Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Hrvatska ilustracija u svijetu


ULUPUH - Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske ve� tradicionalno u okviru INTERLIBER-a predstavlja ilustraciju. Godine 2006. udruga je predstavila izlo�bu „Hrvatska ilustracija u svijetu“. Iako je prošlo ve� više od tri godine od te izlo�be, interesantno je pogledati katalog izlo�be s integralnim predgovorom i biografijama autora-izlaga�a i tako upoznati niz hrvatskih umjetnika pa katalog prenosimo sa web-stranice ULUPUH-a:


Ilustracija na INTERLIBER-u 2006

ULUPUH ve� tradicionalno predstavlja ilustraciju u okviru INTERLIBER-a. Nakon "Izlo�be hrvatske ilustracije za djecu i mlade" 2004. godine, te "Izlo�be mladih hrvatskih ilustratora -35" 2005., godine 2006. udruga je predstavila izlo�bu "Hrvatska ilustracija u svijetu".

Izlo�ba "Hrvatska ilustracija u svijetu" kroz predstavljanje hrvatskih ilustratora koji ve� niz godina objavljuju u inozemstvu ili su dobitnici presti�nih medjunarodnih nagrada �eli ukazati na trajnu i kontinuiranu prisutnost hrvatske ilustracije u svim segmentima danas vrlo razgranate inozemne ilustratorske scene. Izla�u: Sebastijan �amagajevac, Danilo Du�ak, Zvonimir Grbaši�, Irena Juki�-Pranji�, Dubravka Kolanovi�, Igor Kordej, Boro Pavlovi�, Andrea Petrlik-Huseinovi�, Julio Radilovi�, Sanja Reš�ek, Miro Sinov�i�, Tomislav Špiki�, Tomislav Torjanac, Milan Trenc, Ivan Vitez, Davor Vranki�, Velimir Vukši�, Danijel �e�elj.

"Od gotovo polustoljetnog kontinuiranog djelovanja i potpunog integriranja u scene pojedinih zemalja (Tomislav Špiki� u Italiji), do sporadi�nih izleta u ilustraciju koji bivaju okrunjeni najpresti�nijim me�unarodnim nagradama (Zlatna medalja za ilustraciju Ameri�kog udru�enja ilustratora Davoru Vranki�u), naši su autori prisutni u svim segmentima danas vrlo razgranate inozemne ilustratorske scene: od reprezentativne «oficijelne» kulture me�unarodnih bijenala ilustracije za djecu, i onog najpoznatijeg, u Bratislavi (Ivan Vitez, Andrea Petrlik Huseinovi�) do underground scene (Irena Juki� Pranji�), od politi�ke ilustracije u presti�nim svjetskim �asopisima (Milan Trenc), do SF i Fantasy ilustracije (Sebastijan �amagajevac), od specijalizirane realisti�ke ilustracije vojno-povijesne tematike (Grbaši�, Vukši�), do stilizirane ilustracije za Internet (Sanja Reš�ek).(...) Daleko od toga da predstavlja obuhvatni pregled hrvatske ilustracije u svijetu, ova izlo�ba �eli ukazati na dugu i razgranatu prisutnost naših autora na ilustratorskim scenama pojedinih zemalja �iji su postali ravnopravni dio. Danas je ona još razvijenija jer mladi autori anga�iraju agente koji im nalaze poslove u inozemstvu. I takvim poslovima sve �eš�e daju prednost pred onima u domovini: bolje su pla�eni odnosno primjerenije vrednovani. Stoga podudarnost odr�avanja ove izlo�be s objavom Cjenika ilustratorskih usluga nije slu�ajna: �elimo li o�uvati kvalitetu doma�ih ilustriranih izdanja moramo njihove autore i primjereno (financijski) vrednovati. Ukoliko ne �elimo da nam hrvatska ilustracija nepovratno ode u svijet i našim izdava�ima, i još va�nije, našoj javnosti prepusti, mo�da, onu iz Kine. «Made in China»? Defetizam, ili dio neizbje�ne globalizacije?" (Maša Štrbac, iz predgovora).

