Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Vladimir Petkovi�, trener BSC Young Boys-a,
u razgovoru za portal

 
 
 

Uo�i proljetnog dijela prvenstva �vicarske AXPO Super League razgovarali smo sa  Vladimirom Petkovi�em, trenerom bernskog prvoliga�a BSC Young Boysa. Funkciju trenera YB-a obavlja od nedavno, no rezultati su ve� zamije�eni. Kakve planove ima u Novoj 2009. godini odgovorio nam je u svojoj „radionici“ ispod stadiona, gdje je uz nogometnu plo�u smišljao taktiku za utakmicu. 

* Start sa Young Boysima uspio je iako su mnogi sumnjali da �ete nešto mo�i u�initi. Kako ste do�ivjeli prve mjesece kao trener?

Mislim da je bilo dosta skeptika zbog toga što dolazim iz druge realnosti, iz ni�e kategorije. Iako sam imao dobre rezultate proteklih godina, mnogi su se bojali da sam mo�da premlad ili neiskusan, ali ja nisam sumnjao u sebe i potvrdilo se da sam sa svojim stavom, sa svojom toplinom i sa svojom jasnom linijom vo�enja uspio mentalno oporaviti ekipu i da smo uspjeli nešto izgraditi u ova �etiri mjeseca. Zapo�eli smo jedan put koji je tek na po�etku, te ga sada imamo u planu dalje razvijati. Namjeravamo uvesti poboljšanja i sa nekim novim snagama, te ako bude mogu�e ve� ove godine, ako ne, onda sigurno idu�e, u�i u pohod za osvajanje prvenstva.

* U zadnje vrijeme je integracija aktualna tema. Vi kao trener susre�ete se sa igra�ima koji dolaze iz raznih sredina, te su razli�itih kultura i obi�aja. Je li i u Vašem poslu va�na integracija i kako sami izlazite na kraj s tim?

S tim nikada nisam imao problema jer dolazim iz sredine gdje su integrirani mnogi narodi i iako su svi sa istog podru�ja, religiozno i kulturno su razli�iti. Kasnije sam rano otišao od ku�e i dosta obilazio – bio malo u Sloveniji, te onda vrlo rano došao u Švicarsku. Za mene je to sve bilo normalno, nisam imao nekih poteško�a. Sada kao trener mi to isto donosi neke prednosti, jer sam navikao da se probijam kroz �ivot, da se prilago�avam ili da nastojim druge ljude prilagoditi mome razmišljanju. Integracija je jedno od najva�nijih pitanja, ne samo u sportu, nego i u �ivotu. S te strane sam imao i vrlo dobra i pozitivna iskustva kada sam radio 5-6 godina u Caritasu, gdje sam susretao ne samo nacionalno razli�ite ili religiozno razli�ite, ve� i financijski razli�ite ljude s razli�itim poteško�ama. Tu �ovjek mora biti fleksibilan i mora biti „�ovjek“ da bi pokušao rješiti te probleme.

* Što mislite koji je klju� integracije? Mo�da jezik?

Sigurno da je jezik potpora za brzu integraciju, ali prava integracija zna�i prilagodba onom mjestu ili dr�avi u kojoj se osoba nalazi. Ona mora prihvatiti i nastojati se prilagoditi tom vanjskom utjecaju bez gubljenja osobnog identiteta.

* Young Boysi su trenuta�no tre�i na ljestvici, pa recite kako dalje, koji su vaši ciljevi do kraja prvenstva?

Moji ciljevi su uvijek ambiciozni i kada sam došao ovdje nisam uop�e razmišljao samo o nekom opstanku, iako smo bili na toj poziciji. Uvijek gledam dan za danom i utakmicu za utakmicom, te uvijek nastojim izvu�i maksimum i iz sebe i iz drugog, odnosno iz svoje mom�adi. Tako �e biti i sada. Stvorili smo jednu solidnu bazu, te na ovim pripremama to samo moramo nadograditi i nastojati odr�ati taj pozitivni trend. Tako�er se moramo nadati da ove prve dvije mom�adi – Zuerich i Basel zaigraju malo lošije, kako bi i mi mogli ostvariti neke svoje ambicije, malo više od UEFA kupa. To zna�i da �emo, ako nam dozvole te ako iskoristimo priliku koja nam se uka�e, jurišati na šampionsku titulu.

