Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Upoznajmo Osijek i Osje�an(k)e:

Izlo�ba Ma�kamama u slici - 60 godina

Po�etkom prosinca prošle godine mail prijatelj iz Osijeka Josip – Jo�a Vrbani� me je iznenadio i jako obradovao mailom, kojim mi je poslao plakat izlo�be „Ma�kamama u slici – 60 godina“, otvorenoj u Caffe baru „Dvorac“ i ne znaju�i pritom da sam ja djetinjstvo i mladost ve�im dijelom proveo upravo u Ma�kamami; u prostorijama i parku dvorca Ma�kamama, u gimnasti�koj dvorani izgra�enoj uz dvorac i na nogometnom igralištu izme�u dvorca i osmogodišnje škole koju sam poha�ao.

U mailu je, izme�u ostalog, napisao: „Ovo je samo plakat, ali ja imam cijelu izlo�bu, jer sam ju tehni�ki dotjerivao (stare fotografije koje su bile ošte�ene na razne na�ine morao sam popraviti.)“

Na jednoj od 4 fotografije objavljene na plakatu sam prepoznao sve osobe i sebe me�u njima, što me je oduševilo; gimnasti�arke i gimnasti�ari �enske i muške gimnasti�ke vrste našeg gimnasti�kog društva, tzv. Društva tjelesnog odgoja „DTO Partizan Osijek IV“ iz Ma�kamame (tako se društvo tada zvalo, a ekipa se u gimnastici naziva vrsta!!!), a i ja tu fotografiju imam u svom albumu. Napisao sam Jo�i da me je to „u srce dirnulo“ i poslao mu na uvid tu fotku i još nekoliko fotografija koje imam u svom albumu iz te serije fotografija iz mojih gimnasti�arskih dana u Osijeku.

Jo�a �e na to: „Posebno mi je drago da vas je u srce dirnulo, što sam vas obavijestio o našoj maloj izlo�bi na Ma�kamami. U prilogu vam šaljem cijelu izlo�bu, iako nije u veli�ini kako je kod mene u kompjuteru, nego sam je morao smanjiti kako bi ju mogao poslati e-mailom. Ali mi je �ao što vam nisam prije o tome javio, jer bi zasigurno uvrstili i vaše fotke koje vidim da imate. Na onoj fotki koja je na plakatu, koju i vi imate, nismo znali da ste i vi gore! Podatke koje smo saznali smo upisali u opis ispod svake fotografije. U prilogu tako�er šaljem popis svih 28 fotki s podacima koje smo znali. Ako nekoga vi slu�ajno prepoznate, molim vas da mi to javite kako bismo u budu�e to ispravili.

Kada sam dobio sve izlo�ene fotografije i opisne tekstove svih fotografija, tu je bilo još nekoliko slika našeg gimnasti�kog društva, ali i pogrešnih tekstova pod slikama, a upravo pod tom slikom koja je bila i na plakatu i pod brojem 14, bio je katastrofalno pogrešan tekst, koji je nas, mušku gimnasti�ku vrstu (gimnasti�ki izraz za ekipu!), pogrešno ozna�io kao „muške natjecatelje drugih osje�kih društava“, što me je, naravno, upravo frustriralo.

Naravno da sam to odmah javio Jo�i, uz zamolbu da, ako je mogu�e, isprave neispravne tekstove, a on mi je obe�ao, da �e to biti ispravljeno kada se izlo�ba bude selila iz Caffe bara „Dvorac“ u trgova�ki centar Mercator. I evo, ovih dana sam dobio obavijest da je izlo�ba postavljena u Mercatoru:

Jo�a mi piše: „Evo kona�no ti mogu javiti da je otvorena izlo�ba „Ma�ka Mama" u trgova�kom centru MERKATOR. Ako ne znaš gdje je to, da ti ka�em da je udaljen od dvorca Ma�ka Mama nekih stotinu metara ju�no. Tamo je nekad bila poljoprivredna škola i poljoprivrivredni fakultet. Sada je tamo izgra�ena velika robna ku�a. Otvorenju izlo�bi nisam bio nazo�an, jer nisam znao kada �e biti. Bila je otvorena u ponedjeljak 14. velja�e.

