Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Po Ilici gori i dol do Zemaljske umobolnice za �iri regionalni opseg
Zagreb - Ilica (2/2) - Donja Ilica

„Ilica kao glavna kucavica Harmice priva�ala je �ivot iz zapadnih sela zagreba�ke okoline, prilazilo je cielo Zagorje, Medjimurje i Štajer.“ (1892.)

U Ilici je ro�en Vatroslav Lisinski, u njoj su bili prva Hrvatska tvornica baterija i prvi Zagreba�ki aerodrom. Kroz Ilicu se odlazilo, preko potoka �rnomerec i potoka Vrap�ak u Stenjevcu, u „Hrvatsku Akademiju“ kako A.G. Matoš naziva „Zemaljsku umobolnicu za opseg Kraljevine Hrvatske i Slavonije“ izgra�enu na dalekoj periferiji grada 1879. godine.

Zagreb, Ilica

2011.

1863. – Ilica je rasvijetljena plinskim svjetiljkama, a 1907. „5. studenoga oko 18 sati, su se jedna za drugom palile elektri�ne plamenke od Frankopanske preko Ilice, Trga bana Jela�i�a do Praške i Zrinjevca.“

1891. – postavljen je spomenik Andriji Ka�i�u-Mioši�u

36-1928-Ilica

1928.

Na temeljima ove ku�e je do 1810. bila omanja ku�a grofa Peja�evi�a koju je u prolje�e te godine kupio Andrija Fuchs „koji se rodio u blizini Novog Mjesta u Kranjskoj i preselio u Zagreb i ovdje uredio trgovinu konjima i tovljenim, rogatim blagom, koje je smjestio u golemo dvorište.
U toj se ku�i rodio Andriji sin Ignac, kojega su zvali „Naci“, koji se kao pravnik i filozof na njema�kim dokumentima podpisivao kao Ignatz Fuchs, dok se je pohrvatio u „Vatroslav Lisinski“, pod kojim je imenom mukotrpno �ivio i jadan �ivot svršio.“

Ilica

2011.

 Spomen plo�a na pro�elju iznad haustora (ve�e):
„Ovdje je stajala ku�a u kojoj se rodio hrvatski glazbotvorac Vatroslav Lisinski (8. VII. 1819. – 31. V. 1854.) Ovu spomen plo�u postavilo mu je o 100 godišnjici rodjenja hrv. pjeva�ko društvo „Kolo“. U Zagrebu 1919.“

 Ali danas u Zagrebu je Vatroslav Lisinski jugoslavenski kompozitor!

47-Ilica

1895. „Kavana Bauer“ na uglu Ilice i Frankopanske ulice

Ilica Frankopanska ulica

2011.

49-Ilica

Unutrašnjost „Kavane Bauer“ s oslikanim zidovima i biljarskim stolovima (sve ondašnje zagreba�ke kavane imaju barem jedan biljarski stol).

1893. Ilica - povijest - stare slike

1893.

Prije gotovo 200 godina na uglu Ilice i Frankopanske ulice, u nekada posljednjoj zidanoj prizemnici na ju�noj strani Gornje Ilice, otvorena je mesnica. Prvi vlasnik bio je kobasi�ar Zellner, poslije njega Angerer, kojega je naslijedio Neidhart, a ovoga Rabus (moja majka još i danas govori „da su kod Rabusa bile najbolje hrenovke i jegervuršt u Zagrebu“).

Mesnica Rabus je i poslije 1945. godine nastavila s radom, prvo kao „Sljeme“, zatim „Gavrilovi�“, a tek nedavno je u njoj ure�ena prodavaonica „Konzum“.

51-Ilica

2011.

1908-Ilica, oporba

1908.

Oporba ni u ono vrijeme nije lako mogla do Markova trga: �andari na uglu Ilice i Frankopanske. Politi�ki burna 1908. po�ela je velikim prosvjedom povodom dolaska baruna Raucha u Zagreb.

53-Ilica

Ispred „Hotela Royal“

54-Ilica

2011.

55-1938-Ilica

1938.

Na mjestu zgrade „Matice hrvatskih obrtnika" nalazila se „Prva Hrvatska tvornica za elektroindustriju" (od 1907.) u kojoj su Ivan Paspa i njegovi sinovi proizvodili plosnate baterije od 4,5 volta (po�etak tvornice baterija „Croatia") s nalijepljenom slikom Šestin�anke u narodnoj nošnji.

Paspa je ve� 1896. imao u Dugoj ulici (danas Radi�evoj) prvu elektro-radionicu u Zagrebu.

Prva zagreba�ka Munjara (elektri�na centrala) proradila je 1907. godine.

Ilica, Matica, obrtnici

2011.

Matica hrvatskih obrtnika (Ilica 49) – „Ovaj dom podigoše svjesni i slo�ni hrvatski obrtnici sebi na �ast (i) svome narodu na slavu godine 1938., a sve radove izvedoše vrijedni hrvatski poduzetnici i obrtnici.“

„Godine 1368. bilo je na Gri�u (Gornji grad, op.a.) 87 raznih majstora medju svima 41 postolar, 11 kova�a, toliko mesara i 8 ribara, koji sviedo�e, da se mnogo mesa trošilo odnosno dobro �ivjelo.“

Malokoji prolaznik uo�i na „Matici“ prelijepe balkonske reljefe izvedene u obliku simbola razli�itih obrta, me�u kojima su i oni kojih danas više nema.

Matica hrvatskih obrtnika

Od negdašnjih du�ana zagreba�kih obrtnika u predvorju „Matice“ opstali su do danas kišobranar Cerove�ki (utemeljen 1938.), fotograf Mjeda/Rex (utemeljen 1938.) i krznar Dvoravi� (utemeljen 1938.).

