Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Upoznajmo Osijek:
Dvorac Ma�kamama - Villa Ma�kamama (Katzenmutter)
& Paulina Carolina Theresia Hermann

Dvorac Ma�kamama u Drinskoj ulici Industrijske �etvrti u Osijeku – to je mjesto gdje sam, kao i sva djeca i mlade� iz osje�ke Industrijske �etvrti, provodio najve�i dio slobodnog vremena. Kao djeca smo u perivoju Ma�kamame skupljali divlje kestenje, pravili od njih razne figure ili nam je kestenje slu�ilo kao municija u „ratu“ protiv „raje“ iz Šangaja, dijela Industrijske �etvrti uz Ma�kamamu. Kada smo krenuli u školu, situacija se nije promijenila, nego smo još više bili vezani uz Ma�kamamu.

Naime, osnovna i osmogodišnja škola bila je tek stotinjak metara udaljena od dvorca, s glavnim ulazom iz Neretvanske ulice, a stra�njim izlazom na Drinsku ulicu, koju svi u Osijeku zovemo Crni put i u novoj gimnasti�koj dvorani, izgra�enoj tik uz dvorac, imali smo satove fiskulture. Ako nismo igrali nogomet na igralištu pored dvorca Ma�kamama, u po�etku neorganizirano, a zatim u klubu „Radni�ki“, preimenovanom zatim u „Dinamo“, sigurno nas se moglo na�i u toj dvorani, jer smo svi bili „zagri�eni“ gimnasti�ari i vje�bali u tadašnjem „DTV Partizanu IV“, a da budem iskren, dolazili smo i zbog naših atraktivnih gimnasti�arki. Iako se prakti�ki najve�i dio slobodnog vremena, igre i sporta pa i prvih mladena�kih ljubavnih „prohodavanja“ odvijao u i oko Ma�kamame, samo površno smo znali povijest dvorca i njegove bivše vlasnice, koju smo, kao i dvorac, znali pod imenom Ma�kamama.
Znali smo samo da je to „bila neka grofica koja je u dvorcu dr�ala oko 1000 ma�aka pa �ak i jednog lava“ i zato su ju prozvali Ma�kamama, i nismo se pitali koliko istine ima u tome.

Kao Essekera, �esto su me pitali o osje�kim lokacijama neobi�nih imena; Ma�kamama, �ingi-lingi-�arda, Bijela la�a, Pampas, Copacabana i sli�no pa sam pokušao na�i koliko toliko to�ne odgovore na ta pitanja i evo što sam iz raznih izvora saznao o Ma�kamami:

*****

Na internet forumu Duhovnost osje�kih studenata �lan foruma „Toma” ispri�ao je pri�u o Paulini Hermann, zvanoj Ma�kamama pa evo nešto malo iz njenog bogatog i burnog �ivota:

Pri�a o ku�i Hermann, Osje�anima poznatijoj kao „dvorac Ma�kamama“, potje�e još iz 50-ih godina 19. stolje�a nakon vremena ondašnje agrarne reforme. Na mjestu današnje jednokatne vile, ovaj prostor po katastarskoj karti Osijeka iz 1863. godine bio je sasvim druk�ijeg izgleda.

Vlasnica vile, Paulina Carolina Theresia Hermann, ro�ena Lobe, potjecala je iz bogate obitelji Marije i Ivana Hermanna iz Nove Gradiške, ina�e plemi�a, veleposjednika te vlasnika Pivovare u ovom gradu, bila je poznata kao velika ljubiteljica ku�nih �ivotinja, posebice ma�aka. Još za �ivota, ona je otvorila vrata svojeg doma i sirotinji, a zgrada lako pamtljivog imena i prepoznatljive lokacije i danas za Osje�ane, nalazi se na uglu koji spaja Drinsku ulicu i Vinkova�ku cestu.

