Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 

 


LUCIEN F. TRUEB*

Lavoslav Ru�i�ka
(1887 - 1976)

�ivot izmedu organske kemije, alpskog cvije�a i nizozemskog stikarstva

U povodu 100-og rodendana Lavoslava Ru�i�ke

Godine 1887. 13.09. Stjepanu Ru�i�ki i njegovoj supruzi Amaliji u slavonskom gradu Vukovaru rodio se sin, kojeg su krstili imenom Lavoslav. Dr�ali bi to vjerojatno bujnom ma�tom, da je netko kazao da �e Lavoslav Ru�i�ka jednoga dana na ETH-u (sveu�ili�te) u Z�richu osnovati svjetski poznatu �kolu za organsku kemiju, osvojiti Nobelovu nagradu, �vicarskoj kemijskoj industriji dati va�ne impulse i svojoj novoj domovini pokloniti vrijednu zbirku nizozemskog slikarstva.

�ivotno osiguranje za financiranje studija

Otac Lavoslava Ru�i�ke imao je samo dvije godine �kole i izu�io je za ba�vara. Ipak je uspio postati uspje�an trgovac drvima. Njegova dva sina su trebala dobiti najbolje mogu�e �kolovanie; napravio je �ivotno osiguranje kako bi im jednoga dana mogao omogu�iti fakultetsko �kolovanje. Bila je to va�na odluka, jer je otac umro kada je Leopold imao samo �etiri godine, a prije toga je �pekulcijama drvom izgubio imovinu. Majka se sa svojom djecom vratila u rodni Osijek gdje je �ivjela sa dvije neudate tete. Ru�i�ka je bio dobar, ali ne odli�an u�enik; prirodne znanosti zanimali su ga znatno vi�e nego literatura i filozofija. Prvo je trebao postati �upnik, ali se kona�no ipak odlu�io za kemiju.

Nakon mature upisao se na visoku tehni�ku �kolu u Karlsruhe. Novac o�eva �ivotnog osiguranja bio je dovoljan za tro�kove studija i spartanski �ivot. Iznajmio je sobu kod jednog �eljezni�ara, �ija je k�i postala njegova prva supruga.

Ve� kao student Ru�i�ka je kombinirao visoki talent s nevjerojatnom marljivo��u; njegova snaga za rad bila je fenomenalna. Pod vodstvom Hermanna Staudingera, utemljitelja makromolekularne kemije, po�eo je ve� u �etvrtom semestru istovremeno s diplomskim radom i doktoratom; oboje je zavr�io krajem 1910. Staudinger je 1912. pozvan na ETH i Ru�i�ku je uzeo kao svog asistenta; kada je ovaj 1916. htio zapo�eti kao privatni docent, izgubio je asistentsko mjesto. Odobren mu je samo jedan mali laboratorij gdje nije smio imati vi�e od tri stalka.

Od �eneve preko Utrechta nazad za Z�rich

Ni kao privatni docent ni kao titularni profesor (�to je postao 1923.) Ru�i�ka nije dobivao pla�u od ETH. Bio je primoran tra�iti financijsku pomo� od kemijske industrije. Me�u ostalim ga je pomagalo drustvo za kemijsku industriju u Baselu (kasnije CIBA) i Chuit de Naef (kasnije Firmenich) u �enevi. Ovdje je 1925. preuzeo mjesto voditelja znanstvenih istra�ivanja. Godinu dana kasnije dobio je poziv na Univerzitet Utrecht. U Nizozemskoj se u njemu probudila ljubav prema cvije�u i nizozemskom slikarstvu. No 1929. se ostvario njegov stari san: postao je ordinarij za kemiju na ETH-u.

Tada je kemijska profesura na ETH-u vrijedila kao odsko�na daska za mlade njema�ke docente, koji su bili u is�ekivanju radnog mjesta u domovini. Nijedan od profesora nije ostajao dugo i izgradnja infrastrtikture Laboratorija bila je zapostavljena. Taj zadatak preuzeo je Ru�i�ka i za tri desetlje�a njegova djelovanja Institut je rastao i blistao. Pri odabiranju svojih suradnika imao je sretnu ruku: mnogi zna�ajni kemi�ari proizi�li su iz njegova instituta.

