Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

18.01.2012.

 
 
 

Zorislav �ojat:
Za�to SADA treba biti PROTIV ulaska u EU

Mailom smo od autora primili njegovu ina�icu �lanka koji �e biti objavljen u Zarezu od 18. 1. 2012. Kako novi Zarez (a koji �e biti posebice posve�en predstoje�oj Referendumskoj odluci) izlazi tek danas, pokoji dan prije Referenduma, ovaj se �lanak, zbog posebnih kairoloških okolnosti (tzv. pravodobnosti), u Hrvatskoj i izvan hrvatskih granica širilo mailovima, a portal nije mogao prilog objaviti prije nego ga objavi Zarez. Dakle, pogledajmo zašto autor tvrdi da SADA treba biti PROTIV ulaska u EU:

Zašto SADA treba biti PROTIV

Osim direktno od autora, prilog smo dobili mailom i s više drugih adresa, što je dokaz da je s interesom pra�en i da je zaista došao do mnogih zainteresiranih osoba.

Jedna od reakcija na taj prilog, poslana na adresu autora i svih osoba na adresaru autorovog maila, glasi:

Mak:
Ovo što je Zorko napisao je sigurno jedan (kona�no!) od najinteligentnijih anti-EU pamfleta (bravo!), ali ju �u ipak glasati sa DA !
Vidi: http://danas.net.hr/hrvatska/page/2012/01/12/0354006.html
Europa je, kakva-takva bila, ipak naša sudbina. Tu spadamo i gotovo.

Dati glas ZA ili PROTIV ulaska Hrvatske u EU bila je ovih dana i tema vrlo intenzivne mail korespondencije na svim nivoima. Naravno da su naglašeno desno orijentirani krugovi prakti�ki bez izuzetka PROTIV i ne štedi se truda to mailovima i na portalima obznaniti Urbi et Orbi, dok s druge strane Vlada Republike Hrvatske, kako bivša, tako i novoizabrana, bezrezervno podr�ava ulazak u EU, a i razne ankete pokazuju da je ve�ina u Hrvatskoj ZA ulazak u EU.

Da je vrlo teško i problemati�no sa sigurnoš�u se odlu�iti za ZA ili PROTIV, jasno je ako se pogledaju i zbroje svi argumenti za ZA i svi argumenti za PROTIV, a ima ih i za jednu i za drugu odluku.

U krugu mail prijatelja s kojima komuniciram to je ovih dana jedna od glavnih tema pa izdvajam nekoliko izjava:

Ivan:
Ne znam da li ste ovo ve� dobili? srda�an pozdrav i svako dobro I. S.
Primio od Ljerke:
Širite ovo dalje, šaljite svima koje poznajete, naša budu�nost je u pitanju!
(Slijedi isti tekst kao na linku kojeg je gore stavio Mak.)

Marijo:
Hm, hm...

Nina:
Dragi moji, uvijek se netko trudi da proslije�uje aktualne tekstove o ovome ili onome, pa sada i o EU, naravno! Ovaj tekst još nisam primila, no sli�an je nekim tekstovima koje sam ve� primila. Naravno, svi smo pomalo u nedoumici, skepti�ni, tako i ja, no isto tako kada sam primila ovaj tekst teško mi je i ne odgovoriti, iz samog razloga kaj se netko trudi da nas obavještava, makar smo ve� svi "zaritani" informacijama o EU!
No, jednostavno mislim da je EU kao košnica sa maticom koju hranimo, a ona �e uvijek u�ivati, papati i hraniti se tu�om mukom. Centar-matica-Buxelles i dr�ave uz nju �e biti dobro, jako dobro, no sve drugo �e �ivotariti, jadno �ivjeti, tako i mi. Jedino iznena�enje bi moglo biti, kao Poljska, koja dobivene kredite, novac pametno raspodjeljuje i relativno dobro �ivi. Ako �emo bez gramzljivosti sprovesti taj model, na primjer, tada imamo neke šanse. Da li je tako mogu�e i sa takvim društvom?, to moramo vidjeti, na�alost!
Jedina i veoma ozbiljna motivacija da glasam ZA EU je, da se odvojimo što br�e od Isto�nog bloka, jer u suprotnom eto nam ih opet na glavi. Jednostavno, zar nije?! Dragi pozdrav i hvala, Vaša Nina 

