Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Proslava 400-te obljetnice ro�enja baroknog slikara franjevca Serafina Sch�na, (ro�enog �vicarca, koji je borave�i do smrti na Trsatu upravo tamo stvorio najzna�ajnija djela)

Proslava 400-te obljetnice ro�enja baroknog slikara franjevca Serafina Sch�na, (ro�enog �vicarca, koji je borave�i do smrti na Trsatu upravo tamo stvorio najzna�ajnija djela)

U Menzingenu, selu na brdu pored Zuga, koje je 1966. proslavilo 900-tu obljetnicu postojanja, rodnom mjestu baroknog slikara fra Serafina Sch�na, odr�ana je u nedjelju, 23. listopada 2005. sve�ana proslava 400-te obljetnice njegovog ro�enja. Sve�anost su organizirali Kanton Zug, poglavarstvo op�ine Menzingen i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj. U �upnoj crkvi Svetog Ivana okupilo se mno�tvo �vicaraca i ne�to manje Hrvata, mada se o�ekivalo da �e ih biti barem koliko i �vicaraca. Mo�da je tome razlog �to su se o�ekivali ru�no vrijeme, ili ih je ve�ina prisustvovala projekciji filma o Serafinu Sch�nu, koju je uo�i proslave uprili�io voditelj katoli�ke misije Zug, fra Rade Vuk�i�.
Sve�anost je po�ela glazbenim nastupom Puha�kog trija iz Zuga, koji je uz pratnju na orguljama izvodio djela renesansnih majstora, nakon �ega je g�a Margrit Hegglin, predstojnica op�inskog poglavarstva Menzingena odr�ala prigodan govor, pozdraviv�i prisutne, me�u kojima su sa �vicarske strane bili i �lanovi kantonalne vlade Kantona Zug dr. Matthis Michel i g. Joachim Eder, g�a Regula Koch, pro�elnica odjela za kulturu Kantona Zug, g. Urs-Beat Frei, povjesni�ar umjetnosti i direktor povijesnog muzeja Zug. S hrvatske stane je uz veleposlanika dr. Mladena Andrli�a bio nazo�an i generalni konzul Republike Hrvatske iz Z�richa, g. Nenad H�lbl, kao i gospo�a Ljuba Novosel, ministar savjetnik, dok su iz Hrvatske doputovali autor dokumentarnog filma "Povratak Serafina Sch�na" g. Bernardin Modri�, autor izlo�be "Trsat i Franjevci", umjetni�ki fotograf g. Rino Gropuzzo, kao i fra Matija Koren, zagreba�ki gvardijan i zamjenik provincijala Franjeva�ke provincije �irila i Metoda, fra Lucije Jagec, gvardijan Sveti�ta Majke Bo�je na Trsatu i u ime gradona�elnika Rijeke g. Vojka Obersnela, g�a Ivanka Persi�, prof., pro�elnica Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Me�u publikom su se mogli vidjeti ponajvi�e Hrvati iz kulturnih krugova, poput g. Nui�a i g�e Primorac, ali i fra Rade Vuk�i�, voditelj katoli�ke misije Zug te predstavnici �vicarskih i hrvatskih medija.
Veleposlanik Republike Hrvatske dr. Mladen Andrli�, tako�er je odr�ao prigodan govor u kojem je zahvalio organizatorima i pozdravio prisute te istakao da fra Serafin Sch�n, uz hrvatske nobelovce Ru�i�ku i Preloga i druge poznate i nepoznate �vicarce i Hrvate, zapravo predstavlja poveznicu izme�u �vicarskog i hrvatskog naroda. G. Urs-Beat Frei, povjesni�ar umjetnosti i direktor povijesnog muzeja Zug govorio o povijesnim zbivanjima u Europi i �vicarskoj u 17. stolje�u, u vrijeme slikarovog �ivota, a najvi�e o dvije njegove slike koje krase oltar u �upne crkve Svetog Ivana u Menzingenu, koje je Serafin Sch�n naslikao u Rijeci, odakle su prevezene u Menzingen.
Nakon prvog dijela u crkvi, drugi dio sve�anosti odr�an je u Vije�nici Menzingena. Pozdravnim govorom je u ime gradona�elnika Rijeke g.Vojka Obersnela, nazo�ne pozdravila g�a Ivanka Persi�, prof., pro�elnica Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, predstaviv�i Rijeku i ukratko govore�i o njezinom gospodarskom i kulturnom zna�aju u Hrvatskoj. Fra Lucije Jagec, gvardijan Sveti�ta Majke Bo�je na Trsatu, govorio je, osim o slikaru fra Serafinu Sch�nu i njegovom �ivotu, i o sveti�tu Majke bo�je na Trsatu te Franjeva�kom samostanu, u kojima se i danas nalazi ve�ina Sch�novih djela, me�u kojima i najzna�ajnije djelo barkoknog slikarstva "Misti�na ve�era Gospodinova". Spomenuo je da je Trsat najstarije hrvatsko sveti�te, koje svake godine posje�uju hodo�asnici iz zemlje i inozemstva, nazvav�i ga hrvatskim Nazaretom te istakao da ga je u lipnju 2003. posjetio i Sveti otac Papa Ivan Pavao II.

Nakon �to je veleposlanik dr. Andrli� slu�beno otvorio izlo�bu "Trsat i Franjevci", prikazan je dokumentarni film. Sama projekcija filma "Povratak Serafina Sch�na" redatelja Bernardina Modri�a u produkciji "Istra filma" iz Rijeke, za koji je scenarij napisala povjesni�arka umjetnosti Nina Kudi� Buri�, docentica na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stru�njak za barokno slikarstvo, a snimao Robert Kal�i�, izazvala je veliko zanimanje prisutnih, najvi�e �vicaraca, koji vjerojatno ni sami nisu bili upoznati sa umjetni�kim opusom njihovog biv�eg sumje�tana, koji je svoja najbolja djela ostvario borave�i u Trsatskom samostanu u Hrvatskoj. Najvi�e su pak bili iznena�eni, kada su pro�itali na posjetnici g. Modri�a da stanuje u ulici Serafina Sch�na u Rijeci, odnosno da jedna rije�ka ulica nosi slikarovo ime. U razgovoru tijekom domjenka, uz hrvatsko vino i �vicarske specijalitete, mnogi od �vicaraca su spominjali hrvatska mjesta poput Rovinja, Pule, u kojima su ve� provodili godi�nje odmore, obe�av�i da �e posjetiti i Rijeku, odnosno Trsat. U �ali, a mo�da i zbilji, obe�ali su da �e imenom Serafina Sch�na prozvati jednu ulicu u Menzingenu.

Portal TeamPo�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.