Prosje�nost Ru�i�ka nije tolerirao: Ljude koji su u njegovim o�ima bili glupani, nije podna�ao i pona�ao se prema njima poni�avaju�e. Bio je �ef i glava instituta. Njegov autoritet bio je neophodan, bio je strah i trepet, mnogi su ga �ak mrzili. Ipak dobre argumente je respektirao i podvrgnuo im se. Nekada je znao vrlo impulzivno djelovati, prije nego �to se informirao i razmislio o mogu�im posljedicama.

Vi�elan�ani prsteni, terpeni i hormoni

Srednje tridesete godine bile su Ru�i�kino najkreativnije razdoblje. Nobelovu nagradu dobio je 1939. godine za svoje radove o "polymethyleni i visoki terpeni". To su dva najva�nija podru�ja na kojima je djelovao. Prvi niegov uspjeh (triumph) bilo je obja�njenje o konstituciji prirodnih mirisa mosusa, rnuscona i zibetona, koji su tada bili vrlo skupi. Ru�i�ka je dokazao da je rije� o vi�elan�anim prstenima sa 15 ili 17 atoma ugljika. S tim je otkrio egzistenciju takvih prstenastih spojeva. Poslije toga je sintetizirao cijeli niz takvih prstenovih spojeva s 9 do 34 �lanka.

Terpenima je Ru�i�ki bio fasciniran cijeli �ivot. Tu je rije� o spojevima koji se nalaze svuda u prirodi i koji su va�ni sastav eteri�nih ulja. Ru�i�ka je spoznao da se uglji�na struktura terpena izvodi iz jednostavne ugljikovodi�ne strukture isoprena. Monoterpeni dobivaju dvije isopren-jedinice; tome pripadaju mentol, pinen i campher. Sesquiterpeni su izgra�eni iz tri isopren ostataka, diterpeni (na priemjer kiselina abietina iz koliphoniuma) iz �etiri, triterpene kao lanosterin (koja se nalazi ti �istoj masti) iz �est isopren ostataka. Tetraterpenu pripadaju �est postoje�ih biljnih boja (takozvane ca-otinoide) na primjer carotini iz mrkve.

Iz triterpen-squalen koji se nalazi u ulja morskog psa nastaju u vivo preko lanosterin sterine i sterolde, kojima pripadajti liormoni nadbubre�ne �lijezde (kao na primjer cortison), i seksualni hormoni, kao i brojne biolo�ki vrlo va�ne tvari. Jedna od njcgovih najuspjelijih djela je parcijalna sinteza spolnih hormona androsteron i testosteron kroz razgradnju prirodnih �iroko razgrani�enih kolesterin derivata. Te su sinteze bile jako va�ne za razvitak �vicarske kemijske industrije.

Skroman "robovlasnik"

Ru�i�ka je svojim studentima naglasio da se akademska sloboda sastoji u tome da se puno vi�e smije raditi nego �to je propisano. Od svojih suradnika, a pogotovo od samoga sebe, tra�io je zalaganje koje je daleko iznad prosjeka. Njegova predavanja po�imala su uvijek u 8.15, a u 9.00 sati �elio je na svom stolu popis suradnika koji do tada jo� nisu do�li na posao. Dva puta dnevno obilazio je institut, podijelio svojim doktorantima i suradnicima rezultate analiza i raspravljao o tome.