Ja sam danas bio tamo s prijateljem Mirom Adamom i na�inio nekoliko fotki koje prila�em. Tako�er ti šaljem ispravljeni popis fotki da ga mo�eš objaviti. Samo je izba�ena slika pod rednim brojem 22. Tako da je izlo�eno 27 slika. Eto toliko za sada pa ako treba kakova dodatna informacija napiši mi.
Pozdrav
Jo�a V.“


Josip - Jo�a Vrbani� na izlo�bi u Mercatoru


Miroslav Adam razgleda izlo�ene slike

*****

Pa evo da predstavimo i samu izlo�bu (plakat je s prve izlo�be u Caffe baru "Dvorac"):


1. PAULINA HERMANN, VLASNICA DVORCA "MA�KAMAMA".
BILA JE LJUBITELJICA �IVOTINJA. IMALA JE 40-tak MA�AKA PA SU JE GRA�ANI
INDUSTRIJSKE �ETVRTI OD MILJA ZVALI "MA�KA-MAMA".
KASNIJE TAJ DIO GRADA POPULARNO NAZIVAMO "MA�KAMAMA".


2. PARK PAULINE HERMANN - SKULPTURU IZRADIO MATO TIJARDOVI�


3. Vl�. NIKOLA KER�OV, �UPNIK �UPE Sv. JOSIPA RADNIKA.
OSNIVA� SPOMENUTE �UPE (1962.) �UPNIK DO 2005. godine.


4. DRAGUTIN SINGER (1918-1993.)
INDUSTRIJSKU JE �ETVRT UVIJEK VIDIO KAO DIO OSIJEKA, A NE "TAMO NEGDJE PREKO PRUGE". VIDIO JE URBANU INDUSTRIJSKU �ETVRT I ZA MNOGE INICIJATIVE OSOBNO JE ZASLU�AN, POPUT UVO�ENJA PLINOFIKACIJE, ASFATLIRANJA CESTA,
NOGOSTUPA, IZGRADNJE DOMA ZDRAVLJA I PO�TE.


5. NOGOMETNI ENTUZIJASTI INDUSTRIJSKE �ETVRTI (1953. - 1954.)
IZGRADILI SU NOGOMETNO IGRALI�TE "MA�KAMAMA" I OSNOVALI PRVI NOGOMETNI KLUB "NK RADNI�KI". PROSTORIJE I SVLA�IONICA BILE SU SMJE�TENE U DVORCU.
NA SLICI IGRA�I NK RADNI�KI.

Primjedba Z.M.: ovu sliku nemam u svom albumu i ne sje�am se kada je snimljena, no to je juniorska ekipa NK Radni�kog, a na slici sam i ja, drugi s lijeva, golman s loptom, uz trenera kojem se ne sje�am imena, sje�am mu se samo nadimka Zoka i da je bio mesar iz Donjeg grada, koji mi je uvijek prije va�nih utakmica "prijetio" da �e me objesiti na mesarski klin u mesnici, ako primim koji gol.


6. OSJE�KO GIMNASTI�KO DRU�TVO (1953 - 1954).
U SKLOPU DVORCA IZGRADILI SU GIMNASTI�KU DVORANU.
PRVI TRENERI BILI SU: STJEPAN PRUTKI i STJEPAN DRABEK.
NA SLICI GIMNASTI�ARI: �VENDA ZDR., GOST GIMNASTI�AR, trener FRANJO PRUTKI, mladi treneri ZDENKO �VENDA i VLADO POSLON.

Primjedba Z.M.: tekst ispod slike je pogre�an; FRANJO Prutki, a ne Stjepan!!!
(Za izlo�bu u Mercatoru tekst je ispravljen!)


7. GRANI�NI PRIJELAZ BEREMEND - BARANJSKO PETROVO SELO ZA VRIJEME MA�ARSKE REVOLUCIJE POD VODSTVOM IMRE NAGYA (23.10. - 10.11.1956.). JEDAN DIO MA�ARSKIH IZBJEGLICA BORAVIO JE U DVORCU MA�KAMAMA. TADA SU GRA�ANI NA�E �ETVRTI POKAZALI HUMANOST I ISKRENO SUOSJE�ANJE.

Primjedba Z.M.: izbjeglice nisu bile smje�tene samo u dvorac, nego uglavnom u gimnasti�ku dvoranu i zbog toga nismo mogli trenirati u dvorani najmanje godinu dana. Da peh nas gimnasti�ara bude jo� ve�i, neposredno iza toga uslijedila je u Slavoniji rekordna �etva i dvorana je pretvorena u privremeno skladi�te �ita i bila je do visine prozora napunjena �itom, a prozori su bili jako visoko, jedva smo ih mogli rukom dohvatiti (vidi sliku 15.). I to je potrajalo oko godinu dana, ako ne i du�e.


