Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Uz dana�nji dan me�unarodnog priznanja
Republike Hrvatske
Promocija knjige "Uzroci i rasap Jugoslavije"
autora Filipa �orluki�a

Promocija knjige "Uzroci i rasap Jugoslavije" autora Filipa �orluki�a odr�ana je jo� prije dva mjeseca, u �etvrtak 18. studenog 2010. u kavani Forum na istoimenom pulskom trgu, ali kako je u knjizi rije� o raspadu biv�e dr�ave, iza �ega je prositeklo stvaranje neovisne Republike Hrvatske, prikaz donosimo uz dana�nji dan priznanja Republike Hrvatske. Knjigu je objavio zagreba�ki nakladnik: "Edicije Bo�i�evi�".

U Puli ima vi�e izvrsnih prostora za ovakva kulturna doga�anja, ali je s obzirom na osjetljivost teme, o kojoj u Hrvatskoj vladaju o�tra sukobljavanja i veliko nerazumijevanje, autor u cilju �to opu�tenije atmosfere odlu�io zamoliti prijatelja Ivana Udovi�a, vlasnika prekrasne kavane Forum, da se to odr�i kod njega. Uvidjev�i da �e to njegovu kavanu promovirati i kao jedan od budu�ih kulturnih centara Pule, Ivan je to spremno prihvatio, obe�av�i i da �e prisutne po�astiti pi�em i sokovima. Prigodom uskla�ivanja prihvatljivih rokova, na�alost je zaboravljeno da je u isto vrijeme predvi�eno paljenje svije�a za �rtve Borova i Vukovara, stoga je na promociju do�lo manje osoba nego �to se o�ekivalo.

Tri dana ranije bila je organizirana tiskovna konferencija. Pozvane su novine, radio i TV. Nitko nije do�ao. Svi predstavnici medija pozvani su i na promociju. Opet nitko od njih nije do�ao. To je na�a politi�ka stvarnost.

Moderator susreta i predstavlja� knjige bio je dr. sc. Stipan Trogrli�, znanstveni suradnik u Institutu dru�tvenih znanosti Ivo Pilar. On je na po�etku pozdravio prisutne i zamolio ih da ustanu i minutom �utnje odaju po�ast poginulima, a Filip je zapalio svije�u koju je vlasnik kavane u tu svrhu unaprijed postavio na stol.

Dr. Trogrli� je ukratko prikazao autorovu biografiju, posebno se zadr�av�i na njegovoj knjizi "Kamo ide� �ovje�e?" koja je objavljena 1983. g. Istaknuo je da ju je kao mladi profesor povijesti prona�ao u jednoj istarskoj knji�nici. Zaintrigirao ga je naslov pa ju je uzeo i pro�itao, iznenadiv�i se s koliko dubine autor ulazi u najslo�enije probleme �ovje�anstva za koja nudi i vrlo logi�na rje�enja.

Zatim je pre�ao na prikazivanje knjige �itaju�i dijelove svoje recenzije, a povremeno se osvrtao i na prekrasnu Uvodnu rije� dr. sc. Asafa Durakovi�a, visoko pozicioniranog kanadskog kemijskog biologa koji je istovremeno filozof i pjesnik. Posebno je nagalasio dio njegova teksta "Sjajan je Filipov udarac u bradu politi�ki nejasnog EU-patuljka koji nije dorastao ukidanju daytonske tragedije. Hvala Ti Filipe na hrabrosti i po�tenju!".

Uvodnu rije� dr. sc. Asafa Durakovi�a mo�ete pogledati ovdje.

Zatim je rije� uzeo autor knjige rekav�i: "... da uop�e ne�e govoriti o njezinu sadr�aju, nego da �e poku�ati objasniti za�to se uop�e odlu�io da je napi�e. Prvo je spomenuo staru latisku poslovicu Historia est Magistra vitae - Povijest je u�iteljica �ivota, ustvrdiv�i da Hrvatska ni�ta nije nau�ila iz pogre�aka tijekom svoje tisu�godi�nje povijesti. Budu�i da Hrvati skoro ni�ta ne znaju ni o prijevarnom ulasku 1918. dr�avno-pravno progla�ene Nezavisne dr�ave Hrvatske u Jugoslaviju, ni o tome narod ne pravi nikave posebne probleme.

Me�utim, jo� �ive svjedoci najstra�nijih zlo�ina u na�oj dugoj povijesti, koji su u�injeni nad hrvatskim narodom, nad kojima je u Titovoj Jugoslaviji nametnuta najstro�a �utnja. Po toj titovski ideologiziranoj povijesti partizani su bili plemeniti spasitelji Hrvatske, dok su svi ostali zlo�inci. U politi�kim uvjetima kakvi su vladali u Jugoslaviji, to se jo� moglo razumjeti. Na �alost, nakon progrla�enja neovisnosti Hrvatske na �elo dr�ave je do�ao i sve vi�e ja�ao partizanski klan, pa je i na�a slu�bena povjesnica ostala ista. Premda se sve vi�e otkrivaju jame, zapu�tena rudarska okna i zatrpani tenkovski rovovi u kojima se nalaze tisu�e i tisu�e kostura nevinih �rtava partizanskog terora, oni najuporniji jo� uvijek tvrde da je pobijeno "samo par tisu�a usta�kih zlo�inaca".