Pored zarade na svojim patentima, �ivio je vrlo �tedljivo i skromno. Tako bi ostatke svoga sapuna slijepio, u laboratoriju je �uvao upotrebljene �ibice da bi plmenom sa jednog bunzenovog plamenika prenio na drugi. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u Americi su se skupile zarade od patentiranih licenci od oko tri i pol milijuna franaka. Oko dvije godine Ru�i�ka je skupljao slike i u tome postao stru�njak za nizozemske slikare. Slike je poklonio "Kunsthatus Z�rich". U glazbi cijenio je naro�ito J.S. Bacha, slu�aju�i ga mogao je razmi�ljati o triterpenima. On se udaljio od takozvanog intelektualizma i nije razumio za�to se u knjigama ruje po bolesnim du�ama. K tome je mislio da je njegov vlastiti unutra�nji �ivot rnnogo zanimljiviji nego sve �to se mo�e pro�itati.

S godinama Ru�i�ki je dosadio rutinski posao, koncentrira se samo na op�enite aspekte kemije. U laboratorijima koje je prepustio svojim suradnicima, rijetko je bio vi�en. Htio je sprije�iti da ga netko od po�etnika zapita o prakti�nom izvo�enju novih reakcija kojima vi�e nije vladao. U svim drugim pitanjima njegovi prija�nji uspjesi davali su mu upori�te.

Cvije�e je Ru�i�ka obo�avao. U svom vrtu imao je vi�e od 2000 vrsta biljaka.

Materijalist - Redukcionist

U mladim godinama Ru�i�ka je sa odu�evljenjem �itao Haeckelovu "Svjetsku zagonetku": ta knjiga je imala veliki utjecaj na njegov stav kao ateista i materijalista.

U svojim kasnijiin godinama bavio se intenzivno biokemijom; zahvaljuju�i njegovoj inicijatvi na ETH-u Z�rich otvorena je katedra za tu disciplinu. S velikom o�arano��u Ru�i�ka je �itao sve o prebiotskom �udu (ph�nomen). Naro�ito je cijenio radove ruskog biokemi�ara Aleksandra Oparina, kojega je osobno poznavao. Bio je odu�evljen kada su 1953. Watson i Crick publicirali model DNA-strukture i -replikacije: to je za njega bio veliki trijumf znanosti.

Poslije rata Ru�i�ka otkriva svoju slavensku du�u: zauizima se za ponovnu izgradnju Jugoslavije, gdje ga se i danas slavi kao nekog sveca. Vi�e puta ga je primio mar�al Tito i smatrao se njegovim prijateljem. Njegova poljska i ruska uljudnost bila je panslavenski obojena. Lijeve ideologe uvijek je ismijavao; politi�ke knjige nije nikada �itao, znao je re�i: "moj komunizam pravim ja sam". Njegovi prijatelji to pripisuju njegovoj sljepo�i za boje, da Ru�i�ka (kao istovremeni �lan sovjetske i papinske akademije) kardinalcrvenu boju nije mogao razlikovati od crvene boje soci- alisti�kih zastava! Bio je �lan mnogih isto�nopacifisti�kih organizacija i prisustvovao na sktupoviina protiv atomskog oru�ja. Poslije ugu�enja ma�arskog ustanka 1956. njegov interes za politiku naglo je opao.

Zidna plo�a puna formula

Za studente koji su u kasnim �etrdesetim i pedesetim godinama na odjelima IV, V i X ETH-A prisustvovali predavanju organske kemije II, bio je Ru�i�ka jedan "Grand Old Man par excellence". On je postigao sve �emu mnogi studenti nisu niti sanjati smjeli: bio je bogat, slavan, mogao si je dopustiti kojekakve �udnovate postupke i imao je fenomenalno samopouzdanje. Za sve nas bio je "der Rutsch" kojega se respektiralo i pred kojim se je strepilo, pogotovo zbog njegovih strogih ispita. Njegova predavanja sastojala su se u tome, da plo�u za plo�om napuni sa kemijskim reakcijskim formulama, �to se pratilo napetom pa�njom i p�elinjom marljivo��u kopiralo.

Ru�i�ka je bio mi�ljenja da u�enje i prmjenjivanje formula jednog velikog spektra kemijskih reakcija neophodno pripada u znanstvenu "opremu" jednog organskog kemi�ara. Kvantna kemija nije ga brinula, iako je bio svjestan koliko su fizikalni aspekti va�ni u organskoj kemiji. Iz generacije u generaciju kru�io je njegov "Bonmot": "od fizike trebamo samo stative".

