Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


TESLIN koncept medija aktualiziran nakon 100 godina

Ervin Laszlo smatra da je ukupnost svih sila svemira, kako fizi�kih tako i mentalnih, sadr�ana u tom in-formacijskom polju koje on naziva akaši�kim, i koje se cikli�ki manifestira i vra�a u prvobitnu potencijalnost

Moderna je fizika u posljednjih stotinjak godina napravila strahovite, upravo kvantne skokove u razumijevanju svemira. Mo�da nijedna druga znanost toliko ne plijeni pozornost javnosti, struke i radoznalaca kao teorijska fizika sa svojim spektakularnim predod�bama i konceptima, nerijetko daleko, daleko ispred tehni�kih mogu�nosti našeg vremena.


Nikola Tesla

No ono što fizi�are posljednjih desetlje�a najviše intrigira jest mogu�nost da napokon prona�u jednu, univerzalnu i kona�nu teoriju kojom �e opisati na�in na koji svemir funkcionira. Jedna od novijih takvih teorija je i teorija akaši�kog polja za koju se zala�e klasi�ni glazbenik i znanstvenik Ervin Laszlo. Evo kako on ukratko objašnjava što je akaši�ko polje: „Akaša je sanskrtska rije� koja ozna�ava 'eter': svepro�imaju�i prostor. U izvornom zna�enju 'zra�enje' ili 'sjaj', u indijskoj filozofiji akaša se smatra prvim i najtemeljnijim od pet elemenata - ostali su vata (zrak), agni (vatra), ap (voda) i prithivi (zemlja). Akaša obuhva�a svojstva svih pet elemenata: ona je utroba iz koje je izronilo sve što percipiramo svojim osjetilima i u koju �e se sve u kona�nici ponovno vratiti. 'Akaši�ka plo�a' (tako�er zvana i 'akaši�kom kronikom') trajni je zapis svega što se doga�a, i što se ikada dogodilo, u �itavom univerzumu.“

Nakon �etiri desetlje�a istra�ivanja Laszlo je uo�io prisutnost aktivne i u�inkovite vrste informacije u prirodi, tj. „in-formacije“ koja povezuje sve stvari u svemiru, �ime je došao do mogu�eg odgovora na zagonetke koherencije s kojima su se susretali znanstvenici u razli�itim podru�jima istra�ivanja. To je klju�na znanstvena pri�a koja nudi razrješenje zagonetki koherencije i pru�a temelj za teoriju koja je zaista teorija svega, smatra Laszlo. Potporu njegovoj teoriji nesumnjivo su dala i brojna znanstvena otkri�a koja potvr�uju koherenciju me�u pojavama u prirodi. Tako, zapanjuju�e bliske veze postoje na razini kvanta, sve �estice koje su ikad zapremale isto kvantno stanje, ostaju povezane na zagonetan, neenergetski na�in. Svemir kao cjelina manifestira fino ugo�ene veze koje se opiru zdravorazumskom objašnjenju. Postdarvinisti�ke evolucionisti�ke teorije i kvantna biologija otkrivaju sli�ne zagonetne veze unutar organizma, kao i izme�u organizma i okoline. Veze koje su osvijetlili daljnji dosezi istra�ivanja svijesti jednako su �udne: rije� je o vezama izme�u svijesti jedne osobe s umom i tijelom druge osobe.

Te veze upu�uju na poveznice izme�u �estica koje tvore materijalnu supstanciju svemira, kao i na veze me�u dijelovima ili elementima integriranih sustava sastavljenih od �estica. Veze uspostavljaju finu ugo�enost �estica i elemenata sustava, stvaraju�i me�u njima koherenciju koja nadilazi prostor i vrijeme, smatra Laszlo isti�u�i kako se iznena�uju�i nelokalni oblici koherencije javljaju u podru�jima tako razli�itim kao što su kvantna fizika, kozmologija, evolucijska biologija i istra�ivanje svijesti.

U svom izlaganju i dokazivanju Laszlo se poziva na našeg genija Nikolu Teslu i njegov neobjavljeni rad iz 1907. godine „Najve�a dostignu�a �ovjeka“, u kojem je Tesla pisao o svojevrsnom izvornom mediju koji ispunjava prostor te ga usporedio s akašom, eterom koji prenosi svjetlost.

Svoje pretpostavke potkrjepljuje i tuma�enjima fizi�ara koji smatraju da bi nelokalnost u stvari mogla biti dublja realnost. Obi�na, takozvana klasi�na ili dekoherentna stanja (stanja pri kojima stvari imaju jedinstveno mjesto i jedinstven skup fizi�kih karakteristika) mogla bi biti tek posljedica na�ina na koji se mi odnosimo prema stvarima srednje veli�ine - stvarima koje nisu tako male kao kvanti, ni velike poput kozmosa, pretpostavlja Laszlo. U tom kontekstu on smatra da bi identificiranje tog povezuju�eg elementa pokazalo put k novoj znanstvenoj paradigmi. Za po�etak predla�e da jednostavno priznamo postojanje informacije u prirodi koja nije tek svakodnevni oblik informacije nego je to svojevrsna »in-formacija« - aktivna, fizi�ki u�inkovita raznolikost koja formira primatelja, bio on kvant, galaksija ili ljudsko bi�e.