8. LIMENA GLAZBA GIMNASTI�KIH DRU�TAVA OSIJEKA (1958.).
SVI U�ENICI O.�. "DOBRI�E CESARI�A"
Prvi red: PAVELI�, �ARANOVI�, PIJASEK,
drugi red: BJE�AN�EVI�, KOVA�EVI�, NUKI�, BEGI�, kapelnici: VLADIMIR KNE�I�, PERO PERI�, DROPULJI�, �IGMUND, PELJHAN, JOBST,
tre�i red: KLARI�, PER�I, BALEN, GRIZELJ, JUKI�, �KRTI�, POSEZI�, BE�LI�, �etvrti red: �O�, KARPATI, KOVA�, POSLON, ZELJKO, GILMING D., GILMING A.


9. MALONOGOMETNA EKIPA "�ANGAJ".
OSVAJANJEM 3. MJESTA, U KONKURENCIJI 80 EKIPA, POSTI�E VELIKI USPJEH.
Igra�i: �IZMADIJA, KRMI�, DO�EN, FARKA�, POTORSKI, PRGOMET.
U POZADINI STANOVNICI NA�E �ETVRTI - RAZDRAGANI NAVIJA�I.


10. NOGOMETNI KLUB "�ELJEZNI�AR" (1970.)
Stoje: trener PAVKOVI� - �ABA, GALI�, BURZA, VIDOSAVLJEVI�,
SEKULI�, MRKONJI�, VIDOVI�, MALENICA, JERGOVI�,
�u�e: RUP�I�, MILO�I�, JURAI�, BOGOVI�, �ANTEK, PERKOVI�, NAGLAV.


11. NOGOMETNI KLUB "MURSA" (1975.)
Stoje: GRABOVAC, GERNHARDT, BEN�INA, BEGI�, ROGI�, �URKOVI�, EFENDI�,
FRANJKOVI�, predsjednik BISKUPOVI�,
�u�e: ULDRIJAN, ZEMLJI�, KNE�EVI�, MODRI�, DIJANOVI� i BUKLIJA�.


12. ZLATNA JUNIORSKA MALONOGOMETNA EKIPA "MALI �ANGAJ" (1976.).
Stoje: KECMAN, �AKALI�, PETRINA, sjede: KOVA�I�, PRIGL i ANETI�.


13. MU�KA GIMNASTI�KA VRSTA SENIORI (1955.):
KLAPEC, DEKANJ, MATIJEVI�, trener STJEPAN PRUTKI, STOJ NA RU�AMA IZVODI BARBIR IVAN - �OKO.

Primjedba Z.M.: opis ispod slike je pogre�an; dvoje ispu�tenih gimnasti�ara i pogre�no ime trenera.
Ispravni opis slike: Kre�o Klapec, Aco Petrovi�, Franjo Dekanj, Vladimir Matijevi�, Zvonimir Mitar, trener Franjo Prutki, stoj na ru�ama izvodi Ivan Barbir - �oko.
(Za izlo�bu u Mercatoru ispravljeno je samo ime trenera Prutkija: FRANJO umjesto STJEPAN!)


14. GIMNASTI�KO NATJECANJE U OSIJEKU, VI�EBOJ (1959.)
NA SLICI GIMNASTI�ARKE: ROMANI�, LJUBOJEVI� LJ., DRABEK VL., DRABEK VE., LJUBOJEVI� M., �O�TARI�. Trener STJEPAN PRUTKI.
MU�KI NATJECATELJI DRUGIH OSJE�KIH DRU�TAVA.

Primjedba Z.M.: tekst ispod slike je KATASTROFALNO pogre�an; �to tu zna�i "mu�ki natjecatelji drugih osje�kih dru�tava"??? Uz na�e gimnasti�arke smo mi, legendarna mu�ka gimnasti�ka vrsta iz Ma�kamame!!! I nije Stjepan Prutki, nego Franjo Prutki!!!

Ispravni opis slike: Dru�tvo tjelesnog odgoja DTO Partizan Osijek IV iz Ma�kamame,
mu�ka i �enska gimnasti�ka vrsta s trenerom na takmi�enju u vi�eboju (31.05.1959.): gornji red s lijeva na desno; Vladimir Matijevi�, trener Franjo Prutki, Zvonimir Mitar, Luka Gvozdenovi�
srednji red: Vlasta Drabek, Kre�o Klapec, Helena Kir�ner, Vera Drabek, Mira Ljubojevi�, Mira �ostari�
prednji red, sjede: Slavica Romani�, Aco Petrovi�, Ljubica Ljubojevi�

Za izlo�bu u Mercatoru tekst je na osnovu mojih primjedbi ve�im dijelom korigiran:

14. GIMNASTI�KO NATJECANJE U OSIJEKU, VI�EBOJ (31.05.1959.)
NA SLICI: Prednji red: ROMANI� S., ACO PETROVI�, LJUBOJEVI� LJ.,
Srednji red: DRABEK VL., KRE�O KLAPEC, HELENA KIR�NER, DRABEK VE., LJUBOJEVI� M., �O�TARI� M..
Gornji red: VLADO MATIJEVI�, trener FRANJO PRUTKI, ZVONIMIR MITAR, LUKA GVOZDENOVI�


15. MLADA GIMNASTI�KA VRSTA DJE�ACI (1959.)
Trener FRANJO DEKANJ, DRABEK, FEHER, STO�I�, JAGNJI�, �VENDA ZDR., VRABEC, GREVINGER, KIMEL, BJE�AN�EVI� i NASI�.


