Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn
 
 

 


Juraj Julije Klovi�

1498-1578

Legenda o Jurju Juliju Klovi�u

U puku driveni�kom �uva se do danas uspomena na doba djetinjstva i prve mladosti Jurja Julija Klovi�a. Predaja govori o dje�aku, koji je �ivio u obitelji s majkom, mla�im bratom, djedom i bakom u prastaroj ku�i u selu Klari�i u Driveniku. Djeca su rasla bez oca, jer je on poginuo u boju s Turcima, u kojemu je sudjelovao kao podlo�nik jednog od Frankopana.

Mali Juraj djetinjstvo provodi kao i ostala djeca. Odrastav�i, po�inje raditi. Najprije napa�a ovce na pa�njaku ili na ravnici, a poslije �va dolnjoj i gornjoj strani�. Kasnije ostavlja igru, te mora prionuti ozbiljnom poslu. Poma�e majci, djedu i baki u te�a�kom radu na oku�nici i zemlji Frankopanovoj, koju su obra�ivali kao podlo�nici.

Iza njegove ku�e u Klari�, prostire se, uz groma�e, predjel s njivama, gdje su crikveni�ki Pavlini imali svoj vinograd s kro�njatim stablima smokava, tre�anja i pokojom oskoru�om. Dolaze�i u vinograd, Pavlini su zapazili malog Jurja Klovi�a, kako na kamenu ili zidu, zrnu od tre�anja, na dlanu, noktu, rise sliku driveni�kog grada, �umice, cvijeta, osoba... Risarije su im se dopale, jer su vjerno odra�avale predmete i osobe. Iako �maljasne i drobne� sli�ice su odra�avale risa�evu osobitu sposobnost, priro�eni dar za likovno izra�avanje. Kasnije su redovnici susretali dje�aka, vi�av�i ga kako marljivo ri�e, kad se s majkom i mla�im bratom preselio od Klari� na Rudenice. Uzeli su malog Jurja u samostan za svojeg u�enika, gdje je stekao osnovno znanje, kao i znanje u sitnoslikarstvu. .... Legenda se u mjestu pamti sve do danas i prenosi od starijih na mla�e, od pokoljenja do pokoljenja, jer on nikad nije zatajio svoje hrvatsko podrijetlo. Urezali su u kamen njegova spomenika u Rimu da je �Julije Klovic slikar bez premca, iz Hrvatske, mu� drag vladarima, u kojem je �ivjela pomnja u najmanjim stvarima, istaknuta milina i neumrla slava�. Tako legenda.

Michelangelo minijature

�Nije nikada bilo, a nit �e biti u budu�nosti kroz mnoga stolje�a boljeg i sjajnijeg minijaturista, od don Julija Klovi�a, koji je daleko nadma�io sve one �to su se ikada bavili tom vrstom slikanja�, napisao je Giorgio Vasari, talijanski slikar, graditelj i pisac biografija umjetnika, u �ivotopisu o Juliju Klovi�u. To mi�ljenje, koje su mnogi poslije osporavali, bilo je uobi�ajeno za Klovi�eva �ivota. Suvremenici su ga �ak prozvali �Michelangelo minijature�. S vremenom je umjetni�ka kritika svela zna�enje njegovih djela na pravu mjeru, priznav�i mu, poput francuskog povjesni�ara umjetnosti Bonnarda, da je mogao sitnoslikarski reproducirati savr�ena Michelangelova monumentalna djela.

Julije Klovi� (Don Giulio Clovio, zvani Croatus, Croata, Illyricus, Macedo) kr�ten na ime Juraj, ro�en je 1498. godine u Grizanima u Vinodolu. Gdje je u�io slikarstvo nije poznato. Vjerojatno u nekom od samostana u Hrvatskom primorju. Uop�e, o njegovoj mladosti se malo zna.

Prema Vasariju, do�ao je kao 18-godi�njak u Veneciju, ne vidjev�i u tada zaostaloj Hrvatskoj budu�nosti za sebe i svoj rad. U Veneciji je odmah stupio u slu�bu kardinala Marina Grimanija, kod kojega je u tri godine radio medalje i pe�ate, te prou�avao velike umjetnike, osobito Tiziana. Minijature je po�eo slikati usavr�avaju�i se kod Giulia Romana u Mantovi.

