Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Semir Osmanagi� otkriva:

Indiana Jones iz Visokog:
‘Moje’ piramide ruše modernu znanost

Mega gra�evina ima po cijelom svijetu, a ove u Bosni su najve�e, tvrdi Osmanagi� i dodaje da ih neka sveu�ilišta ve� prou�avaju, dok ih mnogi �ele obezvrijediti, kritiziraju i nazivaju neznalicama

Napustila ga je Vlada Federacije BiH, napustili su ga ministri koji su mu se do prije nekoliko godina, kad je oko njega i njegova “otkri�a” vladala globalna medijska euforija, dodvorni�ki klanjali. Dr. Semira Osmanagi�a, bosanskog Indiana Jonesa, zaljubljenika u arheologiju koji je proputovao cijeli svijet u potrazi za piramidama, TV ku�e iz regije i svijeta sada posje�uju samo kad trebaju uzeti kadar kojim bi ilustrirale kriti�ke osvrte svjetskih arheologa na tvrdnju da u Visokom postoji famozna piramida Sunca, i to, kako tvrdi dr. Osmanagi�, najve�a na svijetu. Lokalno stanovništvo na spomen njegova imena samo okrene glavu ili nevoljko komentira “kako od toga nema ništa”.

Njihova današnja rezerviranost, pa i ljutnja, rezultat je velikih o�ekivanja, sanjarenja o turisti�kom bumu na �ijim su zasadama 2006. po Visokom po�eli otvarati restorane, suvenirnice, u kojima su prodavali torte, kola�e, pi�a, suvenire, bi�uteriju u obliku ili s natpisom “Piramida Sunca”.


Semir Osmanagi�

Jedino je dr. Semir Osmanagi� ostao isti, s prepoznatljivim šeširom na glavi, još neumoljiviji u zastupanju svojih teza, “znanstveno” razigraniji, sugestivniji...

Turisti iz cijelog svijeta

Me�u zaljubljenicima u arheologiju, mistiku, pobornicima “izvrnutog” tuma�enja nastanka svijeta i ljudske civilizacije koji su u vrijeme našeg posjeta u Visoko pohrlili iz Amerike, Kanade, Francuske, �eške, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Španjolske, Novog Zelanda, Semir Osmanagi� ima status “superzvijezde”, �ovjeka kojem se vjeruje i s kojim se na sve mogu�e na�ine �ele zbli�iti. Njegova predavanja o piramidi Sunca, najve�oj na svijetu, visokoj 220 metara, koja je zarasla u šumu i travu iznad Visokog, gradi�a punog nezaposlenih, polupraznih kavana, slušaju satima gotovo s pobo�noš�u.

Doktor, kako ga naj�eš�e oslovljavaju posjetitelji, ispleo je o piramidi Sunca takvu misti�nu pri�u da ljubitelji arheologije, radoznali posjetitelji iz svih krajeva svijeta pla�aju smještaj od 20 eura i hranu samo da mogu sudjelovati u �iš�enju oko dva i pol kilometra mre�e podzemnih tunela koji vode prema piramidi. Do sada je o�iš�eno, za prolazak ure�eno i osvijetljeno oko kilometar podzemnih tunela koje je gradila jedna jaka civilizacija, a druga ih, kako ka�e Osmanagi�, “iz još nepoznatih razloga zatrpavala”. Njihovo �iš�enje nisu prora�unskim sredstvima pomogle institucije vlasti, ve� dragovoljci iz cijelog svijeta, popularni MRAVI koji su u Visoko od sredine lipnja ove godine pristigli iz Brazila, Nizozemske, SAD-a, Bugarske, Italije, Francuske, Španjolske, Slovenije, Srbije, Danske, Velike Britanije, Kanade, Irske, Poljske, Rumunjske...

Mo�na tunelska zra�enja

Tuneli i megalitne stijene koje su u njima prona�ene, prema tvrdnjama Semira Osmanagi�a, imaju veliku koncentraciju negativnih iona koji pozitivno utje�u na zdravlje ljudi.

– Naime, negativni ioni �iste zrak od prašine, spora, plijesni i peluda tako što se vezuju za njih i onda pod te�inom padaju na pod umjesto da lebde u zraku te ih više ne mo�emo udisati i dobivati alergijske reakcije – tvrdi Osmanagi�, u uskom tunelu, kroz koji se mimoilaze brojni posjetitelji. Arheološku orijentaciju vodio je 17. lipnja arheološki menad�er projekta Tim Moon (Novi Zeland), a na lokacije bosanske piramide Sunca, vidikovac i podzemni labirint Ravne njihov vodi� bio je voditelj projekta dr. Semir Osmanagi�.