16. MLADA GIMNASTI�KA VRSTA DJEVOJ�ICE (1961.)
Trener SLAVICA ROMANI�, TIMARAC M., NUKI� B., DUMAN�I�, - trener ANIKA ALMANDIGER, TIMARAC N., NASI�, NUKI� M. i �IMON.


17. KRUNOSLAV - KI�O SLABINAC UZ PRATNJU "VIS LAVINE" (1970.)
Bubnjevi: ZVONIMIR PAVELI�


18. BIG BAND RADIOTELEVIZIJE ZAGREB (1979.)
Desno prvi red - truba, AKADEMSKI GLAZBENIK DAMIR DROPULI�.


19. PJEVA�KO DRU�TVO "SV. JOSIPA".
BO�I�NI KONCERT U KAPUCINSKOJ CRKVI (2004.)
dirigent dr. VLATKO PELJHAN.


20. PRVA POSTAVA GRUPE "VIS DINAMITI" (1964 - 1968.)
MIROSLAV �ARANOVI�, KRUNOSLAV SLABINAC, ANTUN NIKOLI�, ALBERT KRASNI� i VLADIMIR LAZI�.


21. SVE�ANA PRISEGA 1. �ETE, 3. BOJNE, 106. BRIGADE HV-a
NA IGRALI�TU MA�KAMAMA (24.12.1991.).
TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA O.�. "DOBRI�E CESARI�A" i DOM UMIROVLJENIKA BILI SU IZMJE�TENI (OD KOLOVOZA 1991. DO TRAVNJA 1992.). U �KOLI JE BILO SMJE�TENO ZAPOVJEDNI�TVO 3. BOJNE, DOK SU U DOMU UMIROVLJENIKA BILI SMJE�TENI PRIPADNICI VOJNE POLICIJE OPERATIVNE ZONE OSIJEK.


22. GORDAN MATKOVI�, OBNA�AO VISOKE GRADSKE DU�NOSTI. GRADONA�ELNIK OSIJEKA, DOGRADONA�ELNIK, A SADA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE�A.
(U novoj postavi izlo�be u Mercatoru ova je slika izostavljena!)


23. PROSTORIJE �NK OSIJEK, NK MURSA - ZANATLIJA i BO�ARSKOG KLUBA.
IGRALI�TA ZA KO�ARKU, RUKOMET i BO�ANJE.


24. �NK OSIJEK; stoje: SP direktor BOJAN BODRA�I�, pom. trener BRANKO PERKOVI�, predsjednik GORDAN MATKOVI�, trener KAZIMIR HUSI�, ZLOSA, KOVA�EVI�, gradona�elnik KRE�IMIR BUBALO, HNS - ANTE VU�EMILOVI�, KOVA�EVI�, VRTARI�, KALAMIZA, �u�e: kapiten VIOLETA BABAN, CVLEK, CENERNI�, STANI�, JO��AK, ANDRLI�, BALOG, KOLARI�, PAVLOVI� i �ALEK.


25. SENIORI NK "MURSA - ZANATLIJA" (2010.)
stoje: HORVAT, trener VOJNOVI�, ILI�, JELI�, BOGOVI�, VOJNOVI�, JURI�, PINTAR, SRAGA, BALI�, �u�e: NIKOLI�, MOHARO�, OPA�AK, VALENTIN, FRANJI�, SERDAR i PAISKA.


26. BO�ARSKI KLUB "MA�KAMAMA" (1995.)
stoje: predsjednik VINKO KOJI�, kapiten IVAN GLIBOTA, direktor TOMISLAV MA�AR, JANKO RADAKOVI�, tajnik VINKO VRANJE�, MLADEN MILINOVI�, �u�e: ANDRIJA �EBE��EN, IVAN �URKI�, igra� trener IVICA �IMUNOVI� i MATIJA �OK�EVI�.