Puba:
Draga Nina - fala za mail. JAKO se sla�em - najpametniji odgovor uob�e !
Oni u Bruxellesu su nepismena bezobrazna banda. Jesu i kod toga ostajem. Kulturni centar Europe je oduvijek bio Becs - Be� - Wien, i MI HRVATI smo skoro 2000 godinah suizgra�ivali tu srednjeeuropsku kulturu - ali ne sa nekakvim Bruxellesom na �elu, nego sa Be�om koji je još uvijek kulturna kolijevka Europe - i tak bude i ostalo! Hrvati su tam bili savezna dr�ava, a to da nisu nikada imali (izgleda da nikgdar i ne budu imali !) politi�kih sposobnostih, tak su i politi�ki najlošiju ulogu - iako kulturno visoku - mogli špilati u toj k. u. k. dr�avi. I jedina mogu�nost da bi se odr�al mir na iztoku Europe je da se uzdu� Drine sagradi visoki i nepremostivi kinezki zid, a da se opet dr�ave bivše k.u.k. sa susjedima udru�e u po današnjim mogu�nostima valjanu organizaciju !!!!!!!  
Kao drasti�no i NU�NO POTREBNO RJEŠENJE (jer je Hrvatima ve� dugo no� pod vratom) jeste da se Hrvatska spasi ula�enjem u tu EU - bez obzira na to kako je to jedna u�asna (ne)organizacija, i nesposobna i pokvarena i t.d. - sla�em se.
A onda ostaje vremena da bi se Hrvatska - na temelju kroz povijest - staru i novu - dokazanu (NE-) sposobnost hrvatski politi�ara jednom zauvijek oslobodila i zauvijek udaljila od izto�nih .....
Da - za par dana Hrvatska mo�e biti spašena. Pitanje je, ali, ho�e li najednom imati takve politi�are, koji �e umjeti urediti Hrvatskoj mjesto u novoj organizaciji.
Me�utim : obzirom na izkustva posljednjih skoro 100 let - dr�im da je Hrvatskoj BOLJE u makar kakvoj Europi, nego u ruskoj antieuropskoj nekulturnoj i nemoralnoj koloniji.......

Nina:
Dragi Puba, dragi svi, za sada nemremo niš' jedino da razgovaramo, pa da barem individualno uspostavimo neki pribli�no istiniti odgovor na masu pitanja. Od izre�enoga hm,hm, nemamo ništa, ve� razgovorom barem olakšamo dušu, jer svu te�inu nametnutih nam insinuacija podnjeti je teško. No, valjda �e se i to iskristalizirati, a mi se odijeliti od prvih susjeda u Isto�nom bloku!

Zvonimir:
Mene nitko ne pita, a i da pita morao bih odgovoriti; „Svatko odlu�uje o svojoj sudbini, a ja ne �elim na to utjecati, jer �ivim u Švicarskoj.” Nego, evo, pitali su narod u Hrvatskoj - pogledajte video:
http://www.24sata.hr/fun-video/bbb-visokoobrazovani-dame-noci-i-sakupljaci-boca-zele-u-eu-249494

