Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 2. dio:
Glavni grad, Lima

Iz hladne eurospke zime sletjeli smo u toplo ljeto 12-milijunske Lime, koja �ini tre�inu ukupnog stanovništva. Moja prtljaga je, nekim �udom, ipak iz Madrida poslana na pravi avion. Na iritantnom konvejeru pojavljuje se prva, pa ostali iz grupe �estitaju na sretnom doga�aju.

�eka nas lokalni vodi�, ljubazni tamnoputi �ovje�uljak od šezdesetak godina, s jakim orijentalnim crtama lica. Ne usu�ujem se pitati, ali sigurno ima japanske krvi, jer Japanaca (nakon Brazila), ima najviše baš u Perúu, oko 100 tisu�a. Uostalom, vodi� sli�i na Nippon Peruanca i bivšeg predsjednika Fujimorija, koji je zbog korupcije i zloupotrebe vlasti završio s presudom od 6 godina zatvora, unato� skrivanju u pradomovini, Japanu. Eh, Balkane moj! Do kada �e naše diktatore spašavati smrt, biologija i ostale olakotne okolnosti??

Vozimo se pored luke Callao, koja ima status i polo�aj sli�an Pireu/Ateni. Pravi je lu�ki grad od dizalica i vatrenih ulica. Po dolasku u hotel na lokalnoj televiziji gledam skoro u�ivo prijenos crne kronike s epilogom - ubijen policajac, drugi ranjen, u okršaju s lu�kom mafijom. Slike izbušenih auta, rupe dovoljno velike za slonovski kalibar. Brrr! Ne�e nam biti ništa, turisti su svugdje dobrodošli!

Doduše, do prije nekoliko godina, Lima je bila opasan i nesiguran grad, a ve�ernja šetnja mra�nijim ulicama opasna kao mahanje nov�anikom u favelama Rio de Janeira. Onda je policijska dr�ava uzela stvar u svoje ruke, pa je sad opasno tek s la�nim taksijima, koji te jeftino prevezu, istovare u nekoj slijepoj ulici i...

Ostavljamo jakne i ostalu zimsku odje�u u kojoj smo doputovali, obla�imo majice kratkih rukava i kre�emo iz hotela Nuevo Mundo Lima u obilazak obli�nje bogataške �etvrti grada - Miraflores. Sve je �isto, umiveno, samo su ulice pomalo prašnjave. U Limi nikad ne pada kiša, vodi� ka�e da je zadnja pala prije 7 godina. Vjerujem mu, jer svi na ulicama izgledaju pomalo dehidrirano. Kupujemo vodu, jeftina je, samo 1 sol (malo više od kune i pol). U hotelu su lopovi na vodu u minibaru istaknuli cijenu - 2,5 dolara! Ladrones!

Odlu�ujem oti�i sam do obale. Ka�u da od Mirafloresa nije daleko i zaista- 10 minuta vo�nje taksijem i ve� smo na obali.

Grad doslovce visi na rubu provalije od pedesetak metara, a obala je kao no�em usje�ena ispod litice od naslaga stvrdnutog pijeska i šljunka.

- Zar se ne bojite odrona?- pitam �uvare pla�e, a onda mi sine da nema kiša, niti opasnosti. Sasvim na rubu lijepo ure�eno šetalište s cvije�em u cvatu, nizovi hotela i restorana sa staklenim terasama i pogledom. Za ru�ak ne štedim- naru�ujem jumbo shrimps Miami style,ogromne škampe s ljutim umakom i coca-colu za 12 dolara. When in Rome... Zanimljivo, ali coca-cola je prvobitno sadr�avala koku, a onda prešla na ove še�erlema-recepte. Tako�er, i prvobitna boja bila je prirodna, zelena, kao liš�e koke. Baš kao današnje nacionalno pi�e Inca-Kola. Da, dobro ste pro�itali, nije Inka-Cola, kako bi bilo logi�no, ve� su marketinškim trikom C i K zamijenili mjesta. Naime, Inke nisu poznavali pismo, unato� superiornosti nad ostalim domoroda�kim - da ne ka�em, indijanskim - narodima ovih krajeva. Njihov su (iz)govor Kechua indijanci, koji i danas �ine ve�inu stanovništva, prvobitno �uli kao jako izra�eno K, pa su ga tako i pisali. Dakle, Inka, a ne Inca; Kusko (ili Qosko), a ne Cusco... Konkvistadori, pa ostali Španjolci i na kraju, globalizacija... Kona�ni osvaja� je CocaCola Inc., koja je jeftino kupila doma�u Inka-Kolu i sad je tr�i onima, koji se uporno opiru sme�em zasla�enom govnu, �iji sam i sam ovisnik.