Oko detalja iz �ivota Pauline Hermann najviše se mo�e doznati upravo od onih starijih gra�ana Osijeka te se tako u njezinom �ivotopisu više puta mo�e istaknuti da je najprepoznatljivija bila upravo po naklonosti prema ku�nim ljubimcima. Osim što je imala veliki broj ma�aka, spominju se i psi, golubovi i druge doma�e �ivotinje, a njezino dr�anje i briga oko �ivotinja posljednjih ju je godina njezina �ivota dovelo u financijsku krizu. Zbog toga se i otu�ila iz javnosti, a umrla je u 82. godini �ivota te se prema podacima iz postoje�e arhive spominje da je u današnjoj Industrijskoj �etvrti bila posjednica 240 jutara zemlje i dvorca na Vinkova�koj cesti.

Vila „Ma�kamama“; mjesto je povijesnog pam�enja, dok se Pauline Hermann u tom kontekstu bilje�i kao osoba neuobi�ajenog ponašanja u tadašnjem malogra�anski obojenom mentalitetu Osijeka. No, sigurno je i da su prepri�avanja o njezinu na�inu i stilu ponašanja stvorila pravu famu oko �ivota ove o�ito slobodoumne �ene. Kao iznimno društvena osoba oko sebe je uvijek okupljala brojne zna�ajnije osobe grada, a osim �estih putovanja nije zanemariv i detalj da se dva puta udavala, što je u tom vremenu bilo ipak te�e razumljivo nekim drugim obi�nim smrtnicima. Kao, zacijelo, zanimljiva osoba koja je po pri�ama iz tih prošlih vremena navodno dr�ala i divlje ma�ke, pa �ak i jednoga lava, posjedovala je i ku�u u �upanijskoj ulici, nedaleko od zgrade osje�kog HNK-a.

Nekoliko komada salonskog namještaja koji se nalazio u vili, 1961. godine otkupio je muzej Slavonije od Jelke Bodiš iz Osijeka, a rije� je o salonskim garniturama za sjedenje te stoli�u i sjedalu za dvoje. Nakon što su restaurirani 1988. godine posu�eni su za sve�ane prostorije u Op�inskoj skupštini Osijek te se danas nalaze u zgradi Osje�ko-baranjske �upanije na središnjem Trgu Ante Star�evi�a u sve�anom salonu. Kako je u svom feljtonu pisala prof. Bo�ica Valen�i�, stariji Osje�ani vlasnicu vile pamte kao ekscentri�nu bogatašicu rastrošna �ivota, poznatu po zabavama u vili, kartanju, a koja je fijakerom dolazila u Industrijsku �etvrt kako bi ujedno pohodila i svoje ku�ne ljubimce.

Ipak, do danas ne postoji niti jedna fotografija gospo�e Hermann koja je nakon smrti pokopana na osje�kom groblju Svete Ane u vlastitu grobnicu. Grobnice danas nema, a nadgrobni je spomenik navodno uklonjen i grobno mjesto prodano novim vlasnicima.

Nakon nacionalizacije 1945. godine uslijedilo je ispregra�ivanje interijera, a poslije 1945. više se ne mogu prona�i pisani dokumenti oko daljnjih graditeljskih zahvata. Posljednji se, naime, bilje�i u kolovozu 1940. godine kada su Paulineine k�eri odnosno nasljednice Friederika Loibner i Angelina Hermann pristupile adaptaciji objekta. Naglašava se da je ova vila jedina vila prigradskog tipa i njezinim ure�enjem s perivojem na jugozapadnoj periferiji grada vlasnica je ostvarila iznimno presti�no stanovanje.

Po završetku Drugog svjetskog rata objekt postaje društveno vlasništvo te je uslijedilo njegovo propadanje, jednako kao i okoliša koji je posebno devastiran. Graditeljsko neznanje o�itovalo se u svakom nastupaju�em graditeljskom pothvatu, a 70-ih godina bilje�i se izgradnja dje�jeg vrti�a s kuhinjom uz vilu s ju�ne strane da bi u istom dijelu 80-ih godina bila podignuta i zgrada pošte.