„Kako u staro doba ne bijaše u Zagrebu tvornica, izradjivali su majstori robu svojom rukom sami ili uz jednoga ili dva pomo�nika. Bilo je za onda majstora, kojih danas više nema, jer su ih iztisnule tvornice ili vrieme.

Za stru�nu poduku u obrtih ustrojena je g. 1882. Obrtna škola u Zagrebu. U prviji razdjel primaju se nau�nici koji su navršili 12, a nisu prekora�ili 15. godinu, i koji su dobrim uspjehom svršili bar ni�u pu�ku školu. Obuka je teoreti�na i prakti�na i traje 4 godine, a nau�nici koji nauku dobrim uspjehom svrše, dobivaju svjedo�bu za obrtne pomo�nike (djeti�e, kalfe).“ (1891.)

59-Ilica

I u dvije ku�e do „Matice“ (Ilica 51 i 53) nalazimo tri obrtni�ke radionice koje još uvijek odolijevaju naletu globalizacije: staklarnica obitelji Markovi� (utemeljena 1919.), brusionica no�eva i škara Strašek (utemeljena 1940.) i šuster/postolar Bo�ak (utemeljena 1933.) kod kojeg se i danas mogu kupiti najbolje ru�no izra�ene muške cipele u Zagrebu (du�an se nalazi u haustoru/ve�i ispod balkona na gornjoj fotografiji).

61-1938-Ilica

1938.

62-Ilica

2011.

1898-Ili�ki trg, Zagreb, Croatia

1898. Ili�ki plac (današnji Britanski trg)

64-1909-Ilica

1911.

1908. - postavljena tramvajska �ekaonica s javnim zahodom

1909. - Ili�ki trg promijenio ime u Trg Ladislava grofa Peja�evi�a, a 1946. u Britanski trg („Amerika i Engleska bit �e zemlja proleterska“) 

65-1929-Ilica

1928.

1928. - preure�en ju�ni rub trga: novi javni zahod, tramvajska �ekaonica s trafikom i telefonskom govornicom, te ura na stupu. Izgra�ena je ku�a bra�e Gross u kojoj se danas na uglu Ilice i trga nalazi prodavaonica „Konzum“.

Ilica, Zagreb, Croatia

2011.

67-1898-Ilica

 1898.   (crkvica Sv. Roka na brijegu iznad trga)

1860 - 1886. je na površini trga bila tvornica parketa s parnom pilom i tvorni�ka bravarska radionica.

1888. - trg je pošljun�an i posa�en je drvored.

1891. - otvorena tr�nica, ali u po�etku samo za pernatu �ivinu.

1892. – nadsvo�en je potok Kraljevec (spominje se prvi put 1328. godine) na središnjem dijelu trga.

Ilica 1905. godine

1905.

69-Ilica

2011.

Sveti Rok, Zagreb

2011. Crkvica sv. Roka na Rokovom perivoju

„Penezna gorica“ ili „Grade�ka gmajna“, srednjovjekovni naziv brijega iznad današnje Ilice i Britanskog trga, na kojem se nekada nalazio izvor potoka Ilica, a danas Rokov perivoj. Na brijegu je 1655. podignuta kapelica Sv. Roka, zaštitnika od kuge.

Oko nje se raširilo katoli�ko groblje, a od 1811. tu su doseljeni �idovi uredili i prvo izraelitsko groblje u Zagrebu.

Na Rokovom groblju pokopan je i Vatroslav Lisinski (+1854.). Groblje je napušteno nakon otvaranja središnjeg gradskog groblja na Mirogoju, 6. studenoga 1876.

72-1908-Ilica

1908.

73-Ilica

2011.

74-Ilica

1907.

75-Ilica

2011.

76-1899-Ilica

1899.

Domobranska vojarna izgra�ena je 1899., a 1930. velika eksplozija streljiva u krugu vojarne teško je oštetila i crkvu na Sv. Duhu.

Hrvatsko katolicko sveuciliste, Zagreb

2011. „Sveu�ilišni kampus Hrvatskoga katoli�kog sveu�ilišta“

78-1910-Ilica

1910.

1905. – po�etak gradnje Topni�ke vojarne u �rnomercu;

1909. – Ilica dosegla do �rnomerca, zapadne granice grada;

1910. - produ�ena je tramvajska pruga od Vodovodne do �rnomerca; Mitnica kod Topni�ke vojarne �e sljede�ih godina biti premještena stotinjak metara zapadno na potok �rnomerec.

Ilica

2011.

80-Ilica

1928.

Tramvaj - Ilica

1928.

Tramvaji još voze s vratima prilago�enim i za lijevu vo�nju (Odluka o vo�nji desnom stranom stupila je na snagu 1. sije�nja 1926.)

82-1929 Ilica

1936. Mitnica na potoku �rnomerec

Ilica

2011.

84-Ilica

  1. Potok �rnomerec

„Kad je prilikom elektrifikacije 1910. godine, tramvajska pruga produ�ena do �rnomerca, tamo je, kod mitnice ili „malte", Ilica završavala, a preko �rnomera�koga potoka bila je Kustošija.“ (B.Špoljari�, Stari Zagreb od vugla do vugla, Zagreb 2008.)

Izvor: Portal Hrvatskoga kulturnog vije�a, Ljubomir Škrinjar

Vezani �lanak:

Zagreb - Ilica (1/2) - Gornja Ilica
Vremeplovom kroz Gornju Ilicu do duda nad sitnogoricom

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.