Tako�er je, navodno, jednom rekao: "fizi�ar ne razumije ni�ta od kemije, kemi�ar ne razumije ni�ta od fizike. Onda si mo�ete zamisliti koliko uop�e razumije jedan fiziko-kemi�ar".

Ipak jer Ru�i�ka potpomagao molekularnu spektroskopiju, sve moderne metode fizikalno-organske kemije i strukturu rendgenske analize pri �emu je briljantnim zainteresiranim mladiin osobama dao priliku da se iska�u. Tako nije slu�ajno da je pet Ordinariusa za fizikalnu kemiju na �vicarskim visokim �kolama iza�lo iz njegovog instituta. Kada je kod �kolskog odbora zatra�io kupnju infracrvenog spektografa jedan je �lan primijetio:"Koliko vas poznajem Ru�i�ka, vi ste ve� taj ure�aj naru�ili", "Varate se gosp. kolega, on u mom laboratoriju radi ve� pola godine".

Klasi�ne "Rutsch" anegdote

Ru�i�ka je bio majstor u pronala�enju novca za njegov institut. Kad je trebao jednu rnodernu novogradnju a savezna vlada za to nije imala novca, "organizirao" je od kemijske industrije subvenciju od dva milijuna franaka. Nakon nekog vremena iskrsnuo je u Baselu i jadikovao zbog poskupljenja. �est mjeseci kasnije iskrsava opet: gra�evinski radovi su poskupjeli kao nikad, za prija�nju cijenu dobit �e samo grubu gradnju - bez jednog dodatnog milijuna ne ide vi�e ni�ta. lpak jedan od Ciba-direktora pogledao je Ru�i�ku i upitao ga koliko puta �e jo� do�i sa svojim molbama. Ru�i�ka, otvoren i prodoran kao uvjek, odgovori: "Kad ve� pitate: jo� tri puta". Odobrilo mu se na kraju �etiri milijuna i nije se vi�e u vezi toga pojavljivao. S povjerenim novcem postupao je vrlo �tedljivo, iako se njegovo knjigovodstvo sastojalo od papiri�a koje je nosio u d�epu svoje jakne, i davao prili�no kaoti�ni dojam.

Ru�i�ka je mrzio naci-re�im, i prezirao na�in na koji su se ve�ina njema�kih docenata suglasilo sa re�mom. Kada se u Rimu 1939. odr�avao internacionalni kongres kemije, jedan kemi�ar iz na�e susjedne sjeverne zemlje odr�avao je referat o slobodnim masnim kiselinama, zapitao je Ru�i�ka sarkasti�no: "Ima li u Njema�koj uop�e jo� slobodnih masnih kiselina?"

Jedan Ruzickin suradnik se zaljubi u glumicu. Stvar se zavrsi nesretno i doticnik se morao lijeciti na psihijatriji. Potrazi sefa da mu priopci da ce jedno vrijeme samo izjutra dolaziti u Laboratorij, jer popodno mora na psihoanalizu. Ruzicka ga pogleda kroz naocale i rece: Tako! I Vi imate dusu!

U starosti od osamdesetdevet godina Ru�i�ka je morao operirati prostatu. Operacija je uspjela ali je slabo podnio narkozu. Otpremljen je na rehabilitaciju u kliniku "Mammern am Bodensee". Neprestano je govorio o svojoj mladosti i to na hrvatskom jeziku, tako da ga osoblje klinike nije razumjelo. Nekoliko dana prije njegove smrti oprostio se od svog nasljednika Preloga rije�ima: "Ja sarn vrlo umoran. Pustite me da sa svojom pro�lo��u idem u krevet."