Autor teksta: ULUPUH

*****

Katalog izlo�be odr�ane u okviru INTERLIBER-a 2006. godine, s integralnim predgovorom i biografijama autora-izlaga�a, prenosimo sa web-stranice ULUPUH-a: 

izlo�ba

HRVATSKA ILUSTRACIJA U SVIJETU

INTERLIBER, Zagreba�ki Velesajam, 7. – 11.11.2006.

Uspjeh u inozemstvu �esto se uzima kao mjerilo ne�ije stvarne (objektivne) umjetni�ke, ili bar komercijalne vrijednosti. Osobito u našoj (maloj) sredini, skloni smo omalova�avati vlastite dosege u korist onih «izvana», posebice na Zapadu, priznaju�i ih tek ako pro�u njihovu «provjeru». Daleko od toga da podr�ava takav pristup, ova izlo�ba ne predstavlja izbor naših najboljih autora na podru�ju ilustracije koji su «uspjevši vani» dokazali svoju navodnu «superiornost» ostalima  sa «lokalnim» karijerama, nego predstavljanjem njihovih inozemnih karijera i radova ukazuje na trajnu i kontinuiranu prisutnost hrvatske ilustracije u svim segmentima danas vrlo razgranate inozemne ilustratorske scene. «Hrvatske ilustracije», a ne «hrvatskih ilustratora», jer su to redom autori koji su svoje umjetni�ko školovanje završili u Hrvatskoj i �iji se likovni izraz formirao i na hrvatskoj likovnoj umjetni�koj tradiciji.

Od polustoljetnog kontinuiranog djelovanja i potpunog integriranja u scene pojedinih zemalja (Tomislav Špiki� u Italiji), do sporadi�nih izleta u ilustraciju koji bivaju okrunjeni presti�nim nagradama (Zlatna medalja za ilustraciju Ameri�kog udru�enja ilustratora Davoru Vranki�u), naši su autori zauzeli zna�ajno mjesto u svim segmentima inozemne ilustratorske scene: na polju ilustracije za djecu Ivan Vitez jedan je od prvih hrvatskih autora koji je nastupio na Me�unarodnom bijenalu ilustracije u Bratislavi, i jedini iz Hrvatske koji je uvršten u pregled najboljih ilustratora svijeta koji je ova organizacija izdala 1996., povodom 30. godišnjice svojeg postojanja. Andrea Petrlik-Huseinovi� svoj je me�unarodni proboj velikim dijelom ostvarila putem te va�ne manifestacije, ušavši sa svojim radovima i u zbirku Chiriro Art Muzeja u Japanu. Neki se autori opredjeljuju i svoje djelovanje afirmiraju na tzv. alternativnoj,  underground sceni (Irena Juki� Pranji�), ili izletima na Internet (Sanja Reš�ek), drugi kao autori politi�ke ilustracije u presti�nim svjetskim �asopisima (Milan Trenc), SF i Fantasy ilustracije (Sebastijan �amagajevac), ili kao stru�njaci za specijaliziranu realisti�ku ilustraciju vojno-povijesne tematike (Grbaši�, Vukši�). Naru�itelji se kre�u od UNICEF-a (serija ilustracija za �estitke Dubravke Kolanovi�) do presti�nih i najja�ih izdava�kih ku�a i reklamnih agencija (Marvel, DC, Rizzoli, McCann-Erickson, …). I zemljopisno su naši autori stigli prili�no daleko (Julio Radilovi� sa svojim «Partizanima» �ak do Indonezije!). Tomislav Torjanac osvojio je Veliku Britaniju u «velikom stilu»: pobjedom na me�unarodnom natje�aju izdava�a Canongate Books i britanskih novina The Times izme�u 600 prijavljenih ilustratora iz cijelog svijeta. Neki od autora i �ive u inozemstvu: u New Yorku Miro Sinov�i� i Danijel �e�elj, Tomislav Špiki� u Italiji, Davor Vranki� u Parizu, dok se upravo nedavno dio njih vratio «ku�i»: Igor Kordej nakon desetljetnog izbivanja u Kanadi, Danilo Du�ak iz New Yorka. Svi su u tim sredinama ostvarili zavidne karijere rade�i za reklamne agencije i najve�e izdava�e. Za razliku od ovih, uvjetno re�eno, «gastarbajtera» ili hrvatske ilustratorske «dijaspore», mla�e generacije autora rje�e napuštaju Hrvatsku, sura�uju�i sa inozemnim naru�iteljima preko agenata, šalju�i im svoje radove poštom, odnosno danas, e-mailom.

