Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Ekskluzivno za portal www.arhiva.croatia.ch
�or�e Bali� o tunelima ispod Tvr�e u Osijeku

Osje�ki prijatelji su mi proslijedili mail �or�a Bali�a, s dvadeset fotografija podzemnih vojno-erarskih kanala ispod osje�ke Tvr�e, popra�enih sljede�im tekstom:

Dragi prijatelji,
ako se pitate što ja to radim i gdje sam, šaljem vam dio rezultata.

Ove godine Slavonski planinarski savez obilje�ava 50 godina djelovanja. �ele�i da svoj jubilej obilje�i nekim doprinosom lokalnoj zajednici, na inicijativu �or�a Bali�a i uz pomo� speleologa iz Društva za istra�ivanje i snimanje krških fenomena „Dinaridi“ iz Zagreba organizirano je istra�ivanje vojno-erarskih kanala ispod osje�ke Tvr�e.

Navedeni kanali su gra�eni prilikom gradnje osje�ke Tvr�e nakon 1800-te godine. Kako je namjena bila vojna, njihovi nacrti i sve informacije su bile vojna tajna. Ina�e, postoje dvije vrste tih kanala – mre�a unutar gradskih zidina s namjenom prebacivanja vojske i naoru�anja unutar grada, te mre�a za evakuaciju iz grada.

Istra�ivanjem koje je organizirano 8. i 9. prosinca 2012. speleolozi su ušli u dio mre�e kanala unutar gradskih zidina. Prvi rezultati pokazuju da su kanali u relativno dobrom, ali zapuštenom stanju. Daljnja istra�ivanja �e najvjerojatnije omogu�iti turisti�ku eksploataciju ovog interesantnog dijela graditeljskog naslije�a.

Pozdrav �or�e

*****

S obzirom da je u adresaru maila bilo pedesetak adresa, izme�u ostalih i adresa �or�a Bali�a, kojeg nisam osobno poznavao, javio sam mu se i upitao mogu li fotografije staviti na portal te na moj mail dobio sljede�i odgovor:

Poštovani kolega,
naravno da mo�ete koristiti fotografije. One su i puštene posredno u javnost da se ne bi "zagubile" kao što su izgubljeni rezultati ranijih istra�ivanja. Uskoro �u Vam se javiti sa širom pri�om na ovu temu.

Kanali kod kina Papuk, koji su Vas golicali u mladosti, su bunkeri napravljeni 1944.godine. Da Vas i dalje nešto golica, samo kratko, kanala ima po gradu i izvan Tvr�e. Javit �u Vam se.

Pozdrav �or�e

*****

Istovremeno se u mail-prepisku uklju�ilo još nekoliko esekerskih prijatelja pa sam primio nekoliko priloga sa srodnim temama, a �or�e Bali� mi je poslao svoj ekskluzivni izvještaj za portal.

*****

Pogledajmo prvo ekskluzivni izvještaj �or�a Bali�a, a ispod toga teksta foto galeriju primljenih fotografija.

Sve primljene priloge sa srodnim temama pogledajte u posebnom prilogu, isto danas na portalu!

 

Evo ekskluzivne pri�e za portal www.arhiva.croatia.ch o tunelima ispod Tvr�e u Osijeku.
Zašto je pri�a ekskluzivna? Zato što ste fizi�ki dalje, pa niste u prilici u�estvovati na gradskim kavicama i pri�icama, a Esekere uvijek pri�e o gradu interesiraju.

Kako je po�elo?

Ja sam godinama planinar i planinarski aktivista. Sada sam �lan Izvršnog odbora Slavonskog planinarskog saveza, koji objedinjava rad svih slavonskih planinarskih društava. Ove godine obilje�avamo (jer za slavlje nema para) 50 godina djelovanja Slavonskog planinarskog saveza.
Oni koji imaju para i „srca“ poklone nešto materijalno nekome kome treba. Planinari nemaju para, ali volju imaju. Na pitanje što mi da u�inimo? predlo�io sam da uz pomo� speleologa ( s iskustvom djelovanja u urbanim uvjetima) istra�imo „tunele“ ispod Tvr�e.

Zašto baš „tuneli“ su za mene va�ni?

Rodio sam se i odrastao u Osijeku u Radi�evoj ulici u tzv. dijeljenom stanu sa sestrama Graf, k�erkama Konstantina Grafa, najdugovje�nijeg  i do sada najuspješnijeg gradona�elnika Osijeka. Kako sestre se nisu udavale i imale potomaka, a bile su profesorice, a ja maleni znati�eljni dje�ak, svaki �as se je na mene nešto „zalijepilo“. Svi doratni (mislim na II. svjetski rat) gradski odli�nici bili su njihovi gosti. Polako sam postao tekli� koji je sada pokojnoj prof. Pinterovi� (ravnateljica Muzeja Slavonije) nosio pojedine predmete, i tako po malo…

Kada je pri�a o tunelima/kanalima u mene „ušla“ ne znam, ali znam da sam 1974. budno pratio što radi pokojni Branko Kralik, konzervator (koga sam osobno poznavao i veoma cijenio), te novinari Kova�evi� i Hebrang u podzemlju Tvr�e. �ivot je �inio svoje, svatko je vodio neku svoju brigu, a na kanale je pala prašina.