Fondacija �e nastaviti znanstveno prou�avati fenomene unutar prahistorijskog podzemnog labirinta koji se pru�a ispod piramida u Visokom. Tako�er, zbog posjetitelja, Fondacija �e se i dalje brinuti da ulaz ostane otvoren tijekom cijele godine, s profesionalnim vodi�ima na raspolaganju.

Unato� prijedlogu nove op�inske administracije u Visokom da se znanstvena istra�ivanja piramida više financijski ne potpoma�u, usprkos neostvarenim obe�anjima vlasti FBiH BiH, Fondacija nastavlja istra�ivanja jer su ona u funkciji znanstvenog, turisti�kog i ekonomskog razvoja zemlje i budu�ih generacija. Osmanagi� je rekao da je podzemni labirint 25 metara ispod zemlje te da je rije� o mre�i pretpovijesnih tunela i prostorija Ravne.

– Od ulaza do bosanske piramide Sunca ima 2,5 kilometara. Mi �istimo postoje�e tunele, ogra�ujemo ih, uvodimo struju i kre�emo se prema piramidi – objašnjava Osmanagi�a. Pokazuje u tunelima prona�ene tragove koje su navodno gradile dvije civilizacije, prva koja je napravila mre�u tunela i druga koja je to sve zatvorila.

– No ni o jednoj ni o drugoj nema ništa u našim povijesnim knjigama – tvrdi Osmanagi�. U dubini tunela ljubiteljima arheologije iz cijelog svijeta pridru�ila se skupina studenta povijesti i arheologije iz Malezije. Upravo �e, napominju, o istra�ivanju fenomena bosanskih piramida raditi diplomske radove.

– Vidite, dok nas postoje�a znanost pokušava demantirati, dok nas kritiziraju i nazivaju neznalicama, ima i onih sveu�ilišta koja ovaj fenomen ozbiljno prou�avaju – napominje Osmanagi�. Posljednje TV priloge renomiranog National Geographica, izjave profesora arheologije, bosanski Indiana Jones dovodi u vezu s ljubomorom i neznanjem.

Pod okriljem arheologije

– Mislite da Englezima, Amerikancima ili Francuzima odgovora da se sruše do sada postavljene teze o nastanku ljudske civilizacije? Mi �emo upravo iz jedne male napa�ene Bosne dati sasvim druk�ije vi�enje nastanka ljudske civilizacije i demantirati uvrije�eno mišljenje da su se piramide radile samo u Egiptu, Latinskoj i Sjevernoj Americi.

Piramide su se gradile na svim kontinentima, a ova i Viskom je najve�a – uporan je Osmanagi�. U istra�ivanju, analizama artefakata povijesnih ostataka prona�enih u tunelima i na padinama piramide Sunca poma�e mu arheološki menad�er Tim Moon iz Novog Zelanda. On u laboratoriju Fondacije “Piramide Sunca” analizira prona�ene ostatke, rekonstruira stare predmete.

  

U Visokom, napominje Tim, provede po nekoliko tjedana. Okupljenim znati�eljnicima u laboratoriju Fondacije pokazuje stotine komadi�a, razli�ite vrste okamina. Na nekim od njih vidljivi su ostaci do sada nepoznatog pisma. Tek treba otkriti tko se tim pismom slu�io. Razdoblje ljetnog solsticija od klju�nog je zna�enja za rad Fondacije “Piramida Sunca”. Pod okriljem arheologije razvijena je prava turisti�ka pri�a. Cijene su turisti�kih aran�mana, koje uklju�uju jednodnevni izlet, 20 eura ili 160 kuna. Prema programu, vodi� do�ekuje grupu na ulazu u Visoko. Na 20 osoba jedna je ulaznica besplatna, kao i vodi�ke usluge. Za stotinu ljudi pet je ulaznica gratis. Tako�er, vo�a grupe i voza� autobusa imaju besplatne ulaznice.

“Na izri�itu molbu organizatora turisti�ke agencije, grupu mo�e, uz prethodnu najavu, primiti i voditi pronalaza� piramida dr. Semir Osmanagi� ako je na raspolaganju tog dana. Cijena po osobi u tom je slu�aju dvostruko viša”, piše u slu�benom vodi�u Fondacije. Poduzetni Semir Osmanagi� tvrdi kako je takve turisti�ke ture morao organizirati zbog rada Fondacije i nastavka istra�ivanja jer su ga iz prora�una isklju�ile gotovo sve strukture vlasti.

– Uvjeren sam u svoju misiju, vrijeme �e pokazati tko je u pravu – zaklju�uje naš doma�in Semir Osmanagi�.

Osmanagi�: Bosanske piramide najstarije su lje�ilište na zemlji

Tekst: Zdenko Jurilj, Foto: Zoran Grizelj/Ve�ernji list
Izvor: Ve�ernji list
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanci:

Nova otkri�a na Bosanskoj piramidi Mjeseca

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.