i srpskoga jezika iz norme ISO 639-2 za bibliografsku upotrebu izmijene i usklade s oznakama u ostalim dijelovima norme ISO 639.

Slu�benim dopisom od 17. lipnja 2008. godine ISO 639-2 Registration Authority potvr�uje prihva�anje zajedni�kog zahtjeva, a odluka se primjenjuje slu�benom objavom izmjena u tablici za oznake jezika od 28. lipnja 2008. Oznake "scr" i "scc" u postoje�im bibliografskim zapisima i dalje su va�e�e, te ih se ne�e mijenjati u budu�nosti. Za sve nove bibliografske zapise preporu�a se upotreba novih oznaka za jezike: hrv za hrvatski jezik i srp za srpski jezik.

Navedena odluka okrunila je dugogodi�nje napore za me�unarodnim priznanjem upotrebe hrvatskoga jezika, odnosno, nastojanja da se napokon odredi nacionalna oznaka za hrvatski jezik. Ujedno to je pobjeda najvi�e hrvatske kulturne ustanove, Nacionalne i sveu�ili�ne knji�nice u Zagrebu, u promicanju hrvatskoga jezika, �to je temeljna pretpostavka hrvatskoga kulturnoga i znanstvenoga rada, te identifikacije hrvatskoga jezika i njegove prezentaciji u svjetskim bibliografskim bazama podataka.


Dokumenti:
Zahtjev za izmjenu troslovnih oznaka u ISO 639-2 (B)
Slu�eno prihva�anje izmjena ISO 639-2 Registration Authority
Izmjene u tablici za oznake jezika u Library of Congress - ISO 639-2 Registration Authority

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.