* Jesu li to Vaše novogodišnje �elje?

Nisu specijalno. Moje novogodišnje �elje su uvijek da svi budu zdravi i da je moja obitelj na okupu. Ako s te strane nema problema onda sve drugo nisu više �elje ve� vjera u svoj rad, te onda dolaze i rezultati rada. S radom prije ili kasnije do�u rezultati!

* Ranije ste ve� spominjali da ste radili u Caritasu. Radite li tamo još uvijek aktivno i ima li taj posao neke sli�nosti sa trenerskim poslom?

Ne radim više jer ovdje imam toliko obaveza da radim 120 %! Imaju sigurno sli�nosti, jer u oba posla se radi s ljudima, s grupama ljudi, te se radi na njihovoj motivaciji. U oba slu�aja radi se na u�enju ljudi da nešto u�ine na odre�eni na�in ili da slijede odre�ene ideje, vaše ideje. Disciplina mora biti prisutna. Razlika je jedino financijsko stanje tih ljudi. No na kraju, kada �ovjek radi, kada daje sve od sebe, ako ne sutra, onda �e se prekosutra to sve sigurno vratiti.

* Kada ve� govorimo i o financijama, za Bo�i� se klub navodno obogatio sa 5 milijuna franaka prodajom ex-brani�a Zayattea. Da li sada ra�unate na neko novo poja�anje me�u igra�ima?

Ma 5 milijuna franaka piše samo u novinama! Treba vidjeti tko je koliko dobar. Sigurno kao klub nismo bogatiji nego što smo bili prije dva mjeseca, jer sve ima svoju cijenu. A ti novci ne do�u brutto niti u jedan klub. No uprava je sigurno spremna investirati. Sada tra�imo jedno ili dva poja�anja.

* Ho�ete li nam otkriti na kojim pozicijama?

Odozada u obrani i srednjeg veznog. 

* U subotu 07. velja�e 2009. godine je velika utakmica protiv Basela. Kakav ishod predvi�ate?

Ja uvijek idem na pobjedu. Ovo nam je velika šansa da se na tri boda pribli�imo Baselu i sigurno �emo dati sve od sebe da pobjedimo na doma�em terenu. To �e biti jedna inteligentna utakmica, ali odigrana sa srcem. No i ovakva teška, vrhunska utakmica, treba biti shva�ena kao igra. Jer na kraju, nogomet je jedna igra i tko se više igra ima ve�e mogu�nosti za pobjedu. 

* Jeste li ve� slo�ili pobjedni�ki tim ili se još niste odlu�ili za neke pozicije?

Mislim da su u proteklom dijelu priprema svi dali sve od sebe i da su zaslu�ili krenuti sa ovim zvani�nim prvim utakmicama i sigurno je da �e najboljih 11 iza�i na teren. Siguran sam da �e de�ki dati sve od sebe,  te da �emo provociraju�i sre�u, jer u takvim utakmicama treba imati i malo sre�e, u odlu�uju�im trenucima biti bolji od protivnika. Nadam se da �emo u svemu tome nadja�ati Basel.

* Ho�ete li nam mo�da otkriti i taktiku, s napomenom da Gross sigurno ne �ita naš portal? ... smijeh

Taktika je uvijek ista. Mi igramo ofenzivno, igramo agresivno, i nastojimo voditi igru. Kao što je bila i posljednja utakmica protiv Basela u Baselu kada smo igrali otvoreno i na pobjedu, tako �e biti i kod ku�e. Moram napomenuti da je vrlo va�na mentalna pripremljenost i vjera da se mo�e protiv bilo koje ekipe pobijediti. To �e biti odlu�uju�e.