Filip:
Dragi svi (�ao mi je što nema više adresanata), odluka o ulasku u EU previše je va�na da bismo je donosili u stilu bosanskog stava u vrijeme turske okupacije: "Ve�i konja gdje ti aga ka�e!". Apsolutno se ne sla�em s vas troje. Mario barem izra�ava �u�enje.
Ovaj zaludjeli osiromašeni i prestrašeni narod �e najvjerojatnije nasjesti ovom politi�ki-kurvinskom "na brzake referendumu" i glasat �e za pridru�enje u psihološkom ozra�ju kao kad se siromašna �ena odlu�i za prostituciju da bi mogla pre�ivjeti - ne shva�aju�i da je i "partner" ostao bez novca. Ujedinjena Evropa umjesto tisu�ugodišnjih uzajamnih ratovanja jest ideal - ali kao socijalno-ekonomska, i kulturološka, a ne kao trgova�ka unija neoliberalnog kapitalizma, kakva je ona sada. Komunizam i nacizam su nesre�e, nešto kao prirodne nepogode, poslije kojih dolazi do biološkog oporavka, dok neoliberalni kapitalizam uzima dušu. U svakom slu�aju Hrvatska sada još nije spremna da u�e u tu arenu u kojoj gospodarski propadaju i stare �lanice. 

Nina Ti pišeš:
"Jedina i veoma ozbiljna motivacija da glasam ZA EU je, da se odvojimo od isto�nog bloka, jer u suprotnom eto nam opet na glavi. Jednostavno, zar nije?!"
Nina za Boga miloga, pa upravo nas EU trpa u nekakvi zapadni balkan "EU bez granica". 

A Ti dragi Puba:
"Me�utim: obzirom na izkustva posljednjih skoro 100 let - dr�im da je Hrvatskoj BOLJE u makar kakvoj Europi, nego u ruskoj antieuropskoj nekulturnoj i nemoralnoj koloniji......."
Kada bih ja mogao postavljati naše uvjete za pristupanje uniji, jedan od prvih bi bio da izbace Englesku iz unije. Ona je u minulih sto godina najve�i neprijatelj neovisnosti Hrvatske.
Sla�em se da mi kulturološki pripadamo srednjoevropskoj kulturi, s Be�om kao izvorištem, ali je li nama to Be� poklonio? Kad bismo imali zajedni�ku granicu uvijek bih glasao za uniju s današnjom  Austrijom, a sjeti se što nam je ta kulturna Austrija radila u prošlosti! Sjeti se Zrinskih i Frankopana, ne samo da su im odsjekli glave, nego su njihovu imovinu temeljito oplja�kali, a kako su veliki birokrati - sve su popisali. Tako je iz spiska vidljivo, da su pored ostalog kralju dali i ga�e Nikole Zrinskog (sigurno su bile "kulturnije" od kraljevih), Sjeti se Bachova apsolutizma!
Me�udr�avna udru�ivanja i savezi su svojevrsna trgovina u kojoj dominira poga�anje. Jesmo li mi E-Uniji postavljali ikakve uvjete, ili smo pokorno prihva�ali sve što su od nas tra�ili? Rusi sada pokušavaju organizirati svoju "EU", a mi smo im vrlo interesantni i sigurno bismo mogli dobiti mnogo više nego od sadašnje kurvinske EU. Zamisliva je i vremenski ograni�ena: npr. dvadesetogodišnja ekonomska  unija s Kinom - s jedinim ograni�enjem s naše strane, da se Kinezi ne mogu naseljavati i dobivati hrvatsko dr�avljanstvo.    

A Ti dragi Zvonimire:
"Mene nitko ne pita, a i da pita morao bih odgovoriti; „Svatko odlu�uje o svojoj sudbini, a ja ne �elim na to utjecati, jer �ivim u Švicarskoj.”
odlu�io biti neutralan: "ni v' rit -ni mimo". E, ne mere to bolan tako! Premda ostaješ �ivjeti u Švicarskoj, zar Ti je svejedno šta �e biti od Tvoje zavi�ajne domovine i ho�e li kurve Englezi pokupovati sve u i oko Osijeka, kao što su pokupovali vinograde Tokajca u Mad�arskoj? Uvjeren sam da imaš svoje mišljenje, kao i ja si uvjeren da u ovim uvjetima zaglupljenih i prestrašenih glasa�a ne mo�eš pomo�i. ali ne vidim razloga za što ga ne izre�i. 