I onda je prije par mjeseci netko obrisao prašinu.

Znaju�i pokojnog Branka, znao sam da je vrlo pedantan i maran, skriboman, ništa ne prepušta slu�aju. S tom spoznajom olako sam krenuo tra�iti njegove zabilješke. No, sudar sa stvarnoš�u – zabilješki nema. Moja ideja nije bila istra�ivati, nego s poznatim podacima - gdje su tuneli, gdje se ulazi i sl. te sa speleolozima u�i, snimiti i prezentirati gradskim �elnicima - a oni �e ocijeniti jesu li spremni podzemlje otvoriti javnosti.

Kako podataka nije bilo, ipak sam morao malo i istra�ivati. Ubrzo je trag navodio na trag, informacija na informaciju i gle �uda - našao sam �lanke u novinama koji su u vrijeme istra�ivanja objavljeni, našao panoe (koji su bili na izlo�bi na kojoj su prezentirana ranija istra�ivanja) upoznao ljude koji su u me�uvremenu bili u tunelima i drugo.

Idu�i korak, posjet dogradona�elnici Osijeka Danijeli Lovokovi�. Tu inicijativa dobiva krila. Ona odmah shva�a i pru�a punu podršku.

Slijedi dogovor sa speleolozima. Veza moj planinarski prijatelj Kruno Hornung iz Beliš�a, koji je pored ostalih planinarskih specijalnosti i speleolog. Prijateljska linija i speleolozi dolaze iz Zagreba (jer u Slavoniji imaju svega 2-3 speleologa) iz Društva za istra�ivanja i snimanja krških fenomena „Dinaridi“. U ekipi su osim zagrep�ana i Kruno i Ana Wild iz Beliš�a/Osijeka.

Što smo znali prije ulaska u tunele?

Prije cca. 38 godina (1974.g.), prilikom utovara ugljena u tadašnju OŠ „Ivica Šestak“, srušio se zid podruma i tako su otkriveni putovi u podzemlje Tvr�e. Ubrzo nakon toga osje�ki konzervator Branko Kralik i novinari „Glasa Slavonije“ Branko Hebrang i Zlatko Kova�evi� te fotoreporter Dragutin Gajer su pokrenuli akciju objektiviziranja „gradskih pri�a“ o „tunelima ispod Tvr�e“, dapa�e i ispod Drave do Kronenwerka, te do dvorca „Peja�evi�“ u Retfali.

Poznato je da su:

 • Otkrili „kanale“ i ušli u njih,
 • Da su iz Vojnog muzeja u Beogradu pribavili stare planove Tvr�e,
 • U navedenim planovima djelomi�no su ucrtani i tra�eni „kanali“, ali i tzv. „lagune“- zrakasti hodnici lepezasto raspore�eni na brisanom prostoru isto�no, ju�no i zapadno od Tvr�e,
 • Zašli su u „kanale“ u danas Firingerovoj do Boškovi�eve ulice i Fakultetskoj ulici do Vodenih vrata, kri�anju Trga Svetog Trojstva i Ulice M. P. Katan�i�a, te M.P.Katan�i�a i Smi�iklasove ulice,
 • Obišli su cca. 1300 m1, „kanala“ koji su bili prohodni, u presjeku visine cca. 185 cm i širine do 120 cm, ozidani opekom, na dubini 2 - 3 metra ispod kote kolovoza, a ponegdje samo 1,5 m ispod kolovoza ili ispod samog kolovoza,,
 • Procijenili su da ima još oko 2 do 3 tisu�e metara takovih „kanala“,
 • Izrazili su i mogu�nost da kanali postoje ispod Drave do Kronenwerka, te do dvorca Peja�evi� u Retfali,
 • Organizirali su prigodnu izlo�bu o rezultatima svojih istra�ivanja,
 • U „Glasu Slavonije“ je objavljeno više �lanaka o istra�ivanjima,
 • Istra�ivanja je pomoglo Turisti�ko društvo Osijek,
 • Konstatirali su pojave upuštanja fekalija u kanale koje su obišli,
 • Upoznati su da je još 12 godina prije (1962.g.) nešto otkriveno i bili su upoznati s rezultatima istra�ivanja.
 • Prije 23 godine (1989.g.) su, u me�uvremenu pokojni, Branko Kralik i novinar „Glasa Slavonije“ Dra�en Ba�un, te Renata Trišler novinarka „Ve�ernjeg lista“ djelomi�no obnovili pri�u o kanalima.

Kanali su posebno i to tajno gra�eni po�etkom 18. stolje�a u vrijeme planske gradnje Tvr�e. Funkcija je bila za potrebe evakuacije i bili su povezani sa svim vojnim objektima. U planovima se hodnici nazivaju vojno – erarski. Svi se me�usobno spajaju na glavni kanal. Osim hodnika postoji još tri sistema kanalizacije koja se mjestimi�no priklju�uju na hodnike.

