Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Znanstveno-edukacijski centar Vi�njan

PRESS RELEASE, 22.3.2007.

Otvorene prijave za 7. Ljetnu �kolu znanosti u Vi�njanu

Me�unarodni znanstveno-istra�iva�ki program za u�enike srednjih �kola iz Hrvatske i inozemstva, koji tradicionalno organizira Znanstveno-edukacijski centar Vi�njan, i ove �e godine okupiti mlade znanstvene entuzijaste iz doma�ih i svjetskih znanstvenih institucija koji �e svoje znanje i iskustva prenijeti zainteresiranim srednjo�kolcima.

Cilj Ljetne �kole znanosti (Summer School of Science) jest upoznati motivirane u�enike srednjih �kola iz Hrvatske i svijeta sa znanstvenom metodom i pru�iti im prakti�no iskustvo rada u znanosti. Osim znanstveno-obrazovnog sadr�aja, svrha �kole je i ponuditi mladim ljudima mogu�nost stvaranja vlastite mre�e kontakata iz koje �e mo�i profitirati preko razmjene informacija, znanja i savjeta vezanih za studij i budu�u karijeru.

Rad na �koli organiziran je u malim grupama pod vodstvom mentora koji svoje mlade kolege vode do realizacije kratkih znanstvenih projekata. Ovogodi�nji projekti pokrivaju podru�ja molekularne biologije, forenzike, fizikalne i organske kemije, matemati�kog modeliranja, fizike �vrstog stanja i biofizike, a interdisciplinarna priroda �kole bit �e nagla�ena kroz ve�ernja predavanja uz pozvane predava�e te zajedni�ke radionice vezane uz me�udjelovanje znanosti i dru�tva.

Ljetna �kola znanosti 2007. odr�ava se u dva kampa: "S 3", za u�enike 1. i 2. razreda (28.7.- 3.8.) te "S 3++", za u�enike 3. i 4. razreda srednje �kole (6.8.-15.8.). "S 3++" je me�unarodnog karaktera, te je slu�beni jezik tog kampa engleski.

Poti�emo visoko motivirane u�enike srednjih �kola na prijave koje su otvorene u ponedjeljak, 19. o�ujka i traju do 19. travnja 2007.

Sve informacije o na�inu prijave i samoj �koli mogu se na�i na www.astro.hr/s3 .

Mladi znanstvenici, organizatori i voditelji �kole, su na �kolovanju u �vicarskoj; Martina Miju�kovi� na ETH Z�rich i Branimir Luki� na EPFL Lausanne. Zahvaljuju�i njihovoj mre�i kontakata, internacionalnom karakteru �kole doprinijeli su i brojni predava�i i mentori iz �vicarske, poput Dr. Isabel Kurth sa ISREC-a u Lausanne (trenutno na Sveu�ili�tu Columbia u New Yorku) i Shizuke Hartenbach s ETH Z�rich, koja dolazi na �kolu ovog ljeta kao voditelj projekta iz molekularne biologije.

 

Kontakt osoba: Branimir Luki� (branimir.lukic@gmail.com )

 

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.