Mnogi u ovom pregledu nisu pobrojani, niti predstavljeni na izlo�bi: Mirko Ili�, Svjetlan Junakovi�, od mla�ih Esad Ribi�, Frano i Kristina Petruša, Marsela Hajdinjak – Kre�, Milivoj �eran, Ivan Gregov, Tomislav Tomi�, …). Daleko od toga da predstavlja obuhvatni pregled hrvatske ilustracije u svijetu, ova izlo�ba �eli ukazati na dugu i razgranatu prisutnost naših autora na ilustratorskim scenama pojedinih zemalja �iji su postali ravnopravni dio. Danas je ona još razvijenija jer mladi autori anga�iraju agente koji im nalaze poslove u inozemstvu. I takvim poslovima sve �eš�e daju prednost pred onima u domovini: bolje su pla�eni odnosno primjerenije vrednovani. Stoga podudarnost odr�avanja ove izlo�be s objavom Cjenika ilustratorskih usluga nije slu�ajna: �elimo li o�uvati kvalitetu doma�ih ilustriranih izdanja moramo njihove autore i primjereno (financijski) vrednovati. Ukoliko ne �elimo da nam hrvatska ilustracija nepovratno ode u svijet i našim izdava�ima, i još va�nije, našoj javnosti prepusti, mo�da, onu iz Kine. «Made in China»? Defetizam, ili dio neizbje�ne globalizacije?

Maša Štrbac

*****

IGOR KORDEJ
Ro�en 1957. godine u Zagrebu. Radovi su mu objavljivani u brojnim omladinskim i mainstream �asopisima i strip publikacijama na prostorima bivše Jugoslavije. �ivio u Francuskoj i Danskoj, od 1997. �ivi u Kanadi. Od po�etka osamdesetih objavljuje stripove i ilustracije (osim u Hrvatskoj i na podru�ju ex- Jugoslavije) u frankofonskim zemljama, skandinavskim zemljama, Španjolskoj, Engleskoj, Njema�koj, SAD i zemljama Latinske Amerike. Originali njegovih ilustracija i stripova nalaze se u privatnim i javnim kolekcijama po cijelom svijetu, od Washington Library of Kongress, do Ureda Georgea Lucasa. Dobitnik je brojnih nagrada za ilustraciju i strip u zemlji i inozemstvu, objavljivan na desetak svjetskih jezika, a 2006. temeljem strip-serijala «SMOKE» nominiran je za dvije presti�ne nagrade za najboljeg strip-crta�a: nagradu Eisner (SAD) i nagradu Kurtzman (Kanada). Naru�itelji: Dark Horse Comics, DC Comics, IDW Publishing, Marvel Comics i dr. Odnedavno (ponovno) �ivi i radi u Zagrebu.

*****

TOMISLAV TORJANAC
Ro�en 1972. Diplomirao na Grafi�kom fakultetu u Zagrebu, smjer grafi�ki dizajn. Izra�uje naslovnice knjiga i ilustracije za �asopise te ilustrira i dizajnira slikovnice. �lan ULUPUH-a i HZSU-a.
U svibnju 2006. pobijedio na me�unarodnom natje�aju za ilustriranje romana Yanna Martela "Life of Pi", dobitnika nagrade Booker za 2002. godinu (organzatori natje�aja: britanski nakladnik Canongate Books, britanske novine The Times, kanadske novine The Globe and The Mail  i australske novine The Age). �ivi i radi u Orahovici.

