Statut HKS�

  I
  OPCE ODREDBE
 


�lan 1
Hrvatski kuglacki savez u �vicarskoj je savez koji se iskljucivo bavi kuglackim sportom i djeluje sukladno statutu i ustavu �vicarske.

�lan 2
Ime saveza je HRVATSKI KUGLACKI SAVEZ U �VICARSKOJ, skraceno H.K.S.S..

�lan 3
H.K.S.S. djeluje na podrucju citave �vicarske, po�tujuci ustavne i zakonske odredbe ove dr�ave.

�lan 4
H.K.S.S. je dru�tveno pravna osoba u smislu Art. 60. �vicarskog gradanskog zakonika (Schweizerisches Zivilgestzbuch).

�lan 5
H.K.S.S. zastupaju: predsjednik, tajnik, kao i clanovi odbora koje je ovlastio predsjednik.

�lan 6
H.K.S.S. ima pecat i grb (znak).
Pecat sadr�i tekst (Hrvatski kuglacki savez u �vicarskoj, H.K.S.S., Kroatischer Kegel-Verband in der Schweiz), kao i zastave Hrvatske i �vicarske.

 
  II
  CLANSTVO
 


�lan 7
U clanstvo H.K.S.S.-a mo�e stupiti svaka osoba starija od 16 godina koja prihvaca programska nacela i statute H.K.S.S.-a.

�lan 8
Prava i obaveze clanova H.K.S.S.-a:
- Sudjelovati u radu H.K.S.S.
- Birati i biti biran u tijelu H.K.S.S.
- Biti izvje�tavan o radu H.K.S.S.
- Davati prijedloge i poticati rad u H.K.S.S.
- Po�tivati statute H.K.S.S.
- Po�tivati ustav i zakone �vicarske
- Provoditi odluke tijela H.K.S.S.
- Cuvati cast, dostojanstvo i ugled H.K.S.S.-a i domovine Hrvatske
- Redovito placati clanarinu

�lan 9
Clanom H.K.S.S.-a se postaje potpisivanjem pristupnice od strane osobe koja je zainteresirana za ulazak u H.K.S.S. i kluba koji je vec clan H.K.S.S.-a.

�lan 10
Godi�nju clanarinu placa svaki klub, clan saveza, a visinu clanarine odreduje godi�nji zbor

�lan 11
Clanstvo prestaje:
- Svojevoljnim istupom
- Vi�om silom
- Iskljucenjem zbog djelovanja suprotnog odredbama statuta

�lan 12
H.K.S.S. mo�e imati i pocasne clanove, koje mogu predlo�iti svi clanovi saveza, a koje potvrdi godi�nji zbor.

  III
  USTROJSTVO H.K.S.S.
 


Clan 13
Sredi�nja tijela H.K.S.S.-a su:
- Godi�nji zbor je najvece tijelo H.K.S.S.-a, a saziva ga upravni odbor
- Upravni odbor je tijelo u koje ulazi po jedan clan iz svakog kluba, clana H.K.S.S.-a.
- Nadzorni odbor bira godi�nji zbor.

Clan 14
Na zahtjev dvije trecine clanova, upravni odbor je du�an sazvati izvanredni godi�nji zbor.

Clan 15
Godi�njem zboru mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati svi clanovi H.K.S.S.-a.

Clan 16
Zbor na svom zasjedanju:
- Razmatra i usvaja izvje�taje o radu upravnog odbora
- Optu�ta i bira tijela H.K.S.S.-a, u skladu sa statutom
- Donosi preporuke, smjernice i odluke
- Donosi, mijenja i dopunjava statut H.K.S.S.-a
- Donosi odluku o prestajanju rada i postojanja H.K.S.S.-a

Clan 17
Predsjednika i upravni odbor bira godi�nji zbor, tajnim ili javnim glasovanjem, a odluka se donosi po vecinskom dobivanju glasova. Ukoliko neki kandidati dobiju isti broj glasova, ide se u drugi krug glasovanja.

Clan 18
Upravni odbor je tijelo koje upravlja radom H.K.S.S.-a, a sastoji se od onoliko clanova koliko ima registriranih klubova u savezu.

Clan 19
Ako se na glasovanju upravnog odbora desi da broj glasova bude neodlucan, tada se glas predsjednika broji dva puta.

Clan 20
Upravni odbor dogovorom bira, dopredsjednika, tajnika, riznicara i druge funkcije koje su neophodne za provodenje zadatih zadu�enja.

  IV
  FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE
 
Clan 21
H.K.S.S. ostvaruje prihode od clanarine, dobrovoljnih priloga te od sredstava stecenih organiziranjem raznih manifestacija i priredaba. Ostvarenim dohotkom pokriva svoje rashode i humano se odaziva, prema potrebi i svojim mogucnostima prema svojoj domovini Hrvatskoj.

Clan 22
Prijedlog ovog statuta izradila je komisija u sastavu:
- Pavkovic Ivan
- Selak Martin
- Paponja Mirko
- Kusanic Ivan

Clan 23
Ovaj statut stupa na snagu usvajanjem na zboru 08. Veljace 1992. Godine.

Uzwil, veljace 1992.

   
   


Untitled Document
 
 
 
 


 
       
  Untitled Document
početna povijest statut članovi pravila kuglanja