27. KADETI NK "MURSA - ZANATLIJA"(2009.)
stoje: trener VLADO TRAJKOVI�, MOHARO�, OROZ, ANETI�, PEPI�, GLAVA�I�, ABJANI�, predsjednik KRE�IMIR BISKUPOVI�, �u�e: BASA, NEMET, HORVAT, STU�KA i STANI�.


28. DVORAC MA�KAMAMA - (foto srpanj 2010.).
U SKLOPU DVORCA OTVORENI SU: RIBARNICA, CVJE�ARNICA, CAFFE BAR, PROJEKTNI URED, ON LINE radio MA�KAMAMA.

*****

Na kraju evo i nekoliko fotografija gimnasti�kog dru�tva iz Ma�kamame, koje je tada djelovalo pod imenom Dru�tvo tjelesnog odgoja "DTO Partizan Osijek IV", koje na izlo�bi nisu izlo�ene, a ipak su dokumenti toga vremena koje je prikazano na izlo�bi pa ih rado vadim iz svog albuma i za portal prila�em uz na izlo�bi objavljene fotografije:

Prednja�ki te�aj na otoku Badija kraj Kor�ule:


Trojica gimnasti�ara iz Ma�kamame, lipnja i srpnja 1958., poma�u u skladi�tu �eljezara OTP-a slagati limove i �eljeznariju, da bi zaradili novce za prednja�ki te�aj na Badiji. S lijeva: Zvonimir Mitar, Kre�o Klapec, Aco Petrovi� i 7 radnika �eljezara s vespom


10.08.1958.; svi sudionici prednja�kog te�aja iz cijelog kotara Osijek s trenerima-predava�ima


10.08.1958.; sudionici prednja�kog te�aja iz grada Osijeka s trenerima-predava�ima


10.08.1958.; sudionici prednja�kog te�aja iz Ma�kamame.
Stoje, s lijeva: Vlado Matijevi�, Zvonimir Mitar, treneri - predava�i Franjo Prutki i Anica Bem, Aco Petrovi� i Kre�o Klapec / prednji red, s lijeva: Mira Ljubojevi�, Anika Almandiger i Slavica Romani�


10.08.1958.; e pa kad se slika, nek' se slika; Z. Mitar u pozi "osje�kog gusara"

Sve�ana akademija povodom Dana �ena 08.03.1959.
u gimnasti�koj dvorani Ma�kamame


Mu�ka vrsta; trener Franjo Prutki i gimnasti�ari Kre�o Klapec, Aco Petrovi�, Franjo Dekanj, Vlado Matijevi�, Zvonimir Mitar i Luka Gvozdenovi�


Na razboju/ru�ama, s lijeva: L. Gvozdenovi�, K. Klapec, A. Petrovi� i Z. Mitar


Z. Mitar, na kraju vje�be saskok s razboja i preskok preko �vedskog stola, asistira K. Klapec


�lanstvo gimnasti�kog dru�tva DTO Partizan Osijek IV iz Ma�kamame; dje�ja vrsta, vrste pionirki, pionira, omladinaca, �lanica i �lanova, postrojeni uz kompletni sastav limene glazbe. Od naprijed prema natrag, �lanovi: L. Gvozdenovi�, I. Barbir-�oko, Z. Mitar, V. Matijevi�, K. Klapec, F. Dekanj, A. Petrovi�
i �lanice: Lj. Ljubojevi�, A. Almandiger, S. Romani�, M. Ljubojevi�, H. Kir�ner, V. Drabek

Takmi�enje u vi�eboju 31.05.1959.
u dvorani i na terenima dru�tva DTO Partizan Osijek I u Tvr�i


Slika s plakata izlo�be, izlo�ena na izlo�bi pod brojem 14 - opis vidi gore!!!


Stubi�ni ulaz u dvoranu, stoj na rukama gimnasti�ara iz Ma�kamame;
lijevo Z. Mitar, desno K. Klapec, u sredini trener Sr�ak, a iza njega L. Gvozdenovi�


Mu�ka vrsta gimnasti�ara iz Ma�kamame.
S lijeva: Z. Mitar, A. Petrovi�, K. Klapec, L. Gvozdenovi�, V. Matijevi�


Ista ekipa kao na slici 13, bez A. Petrovi�a, ali "poja�ana" navija�icom Vidom iz Strossmayerove


I na kraju; Z. Mitar, stoj na jednoj ruci - nekad bilo, sad se spominjalo !! :)

Za portal: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net

PS:
Poslu�ajte s vremena na vrijeme: Radio MA�KAMAMA

Vezani �lanak:

Dvorac Ma�kamama - Villa Ma�kamama (Katzenmutter)
& Paulina Carolina Theresia Hermann

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.