„Istra�ujemo tu klju�nu 'znanstvenu pri�u' identificiraju�i fizikalno podrijetlo in-formacije u prirodi. Pridru�ujemo se Davidu Bohmu, Haroldu Puthoffu i drugim znanstvenicima u potrazi za njenim korijenima u kompleksnom i dosad još ne posve shva�enom kvazi-beskrajnom moru energije koje zovemo kvantnim vakuumom“, ka�e Laszlo. On isti�e da je ideja o informacijama koje su prisutne u �itavoj prirodi tema koja se stalno javlja u povijesti kulture, ali je za zapadnu znanost relativno nova. Zbog toga što je ta „in-formacija“, kao dio fizi�kog svemira, prisutna u �itavom univerzumu, najbolje se mo�e zamisliti kao protegnuto polje. Poput ostalih polja poznatih modernoj fizici, kao što je gravitacijsko polje, elektromagnetsko polje, kvantna polja i Higgsovo polje, in-formacijsko polje ne mo�e se vidjeti, �uti, dodirnuti, okusiti ili pomirisati, ali se mogu percipirati njegovi u�inci. Ovo in-formacijsko polje Laslo je, o�ito za svoje otkri�e nadahnut drevnom indijskom filozofijom, nazvao - akaši�ko polje.

Naime, Indijci tuma�e akašu kao sveobuhvatni medij koji je u podlozi svih stvari i koji postaje sve stvari. Ovaj medij je tvaran, ali toliko suptilan da se ne mo�e zahvatiti osjetilima sve dok ne uzme neku od formi stvari ili pojava manifestiranog svijeta. Dakle, ljudska bi�a ne mogu osjetilima registrirati akašu, ali je mogu dose�i putem meditacijske prakse, transcendiraju�i osjetila i s njima povezan um. Laszlo smatra da je ukupnost svih sila svemira, kako fizi�kih tako i mentalnih, sadr�ana u tom in-formacijskom polju koje on naziva akaši�kim, i koje se cikli�ki manifestira i vra�a u prvobitnu potencijalnost.


FOTO: VJESNIKOVA ARHIVA

Prema Laszlovu mišljenju, za Teslu Einsteinov �etverodimenzionalni zakrivljeni prostor nije bio adekvatan odgovor na probleme i pitanja fizike onog vremena. Me�utim, znanost je prihvatila tadašnji Einsteinov koncept, a Teslin koncept medija ili polja sile koje ispunjava prostor pao je u zaborav, da bi danas ponovo postao aktualan

„Na kraju ciklusa, energije koje se sada pokazuju umiruju se i postaju potencijal. Na po�etku sljede�eg ciklusa one ponovno kre�u, uzdi�u se iz akaše, i iz akaše nastaju ti razli�iti oblici“, tvrdi Laszlo. Prema njegovu mišljenju, percipiranje univerzalnog in-formacijskog polja i njegova sli�nost s tuma�enjima u drevnoj indijskoj filozofiji dovoljan su razlog da se to polje nazove akaši�kim. To više što se u novijoj fizici, jedinstveni, fizikalno stvarni vakuum mo�e shvatiti kao ekvivalent akaši.
Naime, vakuum je izvorno polje iz kojeg se pojavljuju �estice i atomi, zvijezde i planeti, ljudska i �ivotinjska tijela i sve stvari koje se mogu vidjeti i dodirnuti. To je dinami�an, energijom ispunjen medij u neprestanoj fluktuaciji. Vakuum su akaša i prana (vrlo suptilna vitalna energija, op.a.) zamotani u jedno, utroba sve „materije“ i sve „sile“ svemira - uvjeren je autor te zanimljive, eklekti�ke, filozofsko-fizikalne teorije.

Pritom se u svom izlaganju i dokazivanju poziva na našeg genija Nikolu Teslu i njegov neobjavljeni rad iz 1907. godine „Najve�a dostignu�a �ovjeka“, u kojem je Tesla pisao o svojevrsnom izvornom mediju koji ispunjava prostor te ga usporedio s akašom, eterom koji prenosi svjetlost. Informacije radi, spomenut �emo ovdje da se Tesla po�etkom 20. stolje�a u Americi upoznao i dru�io sa Swamijem Vivekanandom, prvim indijskim duhovnim u�iteljem koji je donio indijska duhovna znanja na Zapad. Vivekananda je Teslu pou�io nekim praksama joge i meditacije te ga nesumnjivo upoznao s osnovnim na�elima indijske kozmologije.

U spomenutom radu Tesla je napisao da taj izvorni medij, neka vrsta polja sile, postaje materijom kad prana, kozmi�ka energija, djeluje na to polje. Kad djelovanje prane prestane, materija nestane i vra�a se u akašu. Budu�i da taj medij ispunjava sav prostor, on se mo�e odnositi na sve što postoji u prostoru, smatrao je Tesla, prema tuma�enju Ervina Laszla. Prema njegovu mišljenju, za Teslu Einsteinov �etverodimenzionalni zakrivljeni prostor nije bio adekvatan odgovor na probleme i pitanja fizike onog vremena. Me�utim, znanost je prihvatila tadašnji Einsteinov koncept, a Teslin koncept medija ili polja sile koje ispunjava prostor pao je u zaborav, da bi danas ponovo postao aktualan.

„Znanstvenici danas shva�aju da prostor nije prazan i da je ono što zovemo kvantnim vakuumom zapravo kozmi�ki plenum. To je temeljni medij koji priziva u sje�anje drevni koncept akaše“, zaklju�uje Laszlo optimisti�ki navješ�uju�i kako �e se akaši�ko ili in-formacijsko polje tijekom sljede�eg razvoja znanosti pridru�iti trenuta�no poznatim jedinstvenim poljima kao što su gravitacijsko, elektromagnetsko, Higgsovo i lokalno u�inkovito, ali univerzalno prisutno polje jakih i slabih nuklearnih sila.

Izvor: Vjesnik.hr, autor, Gordan PAND�A

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.