U svakom slu�aju vila „Ma�kamama“; danas se nalazi u definitivno „neprijateljskom“  okru�enju jer je sveukupni izgled neprimjeren i zbog namjene, ali i stila objekata koji se nalaze u njezinoj neposrednoj blizini. Kada je rije� o samoj zgradi, njezin je prostor iznajmljen u poslovni pa su u okrilju vile „Ma�kamama“ svoje uto�ište pronašli cvje�arnica, obu�ar, videoklub, prostor „Slavonske burze“ te ve�i ugostiteljski objekt.

Standard stanovnika grada na Dravi, a što se vjerojatno o�ituje i u drugim hrvatskim gradovima, ne dopušta da se u ovom objektu koji je na �alost tek 1986. registriran kao spomenik kulturne baštine (od 1975. do 1977. �ak je bio predvi�en za rušenje?!), na�u prostori kulturnog sadr�aja.

Izme�u, primjerice, izlo�benog galerijskog prostora i kafi�a, danas �e se malo tko mo�i, ali i po�eljeti opredijeliti za galeriju. Uostalom, svi znamo što u ovim vremenima donosi ve�i profit...

Izvor: duhos.com, autor „Toma“ *)
*) Doslovno isti tekst objavila je u Vjesniku Snje�ana �ani� Divi�, a neznam je li to „Toma“ prepisao od Snje�ane ili ona od njega – u svakom slu�aju hvala i Snje�ani   i „Tomi“! 

*****
Dan grada Osijeka, 2. prosinca, obilje�ava se svake godine na razne sve�ane na�ine, ali godine 2006. bio je posebno sve�ano i veselo proslavljen u Ma�kamami i u susjednom Bosutskom naselju, tzv. Šangaju.

Toga dana ne samo da se slavila 810. obljetnica prvog spominjana imena grada i 220. obljetnica ujedinjenja triju gradskih op�ina, Gornjeg grada, Tvr�e i Donjeg grada, nego je u Industrijsku �etvrt sve do Ma�kamame, nakon dugog, dugog �ekanja (od davnih dana moga djetinjstva!), došla i prva tramvajska linija, s okretištem baš kod Ma�kamame, a prvi tramvaj je u 18 sati pokrenuo, kako je to ve� u Hrvatskoj uobi�ajeno, tadašnji gradona�elnik Anto �api� (vidi video). Predvi�eno je da tramvaj novom linijom vozi u smjeru: Trg Ante Star�evi�a-�upanijska-Vinkova�ka-Bosutsko naselje (kru�ni tok)-Vinkova�ka-Reisnerova-Kolodvor-Radi�eva-Kapucinska-Trg A. Star�evi�a.

Kako je dan ranije ispred dvorca Ma�kamama gra�anima predstavljen i spomenik Paulini Herman – Ma�kamami, što je gra�ane dodatno oduševilo, tisu�e Osje�ana su se okupili u Ma�kamami i u�ivali u tom nesvakidašnjem doga�aju, u prvoj u Industrijskoj �etvrti odr�anoj središnjoj proslavi Dana Osijeka, uz koncert tamburaša Hrvatskog sokola i skupine „Starfish” te podjelu oko 2.000 kobasica, popra�enoj veli�anstvenim vatrometom koji je pozdravljen oduševljenim ovacijama.

Koliko je Ma�kamama popularna vidi se i po tome, da je organiziran i natje�aj za kreiranje T-shirta „Ma�kamama“ pa pogledajmo kreacije koje su osvojile prva tri mjesta:

1. nagrada 
2. nagrada 
3. nagrada


Fotografije s proslave Dan grada Osijeka nemam, ali pogledajmo nekoliko fotografija skinutih s interneta i nekoliko koje je na moju zamolbu snimio moj prijatelj i školski kolega Vladimir Muštran, a koje prikazuju dvorac Ma�kamama, spomenik Paulini Hermann i novu tramvajsku liniju do Ma�kamame :

Ma�kamama
(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

Sutra na portalu:
Osijek - grad bogate povijesne i kulturne baštine

 

Za portal: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net

 

Vezani �lanak:

Upoznajmo Osijek:
Prof. dr. sc. Zlata �ivakovi�-Ker�e: Osijek


 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.