* Vi ste jako dobro upoznati sa taktikom igranja Basela. Jesu li oni isto tako upoznati s Vašom taktikom i mo�ete li ih s ne�im iznenaditi?

Ovdje nema nekih velikih tajni jer u Švicarkom prvenstvu se igra �etiri puta protiv istog protivnika. Tako svi znaju sve o protivniku i o pojedina�nim igra�ima. Va�no je da se tijekom utakmice reagira na eventualne promjene i da se mentalnom stabilnoš�u i u teškim trenucima utakmice ide dalje prema jednom jedinom cilju – a to je pobjeda.

* Koji mladi igra�i YB-a, po Vašem mišljenju, imaju potencijal postati reprezentativci Švicarske (odnosno stranci, svojih nacionalnih sastava)?

Mi ve� imao neke igra�e koji su ve� reprezentativci. Neki od njih su to postali u posljednje vrijeme kao npr. Marco Wölfli i Alberto Regazzoni u švicarskoj reprezentaciji. Imamo mladih igra�a koji igraju za mladu reprezentaciju Švicarske. To su mladi Xavier Hochstrasser, Roman Bürki i François Affolter. Od stranih igra�a imamo primjerice tunezijskog reperezentativca Saifa Ghezala. Imamo i Seydou Doumbia, igra�a Gambije. To su sve reprezentativci zemalja iz kojih dolaze. Mislim da sa Xavierom Hochstrasserom i Romanom Bürkiem imamo dva mlada igra�a koji imaju perspektivu jednoga dana pokucati na vrata A reprezentacije.

* Young Boysi igraju na plasti�noj podlozi. Koje je Vaše mišljenje o takvoj podlozi i smeta li Vas to kao trenera?

U ovoj godini smo toliko puta trenirali i igrali na toj podlozi da smo se navikli na nju. Sigurno je odre�ena prednost na našoj strani kada se igra na takvom terenu, no i druge ekipe igraju najmanje �etiri do šest puta protiv nas ili Xamaxa na toj podlozi, tako da nije nepoznanica niti za druge ekipe. Igranje na takvoj podlozi iziskiva jedan drugi tip nogometa gdje se mora biti precizniji, tehni�ki školovaniji i gdje koncentracija mora biti na jednom visokom nivou. To sve vodi jednom modernijem nogometu. Treba vidjeti što �e se desiti u Ju�noj Africi gdje se zagovara da se Svjetsko nogometno prvenstvo tako�er odr�i na takvoj umjetnoj travi. Traju sukobi izmedu FIFE i UEFE, pa �emo vidjeti ishod. S jedne strane je Joseph Blatter koji gleda na to kao na financijsku profitabilnost, da se na umjetnoj travi mogu odr�avati i druge manifestacije kao koncerti i sl., dok jedan nogometaš kao što je Platini zagovara pravu travu i tradicionalni nogomet na kakav je on navikao i kakav je i sam igrao. Teško je za re�i što je bolje, no mi moramo biti spremni igrati na obje podloge. Mislim da su nove generacije umjetne trave sve sli�nije pravoj travi.

* A što biste Vi osobno izabrali kao dra�u Vam podlogu?

Kao igra� volio sam više prirodnu travu. Sada kao trener YB-a cijenim više mogu�nosti koje mi pru�a ovakva podloga. Svaki trening smo na glavnom terenu, to je jedna ogromna prednost. Ne moramo razmišljati što kada padne kiša ili snijeg. Sada kada je bilo -8° Celsijusa mi smo bez problema trenirali. To je u svakom slu�aju jedna velika prednost.

