Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

20.01.2012.

 
 
 

Ve�ina klubova pozvala bira�e da glasaju "za" EU


Zoran Milanovi�

Premijer Zoran Milanovi� sa saborske je govornice poru�io kako je Europska unija dobra za Hrvatsku i mo�e joj donijeti samo dobro, te da Hrvatska i kada u�e u Uniju mo�e promijeniti mišljenje, iako to, naglasio je, ni jedna �lanica nije u�inila. Kada uzmemo sve zajedno, boljega od EU nema, to nije ni Amerika ni Japan, a to su zemlje s kojima se EU mo�e i mora mjeriti, istaknuo je Milanovi� u obra�anju na po�etku rasprave o Vladinoj Informaciji o tijeku i rezultatima pregovora o pristupanju Hrvatske u EU.

Situacija nije sjajna, ali EU je i dalje najure�enija, sociološki, ekološki, ekonomski i regulacijski najzahtjevnija zajednica koju je ljudski rod ikada i igdje osnovao. S najve�im standardima zaštite ljudskih prava, tolerancije razli�itosti, ulaganja, poticaja, harmonizacije i izbjegavanja nejednakosti, kazao je premijer.

Maloj naciji i narodu kakav je hrvatski, dodao je, preostaju samo dvije mogu�nosti - ostati samostalni na tradicionalan i konzervativan na�in ili se priklju�iti jednom savezu. Hrvatsku, dodao je, treba graditi kao stabilno, normalno i uravnote�eno društvo, dr�avu utemeljenu na dijalogu i razumijevanju. Hrvatska politika i javnost, kazao je Milanovi�, treba donijeti odluku i za nju preuzeti odgovornost, a ne, kako je rekao, raspaljivati one strasti koje trebaju pripadati prošlosti.

Današnja cjelodnevna saborska rasprava, napomenuo je, sazvana je na dobru inicijativu predsjednice HDZ-a Jadranke Kosor, kako bi u danima prije referenduma hrvatskoj javnosti uputili ono što politika smatra va�nim porukama.


Vesna Pusi�

Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi� rekla je pred zastupnicima u Hrvatskom saboru kako je stabilnost najva�niji argument ulaska Hrvatske u EU. �esto se kao glavni argument za ulazak u EU spominje novac fondova EU. Iako je to va�an argument, za Hrvatsku, koja za ljudski vijek traje dugo ali za politi�ku povijest kratko, najva�niji je argument stabilnost institucija i trajnost dr�ave, bez �ega nema ekonomskog oporavka, ljudskih prava, funkcioniranja institucija i povjerenja u institucije, kazala je Pusi�.

Pusi� je navela kako �emo u prvih šest mjeseci �lanstva u EU dobiti oko pola milijarde eura iz fondova i 180 milijuna eura koji su neovisni o projektima, a koji dolaze za prilagodbu funkcioniranja u novim uvjetima. Hrvatska u tom istom razdoblju, kao svoj doprinos u prora�un EU, upla�uje 275 milijuna eura. Za Pusi� je iznimno va�an argument za ulazak u EU i argument slobode. Pitanje mogu�nosti �ivota bez dr�avnih granica za Pusi� je neobi�no va�an argument.

Predstavnici klubova u Hrvatskom saboru pozvali su hrvatske gra�ane da u nedjelju iza�u na referendum, a ve�ina njih izravno ih je pozvala da odlu�e o ulasku u EU, i tako, kako su im poru�ili, Hrvatskoj i njezinom narodu izaberu bolju budu�nost.

Ministrica Pusi� izrazila je zadovoljstvo �injenicom da su se svi saborski klubovi pozitivno izrazili spram ulaska Hrvatske u EU, na što gleda i kao na simbol da �e Sabor o temama EU otvoreno i argumentirano raspravljati i u vremenu koje slijedi.

Ina�e, �lanovi Vije�a za Hrvatsku Ne u EU danas su u Hrvatski sabor donijeli letke sa zahtjevom da se referendum o ulasku Hrvatske u EU odgodi te da se otvori kvalitetna javna rasprava o toj temi.

   

Za pojedina�nu saborsku raspravu o vladinoj Informaciji o tijeku i rezultatima pregovora o pristupanju Hrvatske EU prijavilo se ukupno 48 zastupnika, a zbog toliko prijavljenih predsjedavaju�i Nenad Stazi� najavio je da �e se rasprava voditi bez popodnevne stanke.

Izvor: www.hrt.hr, T.V.

*****

Akademici: Ulazak u EU povijesni trenutak

Hrvatski akademici na izvanrednoj skupštini sa 93 glasa za, dva protiv i jednim suzdr�anim izjasnili su se o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju.

Ulazak Hrvatske u europsku uniju prekretnica je i povijesni trenutak kojim nipošto ne završava nacionalna povijest, nego je to nov iskorak i velika prilika za Hrvatsku. HAZU je tijekom prošlog desetlje�a znanstveno vrednovao i obradio aspekte ulaska naše zemlje u Europsku uniju te su zaklju�ili da su prednosti �lanstva mnogo ve�e od nedostataka, rekao je me�u ostalim predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusi�.

Predsjednik Ivo Josipovi� izjavio je nakon skupa kako vjeruje da je opredjeljenje hrvatskih gra�ana proeuropsko, te da i zadnje ankete pokazuju njihovu natpolovi�nu i uvjerljivu potporu.

Najva�nije je da svi budemo optimisti i ka�emo da �e odgovor na referendumu biti da, a neku drugu opciju ne bi trebalo niti razmatrati, rekao je Josipovi�.

Istaknuo je kako akademici smatraju da je ulazak u EU iznimno va�an. Hrvatska �e ulo�iti dio svoje suverenosti da bi dobila na dr�avnosti i bit �e jedna od onih zemalja koje upravljaju Europom, rekao je.

Izvor: www.hrt.hr

Vezani �lanak:

Zorislav Šojat: Zašto SADA treba biti PROTIV ulaska u EU

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.