Ako ništa drugo, obzirom na stanje u EU sada nije vrime za pridru�ivanje, a ovaj kratki rok "priprema " za referendum je krajnje nemoralan. Znam da �e prestrašeni i prevareni glasa�i ve�inom glasati ZA.
Ja sam PROTIV, iza�i �u na glasanje, i ako u izvještaju bude da je sam jedan glas bio protiv, to �e biti moj glas.

Puba:
Dragi Filipe, DEAR ALL - jako se sla�em sa tim svim. Ali: ako se DANAS (odn. sutra) ne budemo od Srbije! i  ostalog jugoistoka sakrili u - makar kakvu tu otu�nu i kriminalnu - Europu, istog dana �e nas ALI DEFINITIVNO zauvijek progutati VELIKA SERBIJA, incl. jugoistok !!!!!!!!! Bog znami

Duško:
Dragi plemi�i, evo jednog vrlo dobronamjernog savjeta: dr�ite se vaše plemenitaške tradicije, kulture, obrazovanja, knji�evnosti, etike, vjere, morala, ku�nog bon tona, društvene etikete, literature itd., a drš'te se podalje politike, jer u ovom posljednjem iskazujete jednu veliku dozu paranoje, društveno-politi�ke za�ahurenosti i ponešto neinformiranosti.

Marijo:
Draga Nina! Na �alost nama druge nema nego da u�emo u EU. Sada smo (još za sada) samostalni i na rubu smo bankrota. Mi nismo Švicarska sa svojim financijama, niti Norveška sa svojom naftom. Mi smo takvi kakvi jesmo. Kod nas je korupcija nacionalni sport i nisam baš optimisti�an u smislu našeg prosperiteta, ma u kojoj se asocijaciji nalazili. Uvijek se prisje�am razgovora sa mojim sada pokojnim kumom u Zagrebu, kada sam mu davnih devedesetih godina prigovorio na stravi�nim kra�ama koje se doga�ale u procesu privatizacije, a pod pokroviteljstvom njegove stranke (on je imao �lansku iskaznicu HDZ-a sa dvocifrenim brojem). Kako to nikako nije mogao negirati, rekao mi je da nas barem potkradaju naši, a ne Srbi. Svaki je komentar suvišan.

Puba:
Draga Nina, podpuno se sla�em u svemu. Od dva �alosna "izlaza" je ovaj manje tragi�an, jer je barem (nekakva) Europa i postoje barem teoretske mogu�nosti da bismo si i sami mogli nekaj pomo�i (kaj ali, kada uzmemo pogled unatrag i vidimo kako kroz 2000 godina nismo imali niti jednog iole sposobnog politi�ara! Ostaje samo teoretska utjeha !!!).
Dakle - bumo videli - rekli su slepci (je moj tatek uvijek rekel !). Bog znami - Puba

Nina:
Dragi moji, istina jest nakon svih rije�i, da smo kao nacija nesretnog mentaliteta, pa ako uzmemo u obzir i ovo kaj Puba veli o pogledu unatrag, sve je to istina i to je ONO kaj nas sve �ini nesretnima. Pa koliko nas je ovdje, komentira nas barem vidljivo za mene samo nekoliko, a ostali si misle svoje. Mislim da je to u neku ruku za sada najpametnije, jer nešto re�i teško je, jer zaista nitko i ne zna kaj bu nam budu�nost donijela.
Naravno, ne znam ni ja, no biti �e teško, a opet isti�em i mislim i re�i �u ZA u EU, da se odvojimo od Isto�nog bloka, jer u protivnom...............i sami znate!

Itd... itd... itd...

Prepiska nije potpuna i još uvijek traje, no i ovaj dio dovoljno pokazuje koliko nesigurnosti, bojazni i neizvjesnosti vlada me�u svima i da (mo�da) mnogi do zadnjeg trenutka nisu sigurni ho�e li glasati ZA ili PROTIV.

Za portal: Zvonimir Mitar

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.