Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Za projekt iz nanotehnologije hrvatska znanstvenica dobila 2 milijuna eura

Dr. Aleksandra Radenovi�

Mlada fizi�arka dr. Aleksandra Radenovi� prva je hrvatska znanstvenica koja je dobila presti�ni grant što ga Europski istra�iva�ki savjet (ERC) dodjeljuje najboljim europskim znanstvenicima na po�etku samostalne karijere. Aleksandra Radenovi� jedna je od 15 posto mladih znanstvenika koje je ERC izbrao me�u 2873 prijavljena kandidata te joj dodijelio dva milijuna eura za petogodišnji projekt iz nanotehnologije.

- Ovo je veliko priznanje za mene, nepristrana potvrda da ideje koje imam „dr�e vodu” - rekla je Aleksandra Radenovi� (34), docentica na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL).

Naša sugovornica ro�ena je u Zagrebu, gdje je 1994. godine završila klasi�nu gimnaziju, a zatim 1999. godine diplomirala fiziku na Prirodoslovno-matemati�kom fakultetu. Doktorirala je 2003. godine na Sveu�ilištu Lausanne u Švicarskoj, gdje je razvila niskotemperaturni mikroskop atomskih sila (AFM) visoke rezolucije. Nakon postdoktorata na Sveu�ilištu Berkeley zajedno sa suprugom, tako�er fizi�arem dr. Andrasom Kišom, prihvatila je docenturu na EPFL-u u Lausanne.

- Ponuda s EPFL-a bila nam je najprihvatljivija jer smo oboje mogli po�eti samostalne karijere na istome mjestu. Imam svoju samostalnu grupu koja broji šest studenata, a ovaj grant mi omogu�ava da zaposlim još studenata - rekla nam je dr. Radenovi�, �ija skupina trenuta�no radi na tri projekta iz nanotehnologije i biofizike.

- �elim razvijati nove tehnologije koje omogu�avaju karakterizaciju pojedina�nih biomolekula, a cilj mi je i dobiti stalnu profesorsku poziciju - rekla je dr. Radenovi� koja u Zagreb dolazi tri puta godišnje kako bi posjetila majku i sestru.

Izvor: Jutarnji list, autor: Tanja Rude�

*****

No dr. Aleksandra Radenovi� je i prije tri godine skrenula pa�nju znanstvenih krugova i medija na svoj znanstveni rad, pa pogledajmo što je tom prilikom napisala novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rude�:

Hrvatica stvorila novu metodu kojom se vide �ive stanice

Mlada hrvatska znanstvenica dr. Aleksandra Radenovi� (31) jedna je od autora �lanka nedavno predstavljenog na naslovnici vode�eg svjetskog znanstvenog �asopisa Nature.

Rije� je o istra�ivanju s podru�ja nanofotonike, nove znanstvene discipline koja se zasniva na manipuliranju svjetloš�u na nanometarskoj skali (prefiks nano ozna�ava milijarditi dio metra). U radu je predstavljena nova metoda opti�ke detekcije koja bi svoju primjenu mogla na�i u oslikavanju bioloških uzoraka te u informacijskoj tehnologiji i kriptografiji.

- Mi smo konstruirali izvor svjetlosti od nano�ica, nove generacije nanostruktura napravljenih od razli�itih materijala. Pojednostavljeno re�eno, naš je izvor svjetlosti poput male lampice koja se mo�e pomicati du� �ive stanice i vizualizirati je - pojasnila je dr. Aleksandra Radenovi�, koja trenuta�no završava postdoktorat na presti�nom Sveu�ilištu California u Berkeleyju. Netom objavljeni rad u Natureu nastavak je Aleksandrina istra�ivanja koje je po�etkom prošle godine objavljeno u, tako�er, presti�nom �asopisu Nature Materials.

- Konstruirala sam eksperimentalni postav za ovo istra�ivanje, a zajedno sa studentom Peterom Pauzauskiejem, izvela sam i obradila gotovo sve eksperimente koji su objavljeni u �lanku i dodatnom materijalu. Tako�er, autorica sam slike koja je objavljena na naslovnici �asopisa Nature - rekla je Aleksandra Radenovi�.

Naša sugovornica ro�ena je u Zagrebu gdje je 1994. godine završila Klasi�nu gimnaziju, a zatim 1999. godine diplomirala fiziku na Prirodoslovno-matemati�kom fakultetu. Doktorirala je 2003. godine na Sveu�ilištu Lausanne u Švicarskoj gdje je razvila niskotemperaturni mikroskop atomskih sila (AFM) visoke rezolucije.

- Taj mikroskop koristila sam za oslikavanje bioloških uzoraka poput DNK i nekih membranskih proteina - prisjetila se Aleksandra koja nekoliko puta godišnje dolazi u Zagreb gdje �ive njezini roditelji te sestra sa svojom obitelji. Kako je njezin postdoktorat na Berkeleyu pri kraju, trenuta�no ne mo�e govoriti o planovima na du�i rok.

- Posljednji mjeseci za mene i mojeg zaru�nika, koji je tako�er fizi�ar, vrlo su naporni jer imamo �este intervjue za novi posao. Da me pitate za mjesec dana za moje planove, mogla bih vam konkretnije re�i, a ovako mogu samo re�i da se i dalje �elim baviti fundamentalnim istra�ivanjima iz nanobiofizike - rekla je naposljetku Aleksandra Radenovi�.

Što je to nanotehnologija

Rad Aleksandre Radenovi� i njezinih kolega spada u podru�je nanotehnologije koja se zasniva na manipuliraju pojedina�nim atomima i molekulama. Ta bi tehnologija uvelike mogla obilje�iti 21. stolje�e, a njezina primjena zasad najviše obe�ava u biomedicini, elektroni�koj i znanosti o materijalima.

Izvor: Jutarnji list, autor: Tanja Rude�

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.