Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Maruli�a �itali sveci, kraljevi, pisci...

U Nacionalnoj knji�nici u Madridu otvorena izlo�ba pod nazivom "Marko Maruli� i humanisti�ka Europa"
SPLIT, 19. o�ujka - "Dvoranu XX. stolje�a" madridske Nacionalne knji�nice do 14. travnja krasit �e velika izlo�ba posve�ena ocu hrvatske knji�evne rije�i i najpoznatijem Spli�aninu svih vremena Marku Maruli�u. Postav je 13. o�ujka otvoren pod nazivom "Marko Maruli� i humanisti�ka Europa", a organizatori toga vrhunskog kulturnog doga�aja su Hrvatsko veleposlanstvo u �panjolskoj, madridska Nacionalna knji�nica, splitski Centar Marulianum i brojne madridske knji�nice koje �uvaju Maruli�eva djela.
Otvaranje te dosad najve�e izlo�be o Maruli�u koja je ikada prire�ena izvan Hrvatske popratio je Branko Jozi� iz splitskoga Marulianuma, Centra za prou�avanje djela Marka Maruli�a i njegova humanisti�koga kruga. Nakon povratka iz Madrida za Vjesnik je izjavio da je na sve�anom otvaranju postava sudjelovao velik broj madridskih uglednika iz javnog, kulturnog i politi�kog �ivota te predstavnici osam veleposlanstava.
O kulturnim vezama Madrida i Splita u uvodnom dijelu govorio je glavni ravnatelj Nacionalne knji�nice Racionero Grau, dok je o �ivotu i djelu Marka Maruli�a �panjolskim posjetiteljima govorila Tuga Tarle, savjetnica za kulturu Hrvatskoga veleposlanika u Madridu. "Izlo�ba stavlja Maruli�a u kontekst europskog i �panjolskog humanizma, dovodi ga u vezu s onodobnim doga�anjima, a predstavljen je i Maruli�ev odnos prema klasicima i crkvenim ocima", izjavio je Branko Jozi� neposredno nakon povratka iz Madrida.
Izlo�ba nadalje razmatra Maruli�evo mjesto u reformaciji i protureformaciji te odnos inkvizicije prema njegovim djelima. Do izra�aja je do�la i Maruli�eva recepcija, istaknuo je Jozi�, a posebno je nagla�eno nekoliko osoba koji su �itali njegovo djelo. To su razni uglednici, kraljevi, sveci i knji�evnici. Naime, splitskog humanista �itali su, na primjer, izvanbra�ni sin Kristofora Columba Hernando Colon, koji je bio znameniti bibliofil, zatim kralj Filip II., misionar sv. Franjo Ksaverski, pjesnik i dramati�ar Francisco de Quvedo i Villegas, osniva� dru�be Isusove Ignacije Loyola te mnogi drugi. Ina�e, postav obuhva�a 140 izlo�aka, me�u kojima nekoliko desetaka primjeraka Maruli�evih knjiga objavljenih u 16. i 17. stolje�u koje se �uvaju u madridskim knji�nicama.
Uz izlo�bu �e, u srijedu i �etvrtak, biti prire�eno �est predavanja o Hrvatima iz 16. i 20. stolje�a koji su imali zna�ajnog udjela u hrvatsko-�panjolskim odnosima. Predavanja su posve�ena Maruli�u, Vinku Paletinu, Juliju Klovi�u, Luki Brajnovi�u, Pavlu Tijanu i Du�ku Jelavi�u.


Mira Jurkovi�

27.03.2002.


.Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.