Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Dogodilo se za vrijeme portalove LJETNE STANKE

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najavila je 23. srpnja:

Vladimir Prelog i Lavoslav Ru�i�ka
dobit �e spomen-sobe u HAZU-u


Knji�nica HAZU na Strossmayerovom trgu u Zagrebu

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u jesen �e u zgradi Knji�nice HAZU na Strossmayerovom trgu u Zagrebu otvoriti spomen-sobe u �ast hrvatskih nobelovaca kemi�ara, Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga, najavila je 23. srpnja Hrvatska akademija u svom priop�enju povodom 107. godišnjice Prelogova ro�enja.

U Prelogovoj spomen-sobi nalazit �e se dio njegove stru�ne biblioteke koju je donirao HAZU-u, namještaj iz njegove radne sobe, odijelo koje je nosio na dodjeli Nobelove nagrade 1975., zbirka kutija šibica iz svjetskih hotela koje je skupljao tijekom svojih putovanja te fotografije i video snimke.

U Ru�i�kinoj spomen-sobi osim osobnih predmeta i fotografija nalazit �e se i original povelje o dodjeli Nobelove nagrade 1939.
    
HAZU u svom priop�enju podsje�a da se Vladimir Prelog rodio 23. srpnja 1906. u Sarajevu gdje mu je otac, povjesni�ar Milan Prelog, radio kao profesor, a 1915. s obitelji se vratio u Zagreb gdje je 1924. maturirao.  Za kemiju se po�eo zanimati u tre�em razredu srednje škole koju je poha�ao u Osijeku te je ve� sa 16 godina objavio prvi znanstveni rad. Studirao je kemiju u Pragu gdje je 1929. doktorirao i radio u kemijskom laboratoriju do 1935. kad se vratio u Zagreb i postao docent na Tehni�kom fakultetu. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata Prelog 1941. odlazi u Švicarsku i postaje predava� na Saveznoj tehni�koj visokoj školi (ETH) u Zürichu gdje blisko sura�uje s Lavoslavom Ru�i�kom kojeg 1957. naslje�uje na �elu laboratorija za organsku kemiju.

Vladimir Prelog umro je u Zürichu 7. sije�nja 1998., ali cijelog �ivota ostao je povezan sa svojom domovinom Hrvatskom, kao i s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Dopisnim �lanom Akademije postao je 1952., a 1986. i po�asnim �lanom. Prelogovi posmrtni ostaci 2001. su pokopani u grobnici HAZU u arkadama na Mirogoju gdje po�iva i prvi predsjednik Akademije Franjo Ra�ki. Ondje je 2009. pokopana i Prelogova supruga Kamila.
   
Prelog je bio jedan od najve�ih organskih kemi�ara 20. stolje�a kojeg su za �ivota nazivali kraljem kemije, Mozartom organske kemije, pionirom farmaceutske kemije i pionirom stereokemije. Govorio je da kemiju u�i cijeli �ivot pa je i svojoj autobiografiji dao naslov Moja 132 semestra kemije. Glavno podru�je Prelogova rada je stereokemija, odnosno istra�ivanje prostornog rasporeda atoma u molekuli, te utjecaj tog rasporeda na fizikalna i kemijska svojstva molekule. Od 400 Prelogovih znanstvenih radova iz kemije organskih prirodnih spojeva najve�i broj posve�en je stereokemiji, a zajedno s kolegama Robertom Cahnom i Christopherom Ingoldom stvorio je pravila za ozna�avanje opti�ki aktivnih spojeva koja definiraju apsolutnu konfiguraciju kiralnih molekula (CIP pravila). Nobelovu nagradu za kemiju Prelog je dobio za rezultate istra�ivanja stereokemije velikih organskih i bioloških molekula te za uvo�enje jedinstvene strukture stereoizomera.
 
U sedam godina djelovanja u Zagrebu, Prelog se ve� istaknuo u europskoj kemiji sintezom adamantana. Utemeljio je i podignuo na europsku razinu Zagreba�ku školu organske kemije. Suradnjom s tvrtkom Kaštel (prete�om Plive) unaprijedio je i hrvatsku farmaceutsku industriju, koja se njegovom zaslugom po�ela razvijati bez stranih licenci. Kao profesor u Zürichu rado je prihva�ao hrvatske kemi�are na doktorski i postdoktorski studij, osiguravao im stipendije i specijalizacije i bio im mentor. Kad je Hrvatska 1991. bila izlo�ena srpskoj agresiji, podigao je glas protiv rata i razaranja i me�u prvima potpisao apel nobelovaca za mir u Hrvatskoj. Prelog je bio po�asni �lan 17 akademija i po�asni doktor devet sveu�ilišta, me�u njima i onih u Zagrebu i Osijeku gdje je izabran i po�asnim gra�aninom.

Tekst: prema Priop�enju HAZU povodom 107. obljetnice ro�enja nobelovca Vladimira Preloga

*****

HAZU je izdala i brošuricu, ustvari sklopljeni flyer od 8 stranica, gdje su predstavljene spomen-sobe, a kako se u brošurici mo�e pro�itati, inicijativa za spomen sobe nobelovaca u HAZU-u potje�e od bivšeg predsjednika HAZU Ive Padovana i dopisnog �lana HAZU, predsjednika švicarsko-hrvatske udruge "Vladimir Prelog" dr. Nikole Jovi�a, a ro�ena je u Švicarskoj prilikom posjeta bivšeg predsjednika HAZU Ive Padovana Švicarskoj prigodom postavljanja spomen plo�e Vladimiru Prelogu na zgradi ETH u Zürichu, neposredno uz ve� postoje�u spomen plo�u Leopoldu Lavoslavu Ru�i�ki. Tom prilikom snimio sam sljede�u fotografiju, koja je našla mjesto i u knjizi Ogledi o Vladimiru Prelogu:

     

Pogledajte svih osam stranica gore spomenute brošurice/flyera:


a zatim i 4 fotografije jednog malog dijela Ru�i�kine i Prelogove ostavštine, njihovih osobnih slika i dokumenata, pripremljenih za izlo�iti ih u njihovim spomen-sobama:

Kao što u priop�enju HAZU piše, u Prelogovoj spomen-sobi nalazit �e se i namještaj iz njegove radne sobe, koju sam poslije smrti supruge prof. Preloga, gospo�e Kamile Prelog, u dogovoru s dopisnim �lanom HAZU dr. Nikolom Jovi�em, s Prelogovim sinom dr. Janom Prelogom i s predsjednikom HAZU dr. Milanom Mogušem, osobno preuzeo u stanu Prelogovih i uz pomo� voza�a utovario u kamionet te zadnjim transportom Hrvatskog humanitarnog foruma Švicarske, transportom broj 336, otpremio direktno u HAZU u Zagreb:

Posebno me veseli da �e i taj namještaj na�i mjesta u spomen-sobi pa sam na taj na�in u ime Hrvatskog humanitarnog foruma Švicarske i osobno pridonio opremanju Prelogove spomen-sobe.

*****

O hrvatsko-švicarskim nobelovcima Lavoslavu Ru�i�ki i Vladimiru Prelogu naš je portal objavio niz priloga pa pogledajmo neke od njih:

Lavoslav Ru�i�ka
(1887 - 1976)
�ivot izme�u organske kemije, alpskog cvije�a i nizozemskog slikarstva

Te 1939. godine, kada je prof. Ru�i�ki dodijeljena Nobelova nagrada, zbog rata nije u Stockholmu bila odr�ana sve�anost dodjele nagrada, odnosno odr�ana je samo skromna sve�anost na kojoj je nagradu primio dobitnik za knji�evnost Frans Eemil Sillanpää kojem je bilo lako do�i iz Finske. Tako da je Ru�i�ki nagradu u Zuerichu u ETH-u 16. sije�nja 1940. predao švedski veleposlanik, a predavanje koje je Ru�i�ka planirao odr�ati u Stockholmu, "Od dalmatinskog buha�a do seksualnih hormona" odr�ao je 16. o�ujka u Zagrebu u velikoj dvorani Radni�koga doma na Trgu Kralja Petra Krešimira pred punom dvoranom. Za predavanje bilo je podijeljeno 1600 ulaznica, a oko 400 zamolbi za ulaznice je odbijeno. Pomaga�i Ru�i�ki kod toga predavanja bili su Mladen De�eli� i Vladimir Prelog, koji su projicirali 23 kartice kemijskih spojeva o kojima je Ru�i�ka govorio u svojem predavanju. 

Ru�i�kino predavanje ocijenjeno je kao najve�a kulturna priredba koja je do tada odr�ana u Zagrebu i Hrvatskoj. Nikada poslije, a ni prije, nije bilo tako posje�eno neko predavanje iz prirodnih znanosti u Hrvatskoj.

Svoje nobelovsko predavanje je Ru�i�ka 1945. naknadno odr�ao i u Stockholmu, pod nazivom "Multimembered rings, higher terpene compounds and male sex hormones", tad je spomenuo da je o sli�nim stvarima ve� odr�ao predavanje, uz ostalo i u Zagrebu i da je predavanje tiskano na hrvatskom u Lije�ni�kom vjesniku. O�ito je ovo u Stockholmu bila izmijenjena verzija, jer u njemu se nigdje ne spominje buha�, ali ovo odr�ano u Zagrebu namjeravao je odr�ati u Stockholmu da je bio na dodjeli 1939., tako bar piše u Ljetopisu JAZU za 1939/40.

Više o tome mo�e se vidjeti ovdje: http://www.geni.com/people/Leopold-Stephen-Lavoslav-Stjepan-Ru%C5%BEi%C4%8Dka/6000000013303820576

***

Nobelovac Vladimir Prelog - uz 9. obljetnicu smrti
(7. sije�nja 1998. - 7. sije�nja 2007.)

Sve�ana akademija u �ast prof. dr. Vladimira Preloga

Bürgenstock deklaracija Cahna, Ingolda i Preloga

Sje�anje na hrvatsko-švicarskog nobelovca Vladimira Preloga


U gornjem �lanku su linkovi na tri daljnja priloga o prof. Prelogu i na foto zapis s dijelom meni dragih fotografija prof. Preloga, koje sam snimio u njegovoj radnoj sobi na ETH, prigodom preuzimanja prof. Prelogovih donacija, koje sam transportima Hrvatskog humanitarnog foruma otpremio Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti HAZU u Zagrebu. S obzirom da su to mo�da posljednje fotografije profesora Preloga, pogledajte ih:

Foto zapis s fotografijama prof. Vladimira Preloga

Vladimir Prelog - kemi�ar umjetnik

Pod PS u prilogu "Vladimir Prelog - kemi�ar umjetnik" na�i �ete linkove/poveznice na daljnjih sedam priloga posve�enih Vladimiru Prelogu koje se isplati pogledati.

*****

Recimo na kraju da HAZU, osim spomen-soba Ru�i�ki i Prelogu, planira urediti i atrije u �ast Miroslava Krle�e i Ive Andri�a, no ho�e li atriji biti spremni za otvaranje kada i spomen-sobe nobelovaca, to �emo saznati kada nas HAZU pozove na sve�ano otvorenje spomen-soba, mo�da ve� uskoro.

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.