Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Marijan Dragman, poznati alpinist, ostao je nepoznat kao slikar
Uz 100. obljetnicu ro�enja sjetimo ga se i kao umjetnika

U ju�erašnjem prilogu pod naslovom „Preko Velebita, Brahmovim smjerom, do Marijana Dragmana“ predstavljen je Marijan Dragman u pri�i o prvom usponu na Ani�ev kuk u Paklenici, a u današnjem prilogu, povodom 100. obljetnice njegovog ro�enja, predstavit �emo ga i kao umjetnika.


Na slici je Marijan Dragman, koji je bio u navezu s Brezove�kim


Marijan Dragman na vje�bi u Bijelim stijenama, Gorski Kotar, Hrvatska


Marijan Dragman

Dok se o Marijanu Dragmanu, planinaru-športašu, puno zna, pogledajmo o tome ju�erašnji prilog na portalu, a na�e se i dosta podataka na internetu, istovremeno o njegovom umjetni�kom radu, o njegovom slikarstvu, gotovo ništa nije poznato široj javnosti.

Današnji dan, 100. obljetnica njegovog ro�enja, upravo je idealan da se prisjetimo Marijana Dragmana, ali ne samo po njegovim planinarsko-sportskim uspjesima, nego i da ga predstavimo kao umjetnika.

Zamolio sam zato njegovu k�erku Ninu, Kseniju Dragman Petrinec, da ona to u�ini i da nam  dozvoli objaviti njegove radove na portalu i tako omogu�i �itateljima portala upoznati ga i kao umjetnika. 

Nina je na to rado pristala, poslala mi je fotografije slika koji je njezin otac naslikao u svom kratkom �ivotu i evo što nam je o njemu napisala:

Razmišljaju�i o Marijanu Dragmanu kao osobi prije II. svjetskog rata te za vrijeme rata, teško je zapo�eti pri�u o njemu samome. Sve ono kaj sadr�i jedan �ivot, a njegov je bio veoma kratak. Na po�etku, pogotovo kada se govori o njegovom umjetni�kom stvaranju, koje je malo poznato mnogima, osim u�oj obitelji. Sve ono kaj pripada njegovom sportskom �ivotu, pogotovo kao poznatom alpinisti, a po njemu se i zove jedna ulica na Jarunu u Zagrebu kao takvom, a i ispenjani smjer Ani�a Kuka u Paklenici, itd., ve� je poznato i nalazi se na internetu, u �asopisu Naše Planine. Fotografijom se bavio, tako da je na natje�aj poslao tri slike pod raznim šiframa, kako su propozicije i pravila nalagala, a dobio je 1., 2. i 3. nagradu.

Ponosna sam govoriti o njemu kao jednoj veoma simpati�no dinami�noj osobi, ali u ovom slu�aju rado bih se zadr�ala na slikarstvu Marijana Dragmana. Kao slikar bio je nepoznat, kaj je ostao do dana današnjeg, jer nitko nije imao energije da po�ne razmišljati o njegovom izvla�enju iz anonimnosti kao slikara.

Zašto?

Pa iz poznato emocionalno emotivnih situacija, situacija koje moju majku, brata i mene prate cijeli �ivot. Uvijek su bila pitanja od najranije naše �ivotne dobi, kroz cijelo naše školovanje i dalje, pa eto i do danas, tko je Marijan Dragman. Osim odgovora da mi je otac, kao i mom bratu Dariju, nije bilo mogu�e odgovoriti u jednoj re�enici..........!

Kako ne bih sada podlegla emocijama �eljela bih, a uz inicijativu dragog našeg Zvonimira Mitra, da napišem o Marijanu Dragmanu tekst, kao biografiju, no htjela sam izbje�i onaj konvencionalni sadr�aj koji me pratio u �ivotu. Htjela bih govoriti o njemu kao slikaru, a u namjeri da bi to bio i po�etak njegove stvarne vrijednosti postojanja kao slikara, hvala
Zvonimire!

O�ito u njegovom kratkom �ivotu koji je trajao svega nešto više od 34 godine napravio je puno. Njegov nutarnji poriv dao nam je da �ivimo okru�eni njegovim slikama od malena do danas, a koje su uvijek bile tu, da nas podsje�aju kaj bi netko trebao od nas napraviti za njega........pisati! Pisati o svome tati je veoma teško, jer isklju�uju�i emocije i gledati na njegovo stvaranje nepristrano, objektivno, veoma je teško, ali, s osmjehom na licu, pokušati �u!

U njegovom zatvorenom opusu ima 36 slika, ve�inom ulja na platnu raznih veli�ina, grafika, reprodukcija ili originala otisaka........, jer je neke slike, grafike radio u kamenu, pa tek tada otiskivao na papir, tako da postoje i par primjeraka takvih slika. Nadalje, tu su i crte�i, portreti, ve�inom obitelji, pa mrtve prirode i motiva iz planina. Slike u ulju su na zidovima u lijepim starim, a sa�uvanim okvirima, dok su grafike, kako spada, pod staklom u tanjem okviru............itd.

Dr. Bauer, kolekcionar iz Vukovara, a koji je �ivio do smrti u Zagrebu, veoma se pohvalno izrazio o slikama Marijana Dragmana, pa u komentaru naglasio kako neke od slika su i za današnje pojmove moderno slikane, asocijativno Paul Cezanne-u.

Sve je to na najboljem putu da se objelodane slike Marijana Dragmana, a u povodu njegove 100. godišnjice ro�enja.

Idu�e godine, kako nagovješ�uju situacije, trebala bi biti i njegova izlo�ba svih radova koje je napravio do svojeg stradanja.

Neke od slika poslala sam gospodinu Zvonimiru Mitru u namjeri da ih se objavi na portalu, kako je sam rekao, popra�ene mojim tekstom, kao po�etak svega kaj slijedi, a to je IZLO�BA, s kojom sticajem okolnosti kasnim, no valjda je tako trebalo biti da se poslo�e sve stvari i situacije, a kaj nije lako.

Slike su prilo�ene, u�ivajte!!!


Šestine,
ulje na platnu, 73x98 cm


moja majka, �ena Marijana Dragmana,
ulje na platnu, 73x98 cm


moja baka, majka Marijana Dragmana,
73x98 cm, ulje na platnu


moj djed (ro�en u Krakowu), otac Marijana Dragmana,
 53x66cm, ulje na platnu


moja majka i brat Darije,
ulje na platnu, 47x58 cm


portret moje majke,
ulje na platnu, 35x42 cm


crte� Marijana Dragmana,
po Düreru, 58x79 cm


Split,
ulje na platnu, 23x10,5 cm


Darije, sin Marijana Dragmana,
ulje na platnu, 23x34 cm


vaza sa cvije�em,
ulje na platnu, 33x47 cm


Sava,
ulje na platnu, 34x24 cm


portret, ujak Kellcher,
ulje na platnu, 46x62 cm


priroda,
ulje na platnu, 32x24 cm


priroda,
ulje na platnu, 32x24 cm


autoportret Marijana Dragmana,
ulje na platnu, 27x37 cm


Ozalj,
otisak sa kamena (kameno rez), 35x46 cm


Ozalj,
otisak sa kamena (kameno rez), 35x46 cm

S poštovanjem, Ksenija Dragman Petrinec, Zagreb, Croatia (nina.petri@email.t-com.hr)

*****

Posebno me veseli da je ovo naše dopisivanje o Nininom ocu Marijanu Dragmanu, do kojeg je došlo sasvim slu�ajno, zahvaljuju�i jednom pps-prilogu o Velebitu, pokrenulo niz interesantnih aktivnosti i doga�aja;

- iz toga su proizašla dva priloga na portalu, ju�erašnji i ovaj današnji
- Nina je krenula s pripremama za izlo�bu slika svoga pokojnog oca, o �emu je ustvari odavno razmišljala, ali tek sada se ozbiljnije prihvatila priprema za izlo�bu
- u �asopisu „Grafi�ar“ objavljen je Ninin tekst o Marijanu Dragmanu pod naslovom „Poznati sportaš, grafi�ar, ali i slikar“
- Ninu je nazvao Obrad Kosovac iz TV rubrike „Dogodilo se na današnji dan", došli snimatelji doma, urednica i ekipa oboru�ana svim sredstvima tehnike i odsnimili sve slike za emisiju o njenom ocu. To je emisija koja ide svakog dana o podne iza Dnevnika na 1. programu.
- u subotu poslije podnevnog Dnevnika u TV-kalendaru biti �e dokumentarac o Marijanu Dragmanu.


�lanak u �asopisu „Grafi�ar“

I na kraju Nina je napisala:

Hvala Ti na svemu kaj radiš u ovom momentu za mene, za moga oca, kojega smo moj brat i ja cijeli �ivot silno �eljeli, voljeli i maštali da je s nama, a da ne govorim o našoj majci, koja je ostala do kraja �ivota sama. Sudbina! Znaš, kada bi po�ela o detaljima, a koji su vezani za naše �ivote, mislim da ne bi bio brzo kraj, no kako se ipak moram ograni�iti na jednu razumnu mjeru, ostati ne pla�ljiva, ve� emocionalno bistra, tada �u Ti zahvaliti i u slu�aju, da �e biti izlo�ba slika Marijana Dragmana idu�e godine, silno �elim da budeš prisutan otvorenju izlo�be, kao i Tvoja draga supruga, kaj nam je velika �elja, mo�e?

Kada �eš kompletirati tekst molim da svugdje napišeš Marijan Dragman, jer je bio i moj brat Darije Dragman, koji je lijepo slikao tako�er, a bio je dipl. ing. arhitekture, da ne bi došlo do zabune. Darije je umro ve� sada prije puno godina. Majka isto tako.

Izbrojala sam 36, mo�da 38 slika, znati �u to u pravom momentu, jer se neke slike nalaze u vlasništvu familije. Na izlo�bi �e biti izlo�ene sve slike, a to je isto tako veliki, veliki posao, koji moram i �elim obaviti, s puno ljubavi!

Poslala sam Ti 17 slika, a jednu sam izbrisala, jer sam ju duplicirala. Kaj se slika ti�e to bi bilo sve za portal, uz tekst Tvoj i moj, s potpisom ispod slika kako je nazna�eno.

Od dokumenata imam dosta, pisma iz logora kaj je pisao našoj majci i još koješta, no dosta stvari kao skijaša, planinara, alpiniste, hrva�a.... se nalazi u Ogulinu na stalnom postavu izlo�be, a je li to domovinski rat progutao ili ne, to bi trebala vidjeti.
Va�no je još i to da je ro�en 24.4.1910., poginuo 1945. godine u Jasenovcu.

Zahvaljuju�i prilozimaKsenije Dragman Petrinec ( nina.petri@email.t-com.hr ),
za portal pripremio Zvonimir Mitar ( zmitar@gmx.net

PS:
I na kraju sam uspio na�i i jedan kratki HRT- film o raznim aktivnostima Marijana Dragmana, koji dodajem gornjem prilogu:

Marijan Dragman (alpinist)

Vezani �lanak:

Preko Velebita, Brahmovim smjerom, do Marijana Dragmana

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.