*****

TOMISLAV ŠPIKI�
Ro�en 1933. u Zagrebu. Kao student radi kao ilustrator za novine, publikacije i za kinematografiju (posteri i plakati). 1955., i kasnije, sura�uje sa Zagreb-filmom kao autor i animator.
1959. nagra�en je na VIII Me�unarodnom Festivalu Reklamnog, Kinematografskog i Televizijskog Filma u Trstu i odlazi u Italiju: Milano, Urbino, Firenca, Milano. U tom razdoblju uglavno se bavi crtanim filmom. U Firenci otvara vlastiti studio i kreira mnoge spotove i kratkometra�ne filmove za RAI (Talijanska Televizija), za tada poznatog promid�benog programa «Carosello», i za ostale filmske ku�e. Sredinom 70tih vra�a se u Milano, gdje po�inje rad kao ilustrator «free-lance» za najpoznatije reklamne agencije (McCann-Erickson, Leo Burnett, Young and Rubicam, Pirella and Goetsche, Satchi and Satchi...) i izdava�ke ku�e (Mondadori, Rizzoli, Fabbri, Sonzogno, Etas...). Istodobno realizira prve «ne naru�ene» radove, eksperimentiraju�i razne stilove i tehnike. Njegovi radovi predstavljeni su na posebnim i skupnim izlo�bama u Italiji i drugim zemljama. �ivi i radi u Italiji.

*****

IRENA JUKI�-PRANJI�
Ro�ena 1973. u Bjelovaru, diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bavi se stripom i ilustracijom. Za strip nagra�ena dva puta, u Vinkovcima 1999. i u Zagrebu na Crtani romani šou iste godine. Alternativni, underground ili introspektivni strip, kojim se bavila, objavljivala je  u Hrvatskoj i inozemstvu. U Hrvatskoj objavila je i �etiri samostalna, autorska strip-albuma. Svojim pristupom stripu pripada likovnim krugovima koji su se afirmirali  sura�uju�i sa Slovenskim Stripburberom, pa je na toj sceni  objavila više stripova unutar razli�tih albuma. Na sli�noj je sceni, koja je formirana u Lisabonu uvrštena u svojevrsnu antologiju  sa autorima koji njeguju podjednako individualiziran izri�aj te su su ujendo najva�nija imena svjetske underground strip scene. Posljednje vrijeme fokusirana je na ilustraciju dje�je literature, strip za djecu, te na dje�je stvaralaštvo. �ivi i radi u Bjelovaru.

*****

DANILO DU�AK
Ro�en 1953.  u Zagrebu. Školu primijenjene umjetnosti na odjelu grafi�kog dizajna završava 1972., a Likovnu Akademiji u klasi prof. Reisera 1977. godine. Bavi se fotografijom (Polet, Start...) te ilustracijom. Godine 1987. odlazi s obitelji u New York. U po�etku radi ilustracije, uglavnom za reklamne kampanje, te ambala�u (Pepsi, Camel, Philip Morris, Breyers.....). Nakon nekoliko godina ve�inu poslova �ine ilustracije za naslovne strane knjiga te razne publikacije. U razdoblju od 1990. do 2005. napravio je preko tisu�u naslovnih stranica, uglavnom za ameri�ke izdava�e. Vra�a se u Hrvatsku, u Zagreb 2006. godine.

*****

DAVOR VRANKI�  ***)
Ro�en 1965. u Osijeku. Studirao grafiku 1986.-1988. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i 1988.-1991. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao 1999. na odsjeku Arts Plastiques, Université de Paris VIII, Paris. Samostalno izla�e od 1994., a skupno od 1990. godine. Izlagao na brojnim izlo�bama u zemlji i inozemstvu (15. Me�unarodna izlo�ba crte�a, Moderna galerija, Rijeka, 2001.;
Kabinet Overholland, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2001.; New to the Modern, Izlo�ba otkupljenih crte�a, Musem of Modern Art, New York, 2001.; Disparities & Deformations, SITE Santa Fe's  5th International Biennial, curated by Robert Storr, New Mexico, 2004.). 1999. godine za rad «Vivisekcija psa» dobiva Zlatnu medalju za ilustraciju Ameri�kog udru�enja ilustratora, najve�u nagradu za pojedina�nu ilustraciju u Americi. Radovi su mu uvršteni u više zbirki. �ivi i radi u Parizu. 

*****

BORO PAVLOVI�
Ro�en 1954. u Tuzli. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 1979. Radio kao ilustrator za «Nedjeljnu Dalmaciju», kao slikar dekorator na scenografijama u HNK Split. Od 1992. radi za norveške izdava�e (Semic, Bonniers, Egmont, Damm, Gyldendal), te kao ilustrator naslovnica za francuskog izdava�a Les Humanoides Associes. Do sada objavio osam strip albuma. �ivi i radi u Zagrebu.

