Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn
 
 

 


Grupa KRAVATA

Hrvatski likovni umjetnici u �vicarskoj

Grupa Kravata osnovana je 1992. god. u uvjetima kada je malo tko osim samih Hrvata bio zainteresiran za hrvatske grupacije. Bo�o Marijan�i� okupio je osam na�ih slikara koje je ve� otprije poznavao, te predlo�io osnivanje. Odmah se pokazalo da su ovaj za�etak svi oni jedva do�ekali.

Odazvali su se: Neven Srdarev, Sandi Pau�i�, Senka Wassmer - Bajlo, Niko Vidovi�, Mihajlo Nje�i�, �ur�a Milkovi�, Nevena K�nig - Urli�. Izabran je naziv KRAVATA i utvr�ena su osnovna na�ela: primanje u �lanstvo samo na osnovi kvalitete radova, vanpoliti�ko djelovanje, ali i zastupanje i propagiranje na najbolji mogu�i na�in hrvatske kulture i umjetnosti u �vicarskoj. Iako bi u normalnim uvjetima svakom bilo jasno da se radi o �istoj za slikarstvo zainteresiranoj miroljubivoj grupaciji, �vicarski su galeristi "puhali na hladno" i izbjegavali kadkad uvijeno, a ponekad i direktno, svaku suradnju. Te�ko je bilo prona�i galeriju koja bi u to vrijeme ugostila hrvatsku grupu.

Unato� ovakvim okolnostima grupa je i u tim ratnim i prvim poratnim godinama ostvarila nekoliko zna�ajnih izlo�bi. Uvijek se ozbiljno dr�e�i na�ela da pokazuje najvi�u mogu�u kvalitetu i stalno u nastojanju da poka�e �vicarcima da su Hrvati, kako oni u Hrvatskoj tako i ovi koji �ive me�u njima, kulturan narod. Tako�er se nastoji na izlo�be privu�i uz �vicarce i Hrvate koji ovdje �ive kako bi se kroz zajedni�ki interes za umjetnost potakli kontakti.

Popravila se i suradnja sa hrvatskim predstavni�tvima u �vicarskoj, posebno po dolasku i za vrijeme djelovanja Veleposlanika Miroslava Me�imorca.

Djelovanje grupe nije ostalo neprimije�eno. Sve izlo�be bile su popra�ene obilnim osvrtima i vrlo povoljnim kritikama �vicarskog tiska, a i u na�em tisku pojavili su se �lanci.

Tokom godina neki su �lanovi napustili grupu: Neven Srdarev i Mihajlo Nje�i� vratili su se u Hrvatsku. Nisu zaboravljeni i �esto se spominju, a i sami se povremeno jave, pa i do�u u posjetu. Istovremeno pridolazili su novi �lanovi: Iris Smokvina, �ur�ica Haramina, Pavle Strihi�, Zlata K�nig, tako da grupa na po�etku 2001. godine broji 12 umjetnika.

U svojoj devetoj godini djelovanja grupa je jedan od vrhunskih promicatelja hrvatske kulture u �vicarskoj.Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.