Rezultat toga je da je hrvatski politi�ki korpus o�tro podijeljen, pa je i to jedan od razloga da nas vladaju�a ekipa, svaki od njih �tite�i vlastite interese, neometano vodi u gospodarski kaos i bijedu. Pro�itao sam mnoge povijesnice, od �kolskih ud�benika do velikh knjiga. Na �atost, u odnosu na stvarne tragi�ne doga�aje u svima sam na�ao samo dokaze da u Hrvatskoj jo� uvijek vlada tvrda zavjera �utnje o onom �to se dogodilo.

Premda kao politi�ar ponekad na TV daje neke neutemeljene izjave, Ivo Gold�tajn kao povjesni�ar djeluje mnogo objektivnije od drugih. Dok su neki, a posebno srbski povjesni�ari, dugo tvrdili da je u Jasenovcu stradalo oko 700.000 osoba, upravo je on demistificiaro te la�i, ustrvrdiv�i da je tamo stradalo najvi�e do 80.000 osoba, od �ega najvi�e do 18.000 �idova. To je veliki korak u pravom smijeru, ali se o jasenova�kom logoru jo� uvijek znade vrlo malo. U javnosti se ne zna gdje je dokumentacija iz tog logora. �idovi su zapravo bili pod njema�kom jurisdikcijom. U hitlerovskoj ludosti tra�eno je da ih se pomori u Njema�koj. Znade se da je iz Jasenovca u Njema�ku odpremljeno 5.000 �idova. A �to je s ostalim? U Mad�arskoj nije postojao ni jedan logor, ali je u Njema�koj pobijen mnogo ve�i broj mad�arskih �idova. Zlo�in je da je ubijen i samo jedan �idov, samo zato �to je �idov. No nama je va�no saznati i tko ga je ubio.

Sredinom godine sam iz knji�nice uzeo vrlo veliku knjigu Ive Gol�tajna pod naslovom "Hrvatska od 1918. do 2008." Pa�ljivo sam je pro�itao, o�ekuju�i da �u u njoj kona�no na�i i podatke kojih nema u drugim povjesnicama. Razo�arao sam se. U njoj je ogorman broj razli�itih zanimljivih podataka, ali je ulazak Hrvatske u Kraljevinu Jugoslaviju prikazan �lampavije �ak i od onih u �kolskim ud�benicima. Ivo Gold�tajn je �idov, pa ima emotivnih osnova da mrzi NDH. No, on je izvrstan povjesni�ar, a kao takav morao bi pisati objektivno. Da bi izbjegao taj unutarnji sukob, on je vi�ekratno izjavljvao da "NDH nije bila ni nezavisna ni dr�ava" pa tako mirne savjesti nije osje�ao potrebu ni kao povjesni�ar o njoj objektivno pisati.

Upravo ta knjiga Ive Gold�tajna me potaknula da napi�em ovu knjigu. U ovoj mojoj maloj knjizi, u kojoj je obuhva�eno trinaset stolje�a hrvatske povjesti, o zadnjih devedeset godina na�e povijesti vi�e je re�eno nego �to je to u desetorostruko ve�oj Gold�tajnovoj knjizi, koja je zapravo sva posve�ena samo tom zadnjem periodu hrvatske povjesti. "

Nakon burnog aplauza, gosp. Trogrli� je otvorio raspravu. Nije bilo spornih pitanja, nego je to bila vi�e afirmativna ocjena svega �to je re�eno. Gospodin Hamo je gospodinu Trogli�u kao povjesni�aru postavio pitanje, �to misli o tvrdnjama nekih hrvatskih i bo�nja�kih politi�ara, da rat u Bosni nje bio gra�anski, nego �ista obrana od agresije. Rekao je da je bio Hrvatski branitelj, da nije sudjelovao u borbama u Bosni, ali da znade, da je rat u Bosni bio i gra�anski rat.

Gosp. Trogrli� je rekao da bi bilo bolje da autor knjige ne odgovori na to pitanje. Ipak, autor je rekao: "... da takvu tvrdnju �ire neki politikanti, �tite�i svoje zakulisne interese, a da je �injenica, da je rat u Bosni prvo bio obrambeni, da je utjecajima izvana do�lo prvo do sporenja, a uskoro u nekim krajevima i do krvavog sukoba izmedju Hrvata i muslimana, da bi sukobljvanjem snaga Fireta Abdi�a sa snagama Armije BiH u zapadnoj Bosni do�lo do najgore varijante gra�anskog rata. Ukratko, rat u RH je bio �isto obrambeni rat, dok je rat u BiH iz obranbenog prerastao u najgoru varijantu gra�anskog rata. "

Promocija je nastavljena potpisivanjem knjiga, nakon �ega su prisutni po grupama nastavili razgovarati. Autor ka�e da mu je "pri�ao gosp. Hamo, rekav�i kako mu je drago �to je gosp. Trogrli� spomenuo knjigu "Kamo ide� �ovje�e?", jer da ju je i on tada kupio. Toliko mu se svidjela i smatrao ju je toliko va�nom da je jo� kupovao i prijateljima podijelio dvadesetak tih knjiga."

To spoinjanje naslova "Kamo ide� �ovje�e?" na po�etku i kraju promocije ove knjige, potaknulo nas je ponovno na razmi�ljane o sudbinskom pitanju koje si mnogi ve� dugo postavljaju: "Kamo ide Hrvatska?"

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

Tekst: Mijo Lali�,
fotografije: Andrej Grgi�

Sutra na portalu:

Napad SABA-e - Saveza antifa�istikih boraca i antifa�ista
na knjigu "Uzroci i rasap Jugoslavije" autora Filipa �orluki�a
i odgovor Filipa �orluki�a na napad SABA-e

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.