*****

JULIO RADILOVI�
Ro�en 1928. u Mariboru (Slovenija). U Zagrebu �ivi od 1939. Polazio Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Od 1952. profesionalno se bavi stripom, ilustracijom i ostalim likovno-grafi�kim poslovima. Od 1954. do 1956. objavljuje seriju edukativnih stripova za njema�kog izdava�a Rolfa Kauku iz Munchena. 1967. godine izdava�ka ku�a «Fleetway Publications» objavljuje mu strip-serijal «Herlock Sholmes». U isto vrijeme ku�a «Editions Jeunesse & Vacances» u Parizu objavljuje serijal «Afri�ke pustolovine». Tijekom 70-tih godina stripovi su mu objavljivani u ve�ini europskih zemalja, u Ju�noj Americi, Aziji. Od 1974. do 1976. radi kolorne naslovnice za ku�u «Bastei» iz Gladbacha. Od 1977. do 1988. radi za nizozemski strip magazin «Eppo» serijal «Partizani», kao i kolorne naslovnice za albume. Uvršten u Svjetsku enciklopediju stripa Mauricea Horna, te u najnoviju Enciklopediju Larousse de la Bande Dessinée. �ivi i radi u Zagrebu.

*****

VELIMIR VUKŠI�
Ro�en u Zagrebu 1954. godine. 1990. osniva vlastito nakladni�ko poduze�e Carski husar koje se bavi izradom knjiga i kataloga. Nakladnik je, dizajner i ilustrator �asopisa za vojnu povijest i militariju «Husar». Od 1975. ilustrira knjige i �asopise. Autor je više knjiga sa temama iz vojne povijesti i militarije koje su objavljene u Europi, SAD-u i Australiji. Stalni je ilustrator nakladnika Osprey Publishing iz Velike Britanije. Radi za �asopise «Viser», «Militär und Geschichte», «Uniformi», «Military Illustrated», «Soldatini», «Historie antique» i «L art de la guerre». Zajedno sa Zvonimirom Grbaši�em autor je i ilustrator nekoliko knjiga koje su objavljene u Americi, Velikoj Britaniji, Njema�koj, Francuskoj i Australiji. �ivi i radi u Zagrebu.

*****

ZVONIMIR GRBAŠI�
Autor je stotina ilustracija i slika objavljenih u knjigama, �asopisima, grafi�kim mapama i kalendarima, u Hrvatskoj i svijetu. Vojna povijest je osnovna tematika, a tehnika akrilne boje, tempera i olovka.
Ilustracije su mu objavljivane u knjigama izdava�a: «Facts on File» (New York, SAD), «Arms and Armour» (London, Velika Britanija), «Motorbuch-Verlag» (Stuttgart, Njema�ka), «La Bibliotheque des Arts» (Pariz, Francuska), «Aron Ferlag»
(Njema�ka), «Les Editions Comtoises» (Francuska), «1st Books» (SAD), te u �asopisima «PM Magazin» (Munchen, Njema�ka), vojno-povijesni mjese�nik «Historia» (Pariz, Francuska) i «Mondadori» (Milano, Italija). Kompjuterske grafike objavljene su mu u SAD-u i u Njema�koj.  Studio CPC, Besancon, Francuska, tiskao je seriju poštanskih karata (u ograni�enoj nakladi) s njegovim vojno-povijesnim motivima iz francuske povijesti. Web-galerija iz SAD-a, "The Wargallery" od ove godine prodaje isklju�ivo reprodukcije autorovih radova. �ivi i radi u Zagrebu.