Osim u Tvr�i posebno je zanimljiv sistem sedam zrakastih hodnika koji se šire izvan Tvr�e na potezu izme�u pješa�kog mosta i lepezasto do GPP. Svi ovi tuneli spajaju se na Trgu sv. Trojstva.

U zadnjih 7 godina koliko smo ustanovili, dvije neovisne grupe su bile u hodnicima, a s akterima  su obavljeni razgovori koji ukazuju na slijede�e:

 • „Ki�ma sustava“ u Fakultetskoj ulici je prohodna,
 • Kod „Vege“ kanali naglo gube visinu i kod „Vodenih vrata“ puni su vode. Upu�uje na pravac ispod Drave,
 • Vi�eni kanali su gra�evinski u vrlo dobrom stanju.,
 • Vidljivo je gdje su zazidani otvori koji vode van sustava kanala,
 • Na pojedinim mjestima u kanale se upuštaju fekalije (kanalizacija Tvr�e je na 5 do 6 m ispod kolovoza),
 • Negdje na poziciji Svodova ima i jedna  dvorana,
 • Osim u Tvr�i, postoji jedan poznati ulaz izvan Tvr�e kod revelina prema tenis terenima,
 • Prilikom izgradnje pothodnika na Trgu Ante Star�evi�a, u Kapucinskoj, otprilike pred ulazom u Kapucinsku crkvu, otkrivena je na cca. 7 m dubine „turska kanalizacija sa stepenicama“ - to bi moglo biti dio kanala prema Peja�evi�evom dvorcu (Turci nisu gradili takve gra�evine, a kanalizacija se ne gradi sa stepenicama),
 • U Kapucinskoj u podrumu postoji šaht koji treba provjeriti kuda vodi,
 • Na spoju Divaltove i Trpimirove otvoreni kanal iz pravca juga ka sjeveru ulazi pred Divaltovom u zidani, a nije u sustavu gradske kanalizacije, treba ispitati.

Što su u�inili speleolozi?

U jednom vikendu pod vrlo nepovoljnim okolnostima (snje�na me�ava koja je baš i na mjestima va�nim za ovu akciju stvarala zapuhe) istra�eno je cca. pola kanala koje je pohodio pokojni Kralik. Ti kanali su:

 • Prohodni, one�iš�eni zbog u novije vrijeme upuštenih kanalizacijskih priklju�aka, relativno u dobrom gra�evinskom stanju,
 • Sve obi�eno je snimljeno mjernim instrumentima, te foto aparatom i kamerom,
 • Svi podaci su trenutno na obradi i unosu u digitalne karte,
 • Na�eno je nešto staklenih artefakata koji su predani Muzeju,
 • Prikupljene su neophodna iskustva za idu�i krug istra�ivanja,
 • Trenutno nisu istra�eni mogu�i kanali ispod Drave, niti prema Peja�evi�evom dvorcu u Retfali, niti op�enito mre�a koja vodi van Tvr�e.

Što �e se vjerojatno poduzeti u perspektivi?

Nakon upoznavanja s elaboratom o u�injenom, u Gradskom poglavarstvu �e se donijeti odluke što �e se poduzeti. Za o�ekivati je sljede�e:

 • U prvom redu nastaviti snimati i istra�iti ono što je bilo poznato ve� pokojnom Kraliku,
 • Anketirati sve koji o ovoj temi nešto znaju,
 • Na osnovu novih spoznaja napraviti plan rada sa dinamikom za naredno razdoblje,
 • Predmetom istra�ivanja �e sigurno biti obuhva�eni i pravac ispod Drave i prema Retfali,
 • Ako dosadašnji rezultati to poka�u, dio mre�e �e se osposobiti u turisti�ke svrhe,
 • Ekipiranje jednog stru�nog tijela koje �e pratiti i usmjeravati daljnje aktivnosti.

Što još se ne smije zaboraviti?

Kako se je pri�a o našoj aktivnosti  širila, tako su u njoj našli mjesta i drugi koji su nešto istra�ivali i znali o temi, gdje treba ista�i Damira Marini�a, asistenta na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Damira Mrkonji�a, tajnika Udruge turisti�kih vodi�a Osijeka i Hrvoja Zuji�a radiestezistu iz Osijeka.
Na informaciju iz medija o poduzetom, Gra�evinski fakultet iz Osijeka, prema najavi prodekana Prof. dr sc. Damira Varevca, s potencijalima stru�nog laboratorija, te istorodnog fakulteta iz Pe�uha se uklju�uje u naredna istra�ivanja.

Za kraj – sretan sam što �e moj Osijek otkriti još jednu svoju tajnu.

Foto galerija
Tekst: �or�e Bali�
Fotografije: DDISKF_foto Marjan Prpi�-Luka

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanak:

Tajna barokne jezgre Osijeka
Speleolozi prou�avaju podzemne hodnike u Tvr�i

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.