Oko 1524. dolazi u Ma�arsku na dvor hrvatsko-ugarskoga kralja Ludovika II., a nakon kraljeve smrti u moha�koj bitci 1526. vra�a se u Rim. Me�utim, ni tu nema dugo mira. Prigodom �panjolskog zauze�a Rima (1527) biva zarobljen, gubi cijeli imetak, a mnoge njegove radnje propado�e. Nakon oslobo�enja postaje redovnik i mijenja ime Juraj u Julije (Giulio). Smatra se da je to u�inio iz postovanja prema svom tada�njem u�itelju Giuliu Pippi, poznatijem kao Giulio Romano, koji je bio u�enik slavnog Rafaela. Klovi� u to vrijeme �ivi izme�u Padove, Mantove i Peruggie. U Mantovi je i dalje slikao minijature, a ukrasio je i Grimanijev Evangelistar.

Nakon tri� godine redovni�tva, Papinom dozvolom napu�ta taj stale� i stupa ponovno u slu�bu kardinala Grimanija za kojega ilustrira komentar poslanice sv. Pavla, Petrar�ine pjesme, itd., te stvara svoje remek-djelo Horae Beatae Mariae Virginis (sada u Pierpont Morgan Library u New Yorku). Tu o�aravaju�om ljepotom prikazuje biblijske prizore, od kojih se isti�u: Bitka Samsona i Filistejaca, Ezekijelova vizija, Bijeg u Egipat, Ro�enje Kristovo.�

Na poziv pape Pavla III. dolazi u Rim 1538., a dvije godine poslije stupa u slu�bu kardinala Alessandra Faresea uz kojeg �e ostati do svoje smrti. Zajedno su obi�li brojne talijanske gradove: Firenzu (Klovi� je ondje radio usporedno za vojvodu Cosima de Medicija), Parmu, Piacenzu (gdje se razbolio na oku i bio podvrgnut operaciji). Nakon oporavka, boravi u Correggiu i Veneciji, a 1561. vra�a se u Rim.

Cijelo to vrijeme intenzivno je radio, me�u ostalima, za vojvodu od Parme, cara Karla V., �panjolskog kralja Filipa II., austrijsku vojvotkinju Margaretu, portugalskoga kralja Ivana III., toskanskoga vojvodu Francesca, vatikansku knji�nicu. To nam dovoljno govori koliko je Klovi� bio cijenjen i priznat u svoje vrijeme.� Tako�er je prijateljevao s nekima od najve�ih umjetnika toga vremena: Michelangelom, Vasarijem, Brueghelom, a uvelike je pomagao napredak budu�eg velikog slikara El Greca.� El Greco mu je iz zahvalnosti izradio portret koji se danas nalazi u napuljskoj Galeriji, a prikazao ga je - zajedno s Michelangelom, Rafaelom i Tizianom - i na velikom platnu Krist tjera trgovce iz hrama.

Klovi� je radio do same smrti koja ga je zatekla u Rimu 5. sije�nja 1578. godine. Pokopan je u crkvi San Pietro in Vincoli, a grob mu se nalazi blizu Michelangelove skulpture Mojsije. Na nadgrobnoj plo�i oko njegova poprsja je uklesano, me�u ostalim, da tu le�i �Julije Klovi� iz Hrvatske�.

Klovi� je bio posljednji veliki predstavnik minijature u europskoj umjetnosti. Prema predaji, papa Pavao IV. se od slike Pièta, Madone i mnogih drugih Klovi�evih minijatura nije htio rastati dok je �ivio. Izradio je veliki broj izvornih kompozicija, crte�a i grafika, a pripisuju mu se i neki autoportreti. Prenosio je u sitni format velika Rafaelova i Michelangelova djela, te je tako u stvari u suprotnosti s osnovnim na�elima minijature, jer njegove slike nisu izrazito sitnoslikarskog stila, nego smanjene slike velikog formata. Unato� tome, povjesni�ari umjetnosti ne negiraju njegove umjetni�ke kvalitete savr�enog tehni�ara i odli�nog crta�a koji posti�e sjajne dekorativne efekte, te se ka�e da njegove slike odi�u nje�no��u i �ivahno��u boja Rafaelovih, a smjelo��u Michelangela. (Preuzeto iz MATICA, �asopis Hrvatske matice iseljenika, br. 2, velja�a 1998.).

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.