* Youg Boysi su u prošlosti imali par propusta kada su u pitanju mladi naraštaji. Primjer je Kuzmanovi� koji u YB nije prošao, ve� je otišao za Basel, a danas je veliki igra�. �ini se da se danas ipak nešto promijenilo. Jeste li i Vi u�estvovali u tome i što mislite o novom ustroju mladih, tj. povezivanju juniorskih klubova, BSC YB, Thuna, Biela?

Što se ti�e povezivanja, bilo je neminovno. Švicarska je mala zemlja i sva ta mjesta – od Berna do Thuna, Biela... nisu to veliki gradovi koji imaju bogatstvo naraštaja da mogu raspolagati s velikim talentima. Kada se udru�e energije, sredstva i igra�i, lakše je na�i tog jednog, dva ili tri igra�a koji mogu u�i u prvu ekipu. Tako�er je najjeftinije za svaki klub da ima igra�e sa svog podru�ja. Oni ne koštaju toliko i pridonose popularnosti kluba, te privla�e navija�e iz te regije. Što se ti�e propusta u prošlosti netko je zaklju�io da jedan od igra�a nije dovoljno dobar za tu mom�ad, ali opet, Kuzmanovi� je dobio mogu�nost da ide u jednu ja�u mom�ad, jer je u to vrijeme Basel bio daleko ispred Young Boysa. Nadam se da �e takav slu�aj sada biti i sa Young Boysima, tj. da �e mnogi mladi nogometaši iz cijele Švicarske izabrati nas kao mom�ad presti�a gdje mogu napraviti karijeru. Ve� nekoliko mjeseci radimo na tome. Od 01.01. ove godine imamo i šefa skauta, te još neke ljude koji trebaju razviti tu mre�u, ne samo po cijeloj Švicarskoj, ve� i u svijetu gdje se pronalaze talentirani mladi igra�i ili gotovi igra�i za prvu ekipu. Za razliku od nas FC Basel to radi ve� osam-devet godina, mi malo kaskamo za njima na tom planu, ali se nadam da �emo ubrzanim koracima to nadoknaditi.

* Koje je Vaše mišljenje o odlukama mladih talenata na temu igranja u švicarkoj ili hrvatskoj reprezentaciji? Što u današnje vrijeme ima ve�e zna�enje – financije ili domoljublje?

Mislim da je dosta veliki financijski utjecaj jer igra�i gledaju gdje �e zaraditi više. No isto tako sigurno nije isto igrati za jednu švicarsku reprezentaciju ili za jednu hrvatsku reprezentaciju. U hrvatskoj reprezentaciji vrijednost igra�a ska�e sa rezultatima reprezentacije i sa popularnoš�u nacionalne selekcije. To igra�u daje mogu�nost da bira u kojem �e klubu nastaviti karijeru i pod kojim financijskim uvjetima. Domoljublje je kod tih mladi�a mo�da u drugom planu, više dolazi od njihovih roditelja i iz sredine kojom su okru�eni, nego od samih mladi�a koji su ovdje i odrasli i išli u škole. 

* Kada biste usporedili švicarski klubski nogomet sa hrvatskim do kojih zapa�anja dolazite? Pratite li uop�e situaciju?

Pratim! Primje�ujem da je veliki odljev igra�a, te da sada igraju ili skroz mladi igra�i ili oni koji završavaju svoje karijere. Takva je situacija i u Dinamu i u Hajduku. U Švicarskoj je sve druga�ije organizirano, puno sigurnije. Prisutno je jedno zdravo stanje nogometa. Va�no je i ponašanje prema sudcima i prema publici. Hrvatska je po�ela raditi nešto i na tom polju, ali primje�ujem da ostale dr�ave bivše Jugoslavije puno manje. Ovdje klubovi uvijek moraju biti financijski zdravi i moraju uvijek prezentirati financijsku mo� ili nemo�, tj. pravo stanje stvari. U Hrvatskoj to još uvijek nije tako jasno. Zadnji primjer je Hajduk - promjena preko no�i.

* Što mislite o miješanju politike u nogomet?