Pogovor

O nastanku gornjeg �lanka bi se moglo opet napisati jedan cijeli �lanak, ali ja bih ove dogo�aje htio ukratko sa�eti. Za studente kemije na ETH Z�rich (kojima sam i ja pripadao) bili su organska kemija za napredne kao i biokemija va�ni obligatorni predmeti. Predavanja u tim kolegijima je tada dr�ao Leopold Ru�i�ka koji je stajao kratko pred umirovljenjem. Moji kolege i ja smo nalazili da su ova predavanja prili�no dosadna i staromodna, ali mi smo bili razma�ena djeca. Naime, ve� dvije godine prije toga smo s velikim odu�evljenjem slu�ali osnovna predavanjima koja je dr�ao Vladimir Prelog, kasniji nasljednik Ru�i�ka. Prelog je predavao modernu kvantnu kemiju na �udesno �ivi i zorni na�in. Skoro svaki od nas je sanjao kako �e kod njega jednom promovirati, �to su mnogi i u�inili - samo sam ja pripadao iznimkama.

Kao znanstveni novinar sam mnogo godina kasnije opet sreo Preloga na jednom skupu nosilaca Nobelove nagrade u Lindau. On je tamo na svoj uobi�ajeni briljantni na�in dr�ao predavanje pod naslovom "Pogled unatrag na 118 semestara studija kemije". Prelog se je naime smatrao do�ivotnim u�enikom i k tome je pribrajao jo� i semestre u kojime je bio profesor. Nakon umirovljenja djelovao je i dalje kao profesor, upisao se je kao stru�ni slu�a� na ETH i sa vidnim zadovoljstvom je dalje "studirao". Tek 146. semestar nije vi�e zavr�io. Ja sam njegovo predavanje iz Lindaua objavio na temelju mojih pribilje�aka, i to je Preloga dovelo na pomisao, da bih ja trebao tako�er pisati i �lanak za 100. ro�endan Ru�i�ke, koji je padao u rujnu 1987.

Rado sam pristao, ne sanjaju�i u �to sam se time upustio. Prvi dogovor sa Prelogom je pro�ao jo� vrlo bezazleno: on mi je dao hrpu znanstvenih i �ivotopisnih �lanaka o Ru�i�ki, mi smo razgovarali o konceptu �lanka, izmijenjivali smo sje�anja i anegdote o biv�em "diktatoru" Organsko-kemijskog instituta. Tjedan dana kasnije bio je po mom mi�ljenju �lanak gotov, ali sam tada morao zaklju�iti, da je to bio tek prvi za�etak.

Od tada sam provodio tjedan za tjednom uvijek po jedno �itavo popodne u Prelogovom uredu. Pri tome je svaka rije� mojeg sastavka bila, doslovce re�eno, stavljena na preciznu vagu, svaka re�enica je bivala ispitivana u svim mogu�im variantama, svaka znanstvena izjava je bila pode�avana na �to je mogu�e vi�i stupanj preciznosti. A usporedno s tim dolazile su Prelogu uvijek iznova u sje�anje nove zgode i �ale, kojih je znao stotine. On sam jedva da je ne�to izmijenio u mom rukopisu. Ali spretnim pitanjima i podpitanjima bi me uvijek dovodio na formulaciju koju je on sam �elio. Ve�inom je trajalo ne�to du�e, ali ja nisam nikada dobio utisak da bih bio njegov pisar.

�lanak je bio moj rad i bio je kao takav i objavljen; bio je to tako�er i najte�i ispit, kojega mi je ikada trebalo polo�iti. Svaki puta nakon tri do �etiri sata takvog te�kog rada bio sam potpuno izcrpljen i morao sam se oprostiti. Prelog me je svaki puta otpratio koracima plesa�a po hodniku i otvarao mi vrata od lifta. Tada mu je bila 81 godina.

__________

* Dr. Lucien F. Trueb, Ebmatingen-Z�rich-, �lanak iz "Neue Z�rcher Zeitung" 11.09.1987

Dopustenjem Veleposlanstva Republike Hrvatske preuzeto iz �asopisa "Prilozi", Bern, o�ujak 2000.

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.