Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

RAZGOVOR S AUTOROM FILMA RAZOTKRIVANJE TAJNE PIRAMIDA

Osmanagi�:
Svijetu ne odgovara istina o bosanskim piramidama

Zanimljiv popratni program netom završenog 4. Vukovar Film Festivala nazvan „Planet partner - Zemlja” publici je donio pet vrlo zanimljivih filmova, me�u kojima i „RAZOTKRIVANJE TAJNE PIRAMIDA“. Nakon projekcije predavanje je odr�ao i „otac bosanskih piramida“ Semir Osmanagi�.

Istodobno uva�avan, ali i osporavan zbog svoje teorije o postojanju doline piramida kod Visokog, Osmanagi� je u Vukovaru branio svoju tezu o postojanju piramida na svih šest svjetskih kontinenata, pa i u Europi, odnosno Bosni i Hercegovini.

Veliki dio javnosti osporava tezu ne samo da su u Bosni nekada postojale piramide nego uop�e na tlu Europe?

- Projekt na kojem radim u BiH - Bosanske doline piramida pokazao je da ni Europa nije bila imuna na koncept piramida. Istra�ivanja posljednjih 20 godina su pokazala da su piramide gra�ene i u anti�koj Gr�koj, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, pa i u Bosni. Posljednjih smo godina istra�ivali i energetske aspekte piramida koje nam pokazuju da su te strukture slu�ile za akumuliranje i poja�avanje odre�ene energije. Nedavno smo i utvrdili postojanje odre�enih energija koje se pove�avaju s kvadratom udaljenosti što u potpunosti odstupa od fizikalnih zakona.

Brojni su kriti�ari teorije o postojanju piramida kod Visokog skloni re�i kako je rije� o još jednoj „bosanskoj šegi“. Vrije�aju li Vas takve tvrdnje?

- Istra�ivanje bosanskih piramida vrlo je ozbiljan znanstveni projekt multidisciplinarne naravi. Trajat �e desetlje�ima i zauvijek promijeniti povijest ne samo regije i Europe nego i svijeta. Upravo zbog toga i postoji otpor dijela znanstvene javnosti koja ima jak utjecaj na medije, ali i na politi�ke strukture. O�ito se ne radi samo o bosanskoj i regionalnoj javnosti nego i svjetskoj, jer brojne kritike sti�u i iz Londona, Bostona, New Yorka. Jednostavno im ne odgovara da istina o bosanskim piramidama, ali i svjetskoj prošlosti iza�e na vidjelo, jer je puno lakše manipulirati ljudima ako manje znaju.

Osim u BiH, jeste li uspjeli dokazati postojanje piramida na svim lokacijama za koje tvrdite da su gra�ene?

- Narodi na šest kontinenata imali su jasan koncept piramida. U�e nas da su piramide izolirani, lokalni fenomeni i to je krivo. Postojala je komunikacija izme�u kontinenata u dalekoj prošlosti, postojala su saznanja koja su u mnogim aspektima ista našima, a piramide nisu postojale samo u Egiptu i Meksiku, kako nas pogrešno u�e. I ono što je najva�nije - �ivimo u posljednjem ciklusu jedne civilizacije. Prije ovoga ciklusa postojali su i drugi i za to imamo dokaze na svim stranama svijeta. Moramo promijeniti ud�benike, jer je svijet prošlosti u mnogim aspektima bio ispred nas, dok se ljudska civilizacija kre�e cikli�no, a ne linearno.

O ne�em sli�nom govori i film „Razotkrivanje tajne piramida“, navode�i nas na poruku koju su nam navodno ostavili daleki preci.

- Film je vrlo intrigantan, jer na jednom mjestu daje svu genijalnost graditelja koji su u piramide inkorporirali matemati�ka, geometrijska i astronomska znanja. Istodobno, pokušava se pribli�iti ideji da su u gradnji egipatskih piramida postojale mogu�nosti za predvi�anje kataklizme koje su periodi�ne i pojavljuju se na planetu izme�u osam i 12.000 godina. Upravo ulazimo u kraj toga razdoblja od 12.000 godina. 

Svijet prošlosti bio je svijet piramida
Dok mu zlobnici vrlo �esto ispred zvanja povjesni�ar, istra�iva� i arheolog vrlo �esto stavljaju prefiks “pseudo”, a njegove knjige i teorije proglašavaju bizarnima i neutemeljenima, Semir Osmanagi� ne �eli ih ni komentirati. Podsje�a kako se ve� 25 godina bavi istra�ivanjem piramida diljem svijeta, a vrhunac njegove karijere trebao bi biti potvrda postojanja takvih objekata kod Visokog. “Svijet prošlosti bio je svijet piramida. To je moj kontekst”, poru�io je Osmanagi�.

Izvor: Glas Slavonije, Mladen OBRENOVI�

 

Vezani �lanak:

Knjiga o svim piramidama svijeta

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.