*****

MILAN TRENC
Ro�en u Zagrebu 1962. godine gdje je diplomirao filmsku re�iju na Akademiji dramskih umjetnosti. Paralelno sa studijem re�ije, od po�etka osamdesetih objavljuje stripove. Od 1985. godine pa do njegovog gašenja 1991. bio je glavni ilustrator magazina Start. U ranim osamdesetima zapo�inje rad u Zagreb filmu te kreira epizodu Blentona u okviru filma Utakmica Krešimira Zimoni�a. Godine 1990. ostvaruje animirani film Veliki Provod koji je iste godine prikazan u izboru najboljih animiranih filmova na Londonskom filmskom festivalu, a danas se smatra jednim od klasi�nih djela Zagreba�ke škole. Istovremeno objavljuje stripove i naslovnice u doma�em i britanskom tisku te piše i re�ira Pri�u o Duhu, tv film za Zagreba�ku televiziju. Godine 1991. seli se u New York gdje objavlje stripove u Heavy Metal Magazinu. Ilustracije mu se pojavljuju u mnogobrojnim �asopisima. Godine 1993. piše i ilustrira knjigu za djecu The Night at the Museum koja je trenutno u produkciji kao dugometra�ni igrani film. 2000. godine završava dugometra�ni film Zen Pri�e. I dalje objavljuje ilustracije u ameri�kom I doma�em tisku. Od 2004. godine predaje kolegij Re�ija i animacija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Za svoje ilustracije u The New York Timesu dobio je nagrade magazina Print (1993.) i Society of Publication Designers (2003.). �ivi i radi u Zagrebu.

*****

MIRO SINOV�I�
Diplomirao na zagreba�koj Akademiji likovnih umjetnosti. Dobitnik brojnih me�unarodnih nagrada, izme�u ostalog bronzane medalje na Sajmu knjiga u Frankfurtu. 1985. odlazi u SAD gdje postaje jedan od najtra�enijih autora u izdavaštvu, filmskoj i reklamnoj industriji. Opremio na tisu�e naslovnica, svojim tehni�kim inovacijama preobrazivši tradicionalni izgled ilustracije suvremenijim tretiranjem boje i atmosfere. Radove objavljivao kod najve�ih ameri�kih izdava�a: CBS, Dow Jones, The New York Times, GM, BMW, Volvo, IBM, Budweiser, Coca-Cola, 7UP, Mountain Dew, Seagram's, Bradford Exchange, Metro-Goldwyn-Mayer, Twentieth Century Fox, Universal, Ballantine Books, Berkley Books, Doubleday, Harper Collins, Pocket Books, Random House… Posljednjih godina posvetio se slikarstvu. �ivi i radi u New Yorku.

*****

IVAN VITEZ
Ro�en je 1940. godine u Zagrebu, gdje završava Školu primijenjenih umjetnosti te studij likovne pedagogije i scenografije. Uz slikarstvo, grafiku i crte�, osobito plodonosno djeluje kao ilustrator knjiga za djecu. Ilustrator i suautor je niza ud�benika za osnovnu školu. Dobitnik je tridesetak nagrada, a 2005. godine nagra�en je za cjelokupni �ivotni rad na ilustraciji. Objavio je više od deset tisu�a ilustracija. Na Bienalu ilsutracija u Bratislavi uvršten je u katalog Sto najboljih ilsutratora svijeta (od 1966. do 1996). Nominiran je za najve�u svjetsku nagradu za ilustraciju HANS CHRISTIAN ANDERSEN za 1998. godinu. �ivi i radi u Zagrebu.

*****

ANDREA PETRLIK – HUSEINOVI�
Ro�ena 1966. u Zagrebu. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od sredine 80-tih po�inje ilustrirati za dje�je �asopise. Do sada je oslikala preko 40 slikovnica, od toga �etiri autorske: Plavo nebo, Moja obitelj, Ciconia Ciconia i Maleni (prevedene na slovenski i korejski). Zadnje dvije godine radi za britanske, ameri�ke i korejske izdava�e: Lady Bird, Random House, Top That, Pinwheel, Oxford University Press, Scholastic, Templar Publishing, Parragon, Chrisalys, Child Play International, Allegra, Cowley Robinson, Letts, Quarto, Chicken House, Nancy Hall.

Izlagala je na brojnim izlo�bama, nekoliko puta na bijenalima ilustracija u Bratislavi i Japanu, te godinu dana u galerijama Japana na izlo�bi nagra�ivanih ilustratora u organizaciji JBBY it Tokia. 2004. godine japanski «Chihiro Art Museum» otkupio je originale iz slikovnica Plavo nebo i Alica u zemlji �udesa za svoju me�unarodnu zbirku. �ivi i radi u Zagrebu.
NAGRADE
2001. – doma�a nagrada „Grigor Vitez“ za autorsku slikovnicu Plavo nebo,
2002. IBBY Honour List – za ilustracije iz knjige Pinokio, C. Collodi
2003. – BIB Gold Plaque, 19. Biennial of Illustrations Bratislava za ilustracije iz autorske slikovnice Plavo nebo i Alice u zemlji �udesa, L. Carrolla
2004. Grand Prix OBI 04, Oita Biennial of Illustrations, Japan za ilustracije iz autorske slikovnice Ciconia Ciconia.

