Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


VLADO FRANJEVI


Vlado Franjevi� se rodio 1963. u selu Martinac kraj �azme gdje je kod bake i djeda, Terezije i Pavla Ban, odrastao i zavr�io podru�nu �kolu. Nakon zavr�ene osnovne �kole i �kole usmjerenog obrazovanja u �azmi, 1985. zavr�ava slikarski smjer u �koli primijenjenih umjetnosti u Zagrebu.
1989/90. preselio se u St. Gallen, �vicarska, gdje mu je majka dugi niz godina bila na privremenom radu. Od 1993. �ivi i djeluje u Kne�evini Liechtenstein, odakle ga njegovi nastupi na skupnim ili samostalnim izlo�bama, te sudjelovanje na likovnim simpozijima i kolonijama vode u razli�ite europske zemlje. Pored Hrvatske i Liechtensteina, su to do sada Austrija, Bugarska, Estonija, Francuska, Kne�evina Monako, Njema�ka, Srbija, �vicarska. Pored toga, 2002. i 2003. je bio jedan od predstavnika K. Liechtenstein u kulturnoj razmjeni Kne�evina Liechtenstein - Sultanat Yogyakarta (Indonezija). Godine 2006. je kao voditelj likovnog te�aja i izlaga� sudjelovao na I. me�unarodnom simpoziju grafi�kog dizajna u Ammanu, glavnom gradu Jordana. Kao jedan od troje europskih umjetnika, izlagao je plakat u Ju�noj Koreji, a po�etkom 2007. na me�unarodnoj skupnoj izlo�bi u Bishkeku, glavnom gradu Kirgistana. I, kona�no, u ljetu ove godine izlagao je ponovno u Hrvatskoj, u galeriji "Mate�in", u Bojani kraj �azme.
Vlado Franjevi� se dokazao i kao likovno-kulturni posrednik. Tako su njegovim zalaganjem izlagali hrvatski i njema�ki kolege slikari u Liechtensteinu i �vicarskoj, a liechtensteinski i njema�ki u Hrvatskoj, Srbiji, �vicarskoj i Jordanu. Pored toga, posredovao je kod susreta jednog liechtensteinskog i hrvatskog pjeva�kog zbora, a razgovori s poznatim liechtensteinskim osobama iz politi�kog i kulturnog �ivota, objavljivani su u hrvatskom tisku.
Ovaj anga�irani likovno-literarno-kulturni radnik, dobitnik je godi�nje stipendije Povjerenstva za kulturu Vlade Kne�evine Liechtenstein i nagradu potpore mladim autorima Interesne zajednice njema�kih pisaca u Njema�koj.
Likovni radovi dokumentirani su u izlo�benim katalozima u raznim zemljama gdje je izlagao. Djela su mu do sada otkupljivale i u svoje zbirke pohranjivale liechtensteinske zaklade, banke i op�ine.
Literarni radovi, prije svega pjesme, objavljivane su u stru�nim �asopisima, zbirkama i antologijama te online publikacijama na hrvatskom, njema�kom i engleskom jeziku. Tiskao je i zbirku pjesama na njema�kom pod naslovom URAUFF�HRUNG (Pretpremijera).
(studeni, 2007.)

Vlado Franjevi� je umjetni�ka li�nost vrijedna pa�nje koja ne samo da raspola�e s velikim umjetni�kim potencijalom, nego je i posebno sposoban kao kulturni posrednik. Al' Leu, kipar i publicist iz �vicarske.
Vlado Franjevi� rodjen 1963. u Martincu kraj �azme koji djeluje od 1993. u Kne�evini Liechtenstein ubraja se u najmarkantnije likovne stvaratelje u zemlji. Dr. Thomas E. Wanger, povjesni�ar umjetnosti iz Liechtensteina/Austrije.

Vlado je jako dobar umjetnik i slikar i tako�er ima uro�enu tu hrvatsku kreativnost kojom je Nikola Tesla pridonio napretku svijeta! Vlado je tako�er prijatelj koji �ivi, radi i slika u jednoj od najmanjih zemalja, Kne�evini Liechtenstein. Osobno mogu Vladu preporu�iti kao izvanrednog umjetnika s velikim potencijalom kojeg isti mo�e razviti u tijeku svoje karijere! Vlado je takodjer moj prijatelj koji jo� treba nekoliko jakih pokrovitelja koji �e mu pomo�i organizirati izlo�be i razviti njegov nevjerojatan potencijal! I na kraju, on je kulturni Veleposlanik Kne�evine Liechtenstein!Lukas Wyrsch, poslovni �ovjek iz �vicarske.

Umjetnost se nalazi svuda oko nas, priroda je �ista umjetnost, ali ona treba dje�je oko i naj��e srce pa drugima to znati pokazati. U o�ima Vlade Franjevi�a pronalazim dje�je veselje koje je zarazno. �elim da svi mi ljudi rastemo kao Vlado, vidimo veselje u �ivotu oko nas i isto svud okolo sirimo.Sudhir Sharma, grafi�ki dizajner i sudionik 1. medjunarodnog simpozija grafi�kog dizajna 2006. u Jordanu iz Indije.
On ne samo da je dovoljno va�an, on je �aroban, jak i pozitivno nastrojen! Mo�e vas cijeli dan nasmijavati i dovesti do zaklju�ka da u stvari i obla�an dan bude lijep... On je istinski umjetnik!Andrea Varga, studentica iz Rumunjske/Monaka.
Va�e rije�i i slike su tako tople, volim ih gledati i �itati svaki dan! Iste �ak lete onako vru�e preko krila interneta kao ljetni vjetar! Imate prijatelje ovdje u Rumunjskoj, na�e ideje dovest �e vas i ovdje...Vladimir Gutenmaher, poslovni �ovjek iz Rumunjske.
Vladina umjetnost je terapeutska, ona lije�i - i �promi�e mir. Forma, harmonija boja i smisao pokreta u njegovoj umjetnosti duboko dira du�u. Kao Beethovenova muzika. Cristina Andersson, operna pjeva�ica, Finska.

KATALOG


Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.