To treba biti odvojeno! Politi�ari su dobrodošli da, kao i svi drugi ljudi, budu navija�i odre�enog kluba. No miješanje ne! Politika ne bi trebala imati dodirnih to�aka sa sportom! Jedina dodirna to�ka bi trebala biti da politi�ki i sportski pokuša svoju dr�avu popeti na jedan odre�eni nivo, ali nikako druga�ije. Uplitanjem politike se škodi sportu.

* Vas ve�e dvogodišnji ugovor sa Young Boysima. Kakvi su Vam ciljevi i ho�ete li preseliti iz Ticina za Bern ili ostajete dolje?

Imam još godinu i pol ugovora, i još jednu godinu opciju. Tu godinu i pol sam sigurno ovdje, vezan sam �vrstim ugovorom, te �u u tom razdoblju pokušati u�initi sve da postanemo švicarski prvaci. S druge strane ja sam ve� ovdje, ve� �ivim u Zollikofenu, tako da više vremena provodim ovdje nego u Ticinu. Ja malo gostujem u Ticinu, a k�erka i �ena malo u Bernu. Najmanje tri-�etiri dana tjedno smo zajedno, dok je druga k�er ve� u Zuerichu. Napravili smo jedan trokut unutar kojeg dobro funkcioniramo. Zabavno nam je, dapa�e, promjeniti strane svijeta nije tako loše.

* Molimo Vas još kratko o Vladimiru Petkovi�u...

Ro�en sam u Sarajevu, sa 14 godina sam ušao u juniore u Sarajevu i potpisao prvi profesionalni ugovor. Kao profesionalac igrao sam u Sarajevu 5 godina, do 1987. godine. Nakon toga se otvorila ona poznata mogu�nost ukidanja dobnih granica za igra�e, a meni je tada upravo istekao ugovor, te sam došao u Švicarsku. Ve� 21 godinu sam u Švicarskoj. Nije bilo uvijek lako, morao sam se boriti. No ponosan sam da mi nitko nije ništa morao pokloniti, sve sam sam izborio. Prije 14-15 godina sam po�eo polako graditi nogometnu karijeru kao trener kada sam napravio prve trenerske škole. Sada imam sve, i one najviše diplome. Prije 10 godina sam se aktivno po�eo baviti trenerskim poslom. Imao sam razo�aranja na tom putu, ali uvijek je bio nagra�en rad koji sam pru�ao tamo gdje sam radio. Dobiti poziv od Young Boysa nije za svakoga i samo tako. Bilo je to iznenadno i to sam prihvatio, i od prvoga dana uvidio sam da ovi ljudi znaju tko sam, da me cijene i da mi daju sve mogu�nosti da napravim novu karijeru. Ovo je za mene tako�er odsko�na daska u daljnjoj karijeri. Bio sam 17 godina profesionalni igra�, sada sam se opet dao u potpunosti nogometu. Jedan period sam sta�irao kao trener i radio, a sada sam ponovo profesionalac kao trener i sigurno �u nastojati da ovdje pru�im maksimum, a tako i da radim nadalje.

* Imate li za kraj neku poruku za navija�e Young Boysa, mo�da poziv na utakmicu?

Sigurno! Prošle godine smo imali odli�an prosjek, skoro 20 000 navija�a po utakmici, a moja je �elja da se taj broj još pove�a, da budu još srda�niji i da nas još više bodre. Moramo znati da su jaki oni navija�i koji su uz svoju ekipu i u porazima i teškim situacijama. Tako je do sada bilo sa navija�ima YB-a, te se nadam da �e tako i ostati.

Treneru Vladimiru Petkovi�u �elimo još puno sre�e! Tako�er i njegovim igra�ima, koje, kako smo otkrili, zna zasladiti legendarnim kraševim bronhijima. Jedan smo i mi dobili na odlasku! Sretno!

Razgovor vodila: Ivana Jankovi�
Fotografija: Miro Grabovac

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.