*****

DUBRAVKA KOLANOVI�
Ro�ena je u Zagrebu 1973. godine gdje je završila slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. 1992. godine pobijedila je na nacionalnom natjecanju "ILLUSTRATED BY ..." odr�anom u Kansas City-u u S.A.D. S 19. godina objavljena joj je u Americi prva knjiga, a nakon toga još mnogo drugih u Hrvatskoj. Oslikala je Unicefovu bo�i�nu �estitku. 1999. godine sudjelovala je na 17. Bienalu ilustracija B.I.B. odr�anom u Bratislavi. �ivi i radi u Zadru.

*****

SANJA REŠ�EK
Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2001. u klasi prof. Tišljara.  Dobitnica je Rektorove nagrade, nagrade «Grigor Vitez» za 2003., nagrade publike na Interliberu 2004. i nagrade «Welcome» koju dodjeljuje ULUPUH. Ilustrirala je preko dvadeset slikovnica za doma�e i inozemne izdava�e, izme�u ostalog 9 elektronskih slikovnica koje ure�uje kanadski on-line izdava� Storyplus, objavljenih na Internetu, na: www.storyplus.com. �ivi i radi u Zagrebu.

*****

SEBASTIJAN �AMAGAJEVAC
Ro�en 1972. u Zagrebu. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2003, kao slikar-grafi�ar. Kao dvadesetogodišnjak, 1993. godine osvaja nagradu na presti�nom svjetskom natjecanju za najbolje ilustracije iz podru�ja znanstvene fantastike i fantasya «L.Ron Hubbard's Illustrators of the Future». 1999. godine putem CEEPUS-ovu stipendije kratko vrijeme provodi u Ljubljani na Akademiji likovnih umjetnosti, istovremeno rade�i kao ilustrator u vanjsko-politi�koj redakciji dnevnih novina DELO. Tu ostvaruje kontakte sa najve�im nakladnikom u Sloveniji – Mladinskom knjigom sa kojom sura�uje do danas. �ivi i radi u Zagrebu. 

*****

DANIJEL  �E�ELJ
Autor stripova, grafi�ar i ilustrator. Stripove i ilustracije objavljivao u Hrvatskoj, Engleskoj, Švicarskoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Švedskoj i SAD. Radio i radi s izdava�ima Marvel, DC Comics/Vertigo, Wild Storm i �asopisima The New York Times Book Review, Harper’s Magazine, San Francisco Guardian, Washington Chronicle itd.  Autor više od dvadeset strip albuma. Jedan od osniva�a umjetni�ke radionice Petikat. U suradnji s glazbenicom Jessicom Lurie ostvario niz multiedijalnih performansa koji objedinjuju glazbu i slikanje u�ivo, predstavljenih u SAD-u, Italiji i Hrvatskoj. �ivi i radi u Brooklyn-u.

*****

predgovor: Maša Štrbac
tisak: Fotostudio Topi�, Zagreb 2006.
Pokrovitelj: INTERLIBER

Zahvale: Dini Idrizbegovi�u i Mirku Ili�u na korisnim savjetima, te Hrvoju Ru�i�u bez �ije donacije ova izlo�ba ne bi bila mogu�a.

*****
 
Impressum

organizacija: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti,
Vlaška 72, Zagreb

ideja: Ivan Gregov
razrada, selekcija: Maša Štrbac
likovni postav: Maša Štrbac
tehni�ki postav: Sebastijan �amagajevac, Irena Juki�-Pranji�, Maša Štrbac
nakladnik: ULUPUH
za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a

*****

Pogledajmo i nekoliko slika s te izlo�be:

Za portal pripremio: zm

 

***) Sutra na portalu:
Dvije izlo�be umjetni�kih crte�a Davora Vranki�a u Hrvatskoj

 


Po�etak

 



Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:



 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.