Ali, zastranio sam, a baš sam krenuo pri�ati o Limi, ogromnom gradu na rubu Pacifika, gdje stavite prst u vodu i ve� ste spojeni s Japanom i Kinom.

Image and video hosting by TinyPic

Obala je od crnog, vulkanskog stijenja,a sasvim uz vodu su savršeni kamen�i�i, okrugli od nesmiljenih valova. Pravi raj za surfere! Gledam ih kako u desetinama, kao ogromni, crni galebovi, le�e na daskama za surfanje i �ekaju prave valove. Ostatak posjetilaca pla�e su roditelji s djecom, tinejd�eri i sredovje�ne �ene, koji se sun�aju. Hrabriji se povremeno pribli�e vodi da namo�e noge, samo-treba biti spretan i hitar! Krivo sam izra�unao brzinu povla�enja valova i ve� sljede�i trenutak zapljusnulo me do koljena i smo�ilo hla�e!

Nije baš toplo, ali nema veze. Svla�im se i hrabro bacam u valove. Jedan sam od rijetkih pliva�a i skoro mi je neugodno bez daske za surfanje, jer tu nitko ne pliva. Sušim se na vulkanskoj stijeni i promatram surfere. Eh, da imamo vremena...

Popodne odlazimo u razgledanje jednog od dva najpoznatija muzeja u Limi - Muzej zlata. Naravno, kao i sve što vrijedi, u privatnom je vlasništvu s više od 8.000 vrijednih zlatnih izlo�aka naroda Inka, Chavin, Mochica, Chimu i Nazca iz predkolumbovskog perioda. Oko muzeja je sve u cvatu.


Image and video hosting by TinyPic

U muzeju je i ogromna zbirka oru�ja iz cijelog svijeta, uklju�uju�i i fascinantnu kolekciju samurajskih ma�eva i �ega sve ne. Ipak, ne dijelimo o�aranost oru�jem sa osniva�em muzeja, pa nastavljamo razgledanje glavnog grada. Posje�ujemo predsjedni�ku pala�u, pred kojom stra�are u borbenom vozilu s mitraljezom na kupoli. Oklopno vozilo s vodenim topom je iza pala�e, za rezervu valjda. Samo da Bandi� i Sanader ne saznaju za ove modele!

Ljudi na ulicama Lime izgledaju pristupa�no i simpati�no. Neke pitam za povratak do hotela. Nemaju pojma, pitaju u kojem je to distriktu, jer Lima ih ima puno i previše za zapamtiti, �ak i doma�ima.

�ak niti taksist ne zna na�i put (kasnije sam doznao da je trebalo re�i San Ysidro), pa nas vozi naokolo. Nave�er idemo u šetnju do Glavnog trga (Plaza Mayor). Lima je i tu izuzetak, jer svi ostali gradovi Perúa imaju glavni trg istog, pregnantnog naziva - Plaza de Armas, Trg oru�ja.

Image and video hosting by TinyPic

Vozimo se minibusom do hotela, a na svakom raskri�ju vidim zanimljiva lica.
Image and video hosting by TinyPic

Još samo da �ista� po�isti za nama, pa u krpe.
Image and video hosting by TinyPic

Pred nama je put u Cusco, staru prijestolnicu Inka, u srcu Anda, na prosje�noj nadmorskoj visini od 3.850 metara. Treba se naspavati!

Izvor: wall.blog.hr, autor: Tihomir Horvat-Wall, wallblog@gmail.com
Za portal odabrao i dozvolom autora pripremio: Zvonimir Mitar

 

*****

Od istog autora objavljeno na portalu:

Putovanje na Ju�nu hemisferu

 

Sutra na portalu:

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 3. dio:
Lima, ex Ciudad de los Reyes
autor: